nap
óra
perc

Fel­hasz­ná­lá­si Fel­té­te­lek

Jelen Fel­hasz­ná­lá­si Fel­té­te­lek („Fel­hasz­ná­lá­si Fel­té­te­lek”) az wakeupmagazin.hu címen elér­he­tő, a Wake­Up Net­work Kft. (szék­he­lye: 1053 Buda­pest, Feren­ci­ek tere 4.), (továb­bi­ak­ban: Szol­gál­ta­tó) által üze­mel­te­tett web­ol­da­lon (továb­bi­ak­ban: Web­ol­dal) keresz­tül nyúj­tott szol­gál­ta­tá­sok (továb­bi­ak­ban: Szol­gál­ta­tás) igény­be­vé­te­lé­nek fel­té­te­le­it tar­tal­maz­zák. A Fel­hasz­ná­lók kér­dé­se­i­ket és ész­re­vé­te­le­i­ket az aláb­bi kap­cso­lat­tar­tá­si email cím­re küld­he­tik meg: hello@wakeupmagazin.hu

A jelen Fel­hasz­ná­lá­si Fel­té­te­lek hatá­lya kiter­jed vala­mennyi Fel­hasz­ná­ló­ra. Fel­hasz­ná­ló­nak minő­sül a Web­ol­dal min­den láto­ga­tó­ja, illet­ve min­den­ki, aki a Web­ol­dal bár­mely szol­gál­ta­tá­sát igény­be veszi. A Fel­hasz­ná­lók bár­mely Szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­nek meg­kez­dé­sé­vel, vagy a regiszt­rá­ci­ó­val fogad­ják el a jelen Fel­hasz­ná­lá­si Fel­té­te­le­ket.

A Szol­gál­ta­tó jogo­sult az Fel­hasz­ná­lá­si Fel­té­te­lek elő­írá­sa­it egy­ol­da­lú­an – a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok által biz­to­sí­tott kere­tek között – módo­sí­ta­ni. A módo­sí­tá­sok­ról a Szol­gál­ta­tó a Web­ol­da­lon rövid fel­hí­vás útján érte­sí­ti a Fel­hasz­ná­ló­kat, a jelen­tő­sebb vál­to­zá­sok­ról pedig e‑mail-ben tájé­koz­tat­ja a regiszt­rált Fel­hasz­ná­ló­kat. Amennyi­ben a Fel­hasz­ná­ló a tájé­koz­ta­tást köve­tő­en tovább­ra is igény­be veszi a Szol­gál­ta­tást, az a Fel­hasz­ná­lá­si Fel­té­te­lek módo­sí­tott ren­del­ke­zé­sei elfo­ga­dá­sá­nak minő­sül.

A Web­ol­dal, vala­mint a Szol­gál­ta­tás szer­zői jogi véde­lem alatt áll, és vala­mennyi szer­zői vagyo­ni jog, vala­mint az adat­bá­zis elő­ál­lí­tó­ját meg­il­le­tő jogok a Szol­gál­ta­tót ille­tik meg. Ennek meg­fe­le­lő­en a Web­ol­dal, illet­ve a Szol­gál­ta­tá­sok egé­szé­nek és egyes része­i­nek vala­mennyi fel­hasz­ná­lá­sá­hoz (a Web­ol­dal kép­er­nyőn tör­té­nő meg­je­le­ní­té­sen és az ehhez szük­sé­ges ide­ig­le­nes több­szö­rö­zé­sen, továb­bá a magán­cé­lú máso­lá­son kívül) a Szol­gál­ta­tó elő­ze­tes, írás­be­li enge­dé­lye szük­sé­ges.

I. A Szol­gál­ta­tás

I.1. A Szol­gál­ta­tás elsőd­le­ges cél­ja írá­sok, pub­li­ká­ci­ók és audio­vi­zu­á­lis anya­gok hoz­zá­fér­he­tő­vé téte­le a Web­ol­dal cél­kö­zön­sé­gét, a Fel­hasz­ná­ló­kat fog­lal­koz­ta­tó téma­kö­rök­ben.

I.2. A Szol­gál­ta­tó a Szol­gál­ta­tá­sok egy részét kizá­ró­lag a regiszt­rált Fel­hasz­ná­lók szá­má­ra nyújt­ja.

