nap
óra
perc
facebook csalás kiemelt kép forrása Prostock-studio

Újra jelent­kez­nek a Face­book csa­lók! Ezút­tal email­ben támad­nak

Egyre ügyesebbek az online csalók. Első ránézésre szinte már lehetetlen megmondani, hogy valós vagy csaló levéllel állunk szemben.
Hirdetés

A Value Manag­ement Net­work köz­le­ményt adott ki, misze­rint ismét jelent­kez­nek a Face­book csa­lók! A köz­le­ménnyel sze­ret­nék fel­hív­ni a Face­book oldal­lal ren­del­ke­ző vál­lal­ko­zók figyel­mét, hogy a Face­book olda­la­kat egy­sze­rűbb meg­óv­ni, mint vissza­sze­rez­ni.

Miu­tán a VMN kol­lé­gái meg­vizs­gál­ták ala­po­sab­ban a leve­let kide­rült, hogy egy adat­ha­lász üze­net­ről van szó. Az ilyen leve­lek­kel igye­kez­nek a csa­lók infor­má­ci­ó­kat, ada­to­kat vagy éppen a tel­jes Face­book oldalt ellop­ni, hogy azzal vissza­él­ve tevé­keny­ked­je­nek. Sze­mély sze­rint én, mint lai­kus már csak azt nem értem, hogy az ilyen valós prob­lé­má­val kap­cso­lat­ban a rend­őr­ség miért nem lép fel hatá­ro­zot­tab­ban, hiszen a mai világ­ban egy online címet könnye­dén ellen­őriz­ni lehet.

Elő­ször azt hit­tük, hogy META fris­sí­tés, ami ismét kis­sé fél­re­ment és pár napon belül hely­re­áll a Meta-világ rend­je.

- sze­re­pel a köz­le­mény­ben.

A levél­ben arról tájé­koz­tat­nak, hogy a hir­de­té­si fiók meg­sér­ti az irány­el­ve­ket és 24 órá­ra kor­lá­toz­zák a fió­kot. A fent leírt tevé­keny­ség ellen egy iga­zo­lá­si folya­ma­ton kell részt ven­ni. Első ráné­zés­re a levél tör­de­lé­se, betű­tí­pu­sa és szín­vi­lá­ga is valós­nak tűnik, de job­ban meg­vizs­gál­va azt kide­rül, hogy koránt sem az.

Kerüld el a Face­book csa­lók átve­ré­sét: Mire érde­mes ügyel­ni, ha ilyen leve­let kapunk?!

A szak­ér­tők azt taná­csol­ják, ha olyan leve­let kapsz, ami­nek fel­adó­ja „Face­book” és a tár­gyá­ban csak annyi sze­re­pel, hogy „Az Ön tevé­keny­sé­ge sér­ti a Meta Busi­ness sza­bály­za­tát.”, akkor azt foko­zott figye­lem­mel nyisd meg és sem­mi­kép­pen ne kat­tints tovább!

Gya­nús jel továb­bá a nagyon hosszú no-replay-meta…@outlook.com cím, ugyan­is a META sem­mi­lyen for­má­ban nem kom­mu­ni­kál más szol­gál­ta­tó­tól szár­ma­zó email cím­ről. A máso­dik intő jel, hogy az iga­zo­lás gomb fölé húz­va az ege­ret egy tel­je­sen más doma­in jele­nik meg. Ez a web­cím sem­mi­lyen módon nem kap­cso­ló­dik a META vagy annak más ter­mé­ke­i­hez, így 100%-ig biz­tos, hogy csa­lás. 

A har­ma­dik intő jel, hogy nem a fiók­hoz tar­to­zó regiszt­rá­ci­ós email cím­re érke­zett a levél, hanem a nyil­vá­no­san köz­zé­tett “ügy­fél­szol­gá­la­ti” cím­re. Ha a Face­book prob­lé­mát ész­lel a műkö­dés­ben a regiszt­rá­ci­ó­kor meg­adott fió­kod­hoz tar­to­zó cím­re kül­di meg azt. A negye­dik intő jel, pedig ha nin­cse­nek is aktív hir­de­té­se­id vagy hir­de­té­si fió­kod.

Kovács Bálint

For­rás: itt, kiemelt kép: Can­va — Pros­tock-stu­dio

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kovács Bálint további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!