nap
óra
perc

Tar­ta­lom fel­hasz­ná­lá­sa

Jelen hon­la­pon meg­je­le­nő szel­le­mi alko­tá­sok (fotók, vide­ók, írá­sok, össze­ál­lí­tá­sok, arcu­la­ti ele­mek, stb) a szer­zői jog­ról szó­ló 1999. évi LXXVI. tör­vény (Szjt.) ren­del­ke­zé­se­i­nek meg­fe­le­lő­en szer­zői jogi véde­lem alatt áll­nak, fel­hasz­ná­lá­suk kizá­ró­lag az Szjt. ren­del­ke­zé­se­i­nek meg­fe­le­lő­en sza­bad. Min­den, a sza­bad fel­hasz­ná­lás hatá­rát meg­ha­la­dó fel­hasz­ná­lás­hoz a jog­tu­laj­do­nos hoz­zá­já­ru­lá­sa szük­sé­ges.

A jelen hon­la­pon meg­je­le­nő szel­le­mi alko­tá­sok jog­tu­laj­do­no­sa: Wake­Up Net­work Kft. — Mar­czin­ka Mátyás

A szel­le­mi alko­tá­sok a hon­lap ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­la­tá­val vele­já­ró olva­sá­son, kép­er­nyőn tör­té­nő meg­je­le­ní­té­sen és az ehhez szük­sé­ges ide­ig­le­nes több­szö­rö­zé­sen, továb­bá a sze­mé­lyes –nem-keres­ke­del­mi– cél­ból tör­té­nő merev­le­mez­re men­té­sen és/vagy nyom­ta­tá­son túl sem­mi­lyen egyéb for­má­ban nem hasz­nál­ha­tó­ak fel vagy hasz­no­sít­ha­tó­ak a jog­tu­laj­do­nos elő­ze­tes írás­be­li enge­dé­lyé­nek hiá­nyá­ban.

A fen­ti­ek­nek meg­fe­le­lő­en tilos külö­nö­sen, de nem kizá­ró­lag, a hon­la­pon elhe­lye­zett szel­le­mi alko­tá­sok más hon­la­pon, nyom­ta­tott vagy elekt­ro­ni­kus  for­má­ban tör­té­nő meg­je­le­ní­té­se, több­szö­rö­zé­se, ter­jesz­té­se, az Szjt. sze­rin­ti átdol­go­zá­sa, ille­tő­leg bár­mi­lyen más, a sza­bad fel­hasz­ná­lá­son túl­mu­ta­tó fel­hasz­ná­lá­sa vagy hasz­no­sí­tá­sa keres­ke­del­mi vagy más egyéb cél­ból.

Amennyi­ben fel­hasz­nál­ni kíván­ja a jelen hon­la­pon elhe­lye­zett bár­mely szer­zői jogi tar­tal­mat, úgy a hon­lap fent meg­je­lölt jog­tu­laj­do­no­sá­val vagy annak meg­bí­zott­já­val vegye fel a kap­cso­la­tot a hello@wakeupmagazin.hu címen.

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!