I.3. A Szol­gál­ta­tó jogo­sult a Web­ol­dal bár­mely tar­tal­mi ele­mét – annak meg­je­le­né­sét és tar­tal­mát is bele­ért­ve – saját dön­té­sé­től füg­gő­en, a Fel­hasz­ná­lók elő­ze­tes figyel­mez­te­té­se nél­kül meg­vál­toz­tat­ni, meg­szün­tet­ni vagy átala­kí­ta­ni.

I.4. A Fel­hasz­ná­ló a Szol­gál­ta­tá­so­kat kizá­ró­lag a hatá­lyos jog­sza­bá­lyok­nak és a jelen Fel­hasz­ná­lá­si Fel­té­te­lek­nek meg­fe­le­lő­en, har­ma­dik sze­mé­lyek és a Szol­gál­ta­tó joga­i­nak sérel­me nél­kül jogo­sult igény­be ven­ni, illet­ve hasz­nál­ni. Amennyi­ben a Fel­hasz­ná­ló a jelen Fel­hasz­ná­lá­si Fel­té­te­lek ren­del­ke­zé­se­i­be vagy jog­sza­bály­ba ütkö­ző­en, vagy egyéb­ként vissza­élés­sze­rű­en hasz­nál­ja a Szol­gál­ta­tást, a Szol­gál­ta­tó jogo­sult a jelen Fel­hasz­ná­lá­si Fel­té­te­lek­ben rög­zí­tett hát­rá­nyos jog­kö­vet­kez­mé­nye­ket alkal­maz­ni, vagy egyéb­ként a Fel­hasz­ná­ló fele­lős­ség­re voná­sa érde­ké­ben a szük­sé­ges jogi lépé­se­ket meg­ten­ni.

II. A regiszt­rá­ció

II.1. A regiszt­rált Fel­hasz­ná­ló

 1. fel­irat­koz­hat a Szol­gál­ta­tó hír­le­ve­lé­re,
 2. hoz­zá­fér­het a Szol­gál­ta­tó által nyúj­tott egyéb tar­tal­ma­i­hoz, anya­ga­i­hoz.

II.2. A regiszt­rá­ció önkén­tes, azon­ban bizo­nyos Szol­gál­ta­tá­sok csak a regiszt­rált Fel­hasz­ná­lók szá­má­ra vehe­tők igény­be.

II.3. A regiszt­rá­ci­ó­hoz bizo­nyos, az erre szol­gá­ló felü­le­ten meg­je­lölt sze­mé­lyes ada­tok (név, email cím) meg­adá­sa szük­sé­ges, vala­mint bizo­nyos ada­tok fakul­ta­tív módon meg­ad­ha­tó­ak (élet­kor, tele­fon­szám, lak­cím, érdek­lő­dé­si kör stb.). 

II.4. Vala­mennyi Fel­hasz­ná­ló a regiszt­rá­ció során az ada­ta­it a való­ság­nak meg­fe­le­lő­en köte­les meg­ad­ni, a Szol­gál­ta­tót az ada­tok valót­lan­sá­gá­val, téves meg­adá­sá­val, elírá­sá­val össze­füg­gés­ben sem­mi­lyen fele­lős­ség nem ter­he­li sem az érin­tett Fel­hasz­ná­ló­val, sem más, har­ma­dik sze­méllyel szem­ben. Amennyi­ben a meg­adott sze­mé­lyes ada­tok valót­lan­sá­gá­val kap­cso­lat­ban bár­mely har­ma­dik sze­mély igényt támaszt a Szol­gál­ta­tó­val szem­ben, az igény kielé­gí­té­sé­ért a Fel­hasz­ná­ló köte­les a Szol­gál­ta­tó helyett helyt­áll­ni.

II.5. A regiszt­rá­ció során meg­adott ada­to­kat a Szol­gál­ta­tó az Adat­ke­ze­lé­si Tájé­koz­ta­tó­ban és hazai és uni­ós adat­vé­del­mi elő­írá­sok­nak keze­li.

II.6. A Fel­hasz­ná­lók bár­mi­kor jogo­sul­tak a regiszt­rá­ci­ó­juk tör­lé­sét kér­ni a Web­ol­dal­hoz tar­to­zó kap­cso­lat­tar­tá­si e‑mail cím­re kül­dött levél­ben. A Szol­gál­ta­tó fenn­tart­ja magá­nak a jogot, hogy a jelen Fel­hasz­ná­lá­si Fel­té­te­lek súlyos meg­sze­gé­se vagy jog­sza­bály­sér­tés ese­tén a Fel­hasz­ná­ló regiszt­rá­ci­ó­ját töröl­je.

III. Az egyes Szol­gál­ta­tá­sok

III.1. Hír­le­vél

A Szol­gál­ta­tó hír­le­ve­lé­re a Fel­hasz­ná­ló a regiszt­rá­ció során, vala­mint a külön erre a cél­ra kiala­kí­tott űrla­pok­ban, a nevét, tele­fon­szá­mát és az e‑mail címét meg­ad­va tud fel­irat­koz­ni. A hír­le­vél­re fel­irat­ko­zó Fel­hasz­ná­lók részé­re a Szol­gál­ta­tó a Web­ol­da­lon meg­je­le­nő tar­tal­mak­kal, a Szol­gál­ta­tó által szer­ve­zett ren­dez­vé­nyek­kel, aján­la­tok­kal, vala­mint a Szol­gál­ta­tá­sok­kal kap­cso­la­tos infor­má­ci­ó­kat és egyéb anya­go­kat, illet­ve az azok­hoz való hoz­zá­fé­rés lehe­tő­sé­gét jut­tat­ja el e‑mail útján.

A fel­irat­ko­zott Fel­hasz­ná­ló bár­mi­kor, indo­ko­lás és jog­kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül jogo­sult a hír­le­vél­ről leirat­koz­ni a kap­cso­lat­tar­tá­si e‑mail cím­re kül­dött levél­ben, vagy a fiók­já­ba érke­ző hír­le­vél­ben talál­ha­tó leirat­ko­zás opci­ók segít­sé­gé­vel. 

III.2. Rek­lá­mok kül­dé­se

A Fel­hasz­ná­ló a regiszt­rá­ci­ó­val és a hír­le­vél­re való fel­irat­ko­zás­sal a gaz­da­sá­gi rek­lám­te­vé­keny­ség alap­ve­tő fel­té­te­le­i­ről és egyes kor­lá­ta­i­ról szó­ló 2008. évi XLVIII. tör­vény 6. §-ának meg­fe­le­lő­en kife­je­zet­ten hoz­zá­já­rul ahhoz, hogy a Szol­gál­ta­tó részé­re elekt­ro­ni­kus leve­le­zés útján, illet­ve a hír­le­ve­lek­ben a part­ne­rei rek­lám­ja­it elküld­je.

Az olyan rek­lá­mok, ame­lyek csak meg­ha­tá­ro­zott élet­ko­rú sze­mé­lyek szá­má­ra közöl­he­tő, kizá­ró­lag olyan Fel­hasz­ná­lók szá­má­ra küld­he­tő­ek el, akik a regiszt­rá­ció, illet­ve a hír­le­vél­re való fel­irat­ko­zás során a szü­le­té­si helyü­ket és ide­jü­ket is meg­ad­ták, és így meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy az elő­írt élet­ko­ri fel­té­tel­nek meg­fe­lel­nek.

A rek­lám kül­dé­sé­hez való hoz­zá­já­ru­lás bár­mi­kor kor­lá­to­zás és indo­ko­lás nél­kül, ingye­ne­sen vissza­von­ha­tó a Web­ol­dal kap­cso­lat­tar­tá­si e‑mail cím­re kül­dött elekt­ro­ni­kus levél útján vagy a 1028 Buda­pest, Kenyér­me­ző utca 3. cím­re kül­dött pos­tai levél­ben.

III.3. Kom­men­tek, Fel­hasz­ná­lói tar­tal­mak

A Fel­hasz­ná­lók jogo­sul­tak a Web­ol­da­lon meg­je­le­nő min­den olyan tar­ta­lom­hoz hoz­zá­szól­ni, ahol erre a Szol­gál­ta­tó lehe­tő­sé­get biz­to­sít. A hoz­zá­szó­lá­sok­nak azon­ban min­den eset­ben meg kell felel­ni­ük a 4. pont­ban rész­le­te­zett Mode­rá­lá­si elvek­nek, ellen­ke­ző eset­ben a Szol­gál­ta­tó jogo­sult az adott hoz­zá­szó­lást töröl­ni, vagy súlyos vagy ismé­telt sza­bály­sér­tés ese­tén a Fel­hasz­ná­ló akti­vi­tá­sát kor­lá­toz­ni vagy a regiszt­rá­ci­ó­ját töröl­ni.

A Fel­hasz­ná­lók beküld­he­tik saját írá­sa­i­kat a Szol­gál­ta­tó­hoz abból a cél­ból, hogy az a Web­ol­dal tar­tal­mai között meg­je­len­jen.

A Fel­hasz­ná­ló a tar­ta­lom Web­ol­da­lon tör­té­nő köz­zé­té­te­lé­vel, vala­mint a annak bekül­dé­sé­vel sza­va­tol­ja, hogy az álta­la a Web­ol­da­lon köz­zé­tett, illet­ve bekül­dött bár­mi­lyen tar­ta­lom (pl. szö­veg, fény­kép, gra­fi­ka stb.) har­ma­dik sze­mély jogát – így külö­nö­sen sze­mély­hez fűző­dő jogát vagy szel­le­mi alko­tá­sok­hoz kap­cso­ló­dó jogát – nem sér­ti. A Fel­hasz­ná­ló tel­jes­kö­rű és kor­lát­lan helyt­ál­lá­si köte­le­zett­ség­gel tar­to­zik a Szol­gál­ta­tó­val szem­ben, ha bár­mely har­ma­dik sze­mély a Fel­hasz­ná­ló által köz­zé­tett, illet­ve bekül­dött tar­tal­mak­kal össze­füg­gés­ben igényt támaszt a Szol­gál­ta­tó­val szem­ben.

A Fel­hasz­ná­ló a tar­ta­lom Web­ol­da­lon tör­té­nő köz­zé­té­te­lé­vel, az anyag bekül­dé­sé­vel idő­be­li és terü­le­ti kor­lá­to­zás nél­kü­li fel­hasz­ná­lá­si jogot enged a Szol­gál­ta­tó­nak arra, hogy az álta­la köz­zé­tett, illet­ve bekül­dött tar­tal­mat a Web­ol­da­lon fel­hasz­ná­lói tar­ta­lom­ként hoz­zá­fér­he­tő­vé tegye, más művek­kel össze­kap­csol­ja, azt – szük­ség ese­tén – a Mode­rá­lá­si elvek­nek meg­fe­le­lő­en meg­vál­toz­tas­sa vagy töröl­je, a Web­ol­da­lon tör­té­nő köz­zé­té­tel cél­já­ból vagy egyéb­ként archi­vá­lá­si cél­lal bár­mi­lyen adat­hor­do­zón rög­zít­se. Fel­hasz­ná­ló sza­va­tol­ja, hogy a fel­hasz­ná­lá­si enge­dély adá­sá­ra jogo­sult.

A Szol­gál­ta­tó a fel­hasz­ná­lói tar­tal­ma­kat a Fel­hasz­ná­ló által meg­adott név­vel jele­ní­ti meg.

III.4. Nye­re­mény­já­té­kok A Szol­gál­ta­tó által a Web­ol­da­lon meg­hir­de­tett nye­re­mény­já­té­ko­kon az adott nye­re­mény­já­ték sza­bály­zat­ban meg­je­lölt Fel­hasz­ná­lók jogo­sul­tak részt ven­ni és a nyer­tes a Szol­gál­ta­tó által a sza­bály­zat­ban meg­je­lölt módon kerül kivá­lasz­tás­ra.

IV. Mode­rá­lá­si elvek

IV.1. Nem enge­dé­lye­zet­tek az aláb­bi­ak:

IV.1.1. Fel­hasz­ná­ló név (bece­név) válasz­tás­kor:

 • obsz­cén, vul­gá­ris nevek hasz­ná­la­ta,
 • bár­mi­lyen módon faji, val­lá­si, nem­ze­ti, nem­ze­ti­sé­gi, nemi, poli­ti­kai hova­tar­to­zást és lel­ki­is­me­re­ti sza­bad­sá­got sér­tő nevek hasz­ná­la­ta.

IV.1.2. Flo­od (árvíz):

 • ugyan­azon hoz­zá­szó­lás egy­más után több­szö­ri bemá­so­lá­sa egy cikk­hez kap­cso­ló­dó­an,
 • ugyan­azon hoz­zá­szó­lás bemá­so­lá­sa több cikk­hez,
 • hosszú szö­ve­gek cél­ta­lan bemá­so­lá­sa,
 • min­den olyan beavat­ko­zás, ami meg­vál­toz­tat­ja a hoz­zá­szó­lá­sok­ra szol­gá­ló felü­let mére­tét, meg­je­le­né­sét, illet­ve aka­dá­lyoz­za annak ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­la­tát,
 • szö­veg­nél­kü­li (üres) vagy értel­met­len hoz­zá­szó­lás.

IV.1.3. A hoz­zá­szó­lás tar­tal­ma tekin­te­té­ben:

 • a kul­tu­rált tár­sal­gást szem­be­öt­lő­en zava­ró, agresszív, vul­gá­ris, obsz­cén, han­gu­lat­kel­tő hoz­zá­szó­lá­sok,
 • ha a hoz­zá­szó­lás jog­sza­bály­ba ütkö­zik,
 • ha a hoz­zá­szó­lás jog­sza­bály­sér­tés­re buz­dít,
 • ha a hoz­zá­szó­lás bár­mi­lyen módon sért faji, val­lá­si, nem­ze­ti, nem­ze­ti­sé­gi, nemi, poli­ti­kai, egyéb hova­tar­to­zást,
 • tilos a fóru­mon bár­ki­nek – vagy bár­mely ember­cso­port tag­já­nak – az embe­ri mél­tó­sá­gát meg­sér­te­ni. Kife­je­zet­ten tilos a nem­ze­ti, etni­kai, val­lá­si, kul­tu­rá­lis, nemi és faji ala­pú elő­íté­le­tek­nek, és meg­kü­lön­böz­te­té­sek­nek – akár bur­kolt for­má­ban is – a fóru­mon han­got adni,
 • tilos bár­mi­lyen olyan tar­ta­lom Fel­hasz­ná­ló álta­li köz­zé­té­te­le a Web­ol­da­lon, amely nyíl­tan vagy bur­kol­tan más web­ol­dal, sze­mély, szer­ve­zet, szol­gál­ta­tás vagy üzlet rek­lá­mo­zá­sát szol­gál­ja,
 • tilos bár­mi­lyen ille­gá­lis tevé­keny­ség­re, illet­ve a Bün­te­tő Tör­vény­könyv hatá­lya alá eső maga­tar­tás­ra fel­buj­tó, ilyen tevé­keny­sé­get ismer­te­tő, rész­le­te­sen leíró, illet­ve ehhez segít­sé­get kérő, továb­bá nyílt sze­xu­a­li­tást leíró/ábrázoló hoz­zá­szó­lá­sok, képek elkül­dé­se. Az ilyen szöveges/képi infor­má­ci­ót tar­tal­ma­zó inter­ne­tes olda­lak hivat­ko­zá­sa­i­nak bemu­ta­tá­sa is til­tott,
 • tilos warez lin­ke­ket, szoft­ver-kul­cso­kat, szé­ria­szá­mo­kat és crac­ke­ket, illet­ve ezek­re vonat­ko­zó infor­má­ci­ó­kat köz­zé­ten­ni, meg­vi­tat­ni,
 • a Fel­hasz­ná­lók nem tehet­nek köz­zé olyan tar­tal­ma­kat, amely a Szol­gál­ta­tó jó hír­ne­vét, üzle­ti érde­ke­it sért­he­ti, vagy egyéb­ként a Web­ol­dal­ra, vagy a Szol­gál­ta­tá­sok­ra vonat­ko­zó­an becs­mér­lő,
 • a Fel­hasz­ná­lók nem tehet­nek köz­zé olyan tar­tal­mat, amely har­ma­dik sze­mély üzle­ti érde­ke­it, sze­mély­hez fűző­dő vagy szel­le­mi alko­tás­hoz kap­cso­ló­dó jogát sér­ti.

IV.2. Mode­rá­to­ri szank­ci­ók:

 • tör­lés: a Mode­rá­lá­si alap­el­ve­ket sér­tő hoz­zá­szó­lá­sok tör­lés­re kerül­nek,
 • javí­tás: a kifo­gá­sol­ha­tó rész tör­lés­re kerül a hoz­zá­szó­lás­ból,
 • a Fel­hasz­ná­ló letil­tá­sa, regiszt­rá­ci­ó­já­nak tör­lé­se a Mode­rá­lá­si elvek súlyos vagy ismé­telt meg­sze­gé­se ese­tén,
 • IP cím letil­tá­sa a Mode­rá­lá­si elvek ismé­telt súlyos meg­sér­té­se ese­tén.

IV.3. A mode­rá­to­ri dön­tés­sel szem­be­ni kifo­gá­sát a Fel­hasz­ná­ló a Web­ol­dal kap­cso­lat­tar­tá­si e‑mail cím­re kül­dött nyi­lat­ko­zat­tal ter­jeszt­he­ti elő.

IV.4. Amennyi­ben a Fel­hasz­ná­ló ész­le­li, hogy a Web­ol­da­lon köz­zé­tett vala­mely tar­ta­lom szel­le­mi alko­tá­sa­i­hoz fűző­dő joga­it sér­ti, a jog­sér­tést köz­ok­irat­ba vagy tel­jes bizo­nyí­tó ere­jű magán­ok­irat­ba fog­lalt, a Web­ol­dal kap­cso­lat­tar­tá­si e‑mail cím­re kül­dött nyi­lat­ko­zat­tal hoz­hat­ja a Szol­gál­ta­tó tudo­má­sá­ra és kér­he­ti, hogy a jog­sér­tő tar­tal­mat a Szol­gál­ta­tó a 2001. évi CVIII. tör­vény 13. §-a sze­rin­ti eljá­rás kere­té­ben távo­lít­sa el. Az érte­sí­tés­nek tar­tal­maz­nia kell a sére­lem tár­gyát és a jog­sér­tést való­szí­nű­sí­tő tények meg­je­lö­lé­sét, a jog­sér­tő tar­tal­mú infor­má­ció azo­no­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges ada­to­kat, a fel­hasz­ná­ló nevét, lak­cí­mét, tele­fon­szá­mát és e‑mail címét.

V. Adat­vé­de­lem

A Fel­hasz­ná­lók által meg­adott sze­mé­lyes ada­to­kat a Szol­gál­ta­tó az Adat­ke­ze­lé­si Tájé­koz­ta­tó­ban fog­lal­tak­nak meg­fe­le­lő­en keze­li.

VI. A Szol­gál­ta­tó fele­lős­sé­gé­nek kor­lá­to­zá­sa

VI.1 A Szol­gál­ta­tó kizár­ja a fele­lős­sé­gét min­den olyan Fel­hasz­ná­lók által köz­zé­tett tar­ta­lo­mért, amely jog­sza­bályt, a jelen Fel­hasz­ná­lá­si Fel­té­te­le­ket vagy bár­mely har­ma­dik sze­mély jogát vagy jogos érde­két sér­ti. Az ilyen tar­tal­ma­kért köz­vet­le­nül a Fel­hasz­ná­lók tar­toz­nak fele­lős­ség­gel, ezért a Fel­hasz­ná­lói tar­tal­mak­kal kap­cso­lat­ban a Szol­gál­ta­tó­val szem­ben elő­ter­jesz­tett bár­mi­lyen vagyo­ni vagy nem vagyo­ni igény kielé­gí­té­sé­ért a Fel­hasz­ná­lót tel­jes­kö­rű és kor­lát­lan helyt­ál­lá­si köte­le­zett­ség ter­he­li. A Fel­hasz­ná­lói tar­tal­mak tekin­te­té­ben a Szol­gál­ta­tót kizá­ró­lag mint köz­ve­tí­tő szol­gál­ta­tót ter­he­li fele­lős­ség.

VI.2 A Szol­gál­ta­tó a Szol­