nap
óra
perc

Legyél a Wake­Up Maga­zin szer­ző­je!

Szia, örü­lünk neki, hogy érdek­lődsz a Wake­Up Maga­zin iránt. Az aláb­bi űrlap kitöl­té­sé­vel jelent­kez­hetsz csa­pa­tunk­ba, hogy cik­ke­ket pub­li­kál­hass és meg­ta­pasz­tal­hasd milyen egy online szer­kesz­tő­ség éle­te. Szer­ző­ink­kel a köl­csö­nös­ség alap­el­vén műkö­dünk, így fél­re ne értsd: ezen az olda­lon NEM ÁLLÁST hir­de­tünk! Pusz­tán lehe­tő­sé­get biz­to­sí­tunk arra, hogy írá­sa­i­dat köz­zé tehesd.

Gyak­ran Ismé­telt Kér­dé­sek

Ha van­nak kér­dé­se­id, akkor nézd át a leg­gyak­rab­ban fel­tett kér­dé­se­ket, melyek­re itt vála­szo­lunk. Ha egyéb kér­dé­sed len­ne, akkor írj nekünk a hello@wakeupmagazin.hu cím­re és öröm­mel vála­szo­lunk neked! 

Nem tol­tuk túl: a fő, hogy min­dig leel­len­őriz­he­tő for­rá­sok­ból szár­ma­zó infor­má­ci­ó­kat teszünk köz­zé, őszin­te, szó­ki­mon­dó írók­tól, akik nem fél­nek tabu­kat dön­tö­get­ni. Fon­tos, hogy füg­get­len online maga­zin vagyunk, így sem­mi­lyen támo­ga­tás­ban nem része­sü­lünk.

Írá­sa­i­dért cse­ré­be részt vehetsz a heti rend­sze­res­ség­gel meg­tar­tás­ra kerü­lő online szer­kesz­tő­sé­gi meg­be­szé­lé­se­ken, ahol segí­tünk abban, hogyan tudsz jobb anya­go­kat készí­te­ni, meg­mu­tat­juk a SEO ala­po­kat, beve­ze­tünk az online maga­zi­nok vilá­gá­ba. A meg­be­szé­lé­se­ken első­sor­ban a követ­ke­ző heti anya­go­kat tár­gyal­juk át.

Továb­bá az írá­sa­id ele­jén egy text­lin­ket helye­zünk el, ame­lyek az olva­sót a Te blo­god vagy vál­lal­ko­zá­sod olda­lá­ra irá­nyít­juk át.

Igen, az együtt­mű­kö­dés tel­je­sen díj­men­tes. A szám­lá­zó prog­ra­mo­kat hagy­juk pihen­ni. Az együtt­mű­kö­dés a köl­csö­nös meg­je­le­nés alap­el­vét követ­ve műkö­dik.

Palet­tánk szé­les és ahogy szlo­ge­nünk is mond­ja: annyi min­den bele­fér. Maga­zi­nunk elsőd­le­ge­sen élet­mód témá­ban köze­lí­ti meg az embe­re­ket, vala­mint erő­sí­te­ni sze­ret­nénk a kis- és közép­vál­lal­ko­zá­sok eléré­si vona­lát is.

A cik­kek­nél fon­tos, hogy tar­tal­muk nem lehet rövi­debb, mint 2500 karak­ter vagy 800 szó. A témá­ját min­den héten elő­re egyez­tet­jük. PR cik­kek köz­zé­té­te­lé­re csak elő­ze­tes egyez­te­tés alap­ján vagy pedig a média­aján­lat­nak meg­fe­le­lő­en van lehe­tő­ség.

Elkö­te­le­zett­sé­get csak az írás és rend­sze­res minő­sé­gi tar­ta­lom irá­nyá­ba kell mutat­ni. Azon túl sem­mi nin­csen kőbe vés­ve. Annyi a kéré­sünk, hogy havon­ta leg­alább ket­tő szer­kesz­tő­sé­gi meg­be­szé­lé­sen vegyél részt. Ha úgy gon­do­lod, hogy sze­ret­néd befe­jez­ni az együtt­mű­kö­dést, abban az eset­ben ezt min­den­fé­le meg­kö­tés nél­kül, bár­mi­kor meg­te­he­ted ha írsz nekünk egy emailt a hello@wakeupmagazin.hu cím­re.

Igen, elő­for­dul­hat, hogy vala­me­lyik online meg­be­szé­lé­sen arra követ­kez­te­tés­re jutunk, hogy sze­mé­lye­sen sze­ret­nénk talál­koz­ni. Ilyen­kor leg­több­ször közö­sen ebé­de­lünk, kávé­zunk, vacso­rá­zunk vala­mer­re Buda­pes­ten. De a cik­kek leadá­sa, meg­be­szé­lé­sek és az érde­mi együtt­mű­kö­dés kizá­ró­lag online tör­té­nik!

Igen, van lehe­tő­ség arra, hogy írói álne­vet hasz­nálj, így nem min­den eset­ben kell a saját neve­den köz­zé­ten­ni az elké­szült anya­got.

Jelent­ke­zé­si lap Wake­Up Maga­zin szer­ző­nek

Töltsd ki jelent­ke­zé­si lapun­kat és jelent­kezz könnye­dén csa­pa­tunk­ba! A jelent­ke­zés elkül­dé­se után rend­sze­rünk azon­na­li vissza­iga­zo­lást küld email címed­re, majd kol­lé­gánk a jelent­ke­zés fel­dol­go­zá­sa után fel­ve­szi veled a kap­cso­la­tot email­ben vagy tele­fo­non. 

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!