nap
óra
perc

Vál­lal­ko­zás­fej­lesz­té­si nye­re­mény­já­ték

Fel­mé­ré­sünk alap­ján hazánk­ban talán min­den eddi­gi­nél nagyobb a vál­lal­ko­zás­in­dí­tás utá­ni haj­lam az állás­ke­re­sők köré­ben.

Kez­dő vál­lal­ko­zó vagy?

Vál­lal­ko­zói nye­re­mény­já­ték rész­vé­te­li fel­té­te­lek

Humán erő­for­rás szol­gál­ta­tá­sok

Váltsd ki tag­sá­god vagy igé­nyelj meg­hí­vót! Éven­te három alka­lom­mal van lehe­tő­sé­ged részt ven­ni a talál­ko­zó­kon tag­ság nél­kül, meg­hí­vó­igény­lés­sel. Ha a tag­ság mel­lett dön­tesz azt is könnye­dén elin­téz­he­ted a My VMN olda­lán!

Vál­lal­ko­zói inku­bá­ci­ós fog­lal­ko­zás

brut­tó 99.000 forint­tól / hónap
  • egy adott pozí­ci­ó­ra tör­té­nő cso­por­tos tobor­zás fizi­kai, beta­ní­tott mun­ka­vég­zés ese­té­ben nagy­lét­szám­ban tör­té­nő tobor­zás­kor és fel­vé­tel­kor akár inter­júz­ta­tás­sal együtt

Nagy­ar­cu­lat ter­ve­zés

brut­tó 8.890 forint­tól / meg­je­le­nés
  • saját cso­port­ja­ink­ban adott terü­let­nek meg­fe­le­lő tagok részé­re tör­té­nő érte­sí­tés kül­dé­se, akár több, mint 30.000+ mun­ka­vál­la­ló eléré­se orga­ni­kus Face­book kam­pánnyal

Hon­lap­ké­szí­tés

brut­tó 45.000 forint / fő
  • a gon­dos­ko­dó elbo­csá­tás kere­té­ben négy modul­ból álló rend­sze­rünk segít a mun­ka­vál­la­ló­nak meg­könnyí­te­ni az állás­ke­re­sést, elhe­lyez­ke­dést és a beil­lesz­ke­dést

Növeld esé­lye­id és jelent­kezz!

Töltsd ki az aláb­bi űrla­pot és jelent­kezz mun­ka­vál­la­lói HR adat­bá­zi­sunk­ba! Amint látunk egy szu­per állás­le­he­tő­sé­get, ami illik hoz­zád min­den­kép­pen jelez­zük neked! Az űrlap kitöl­té­se csak 5 per­cet vesz igény­be! 

Mi az a VMN HR adat­bá­zis és mire való?

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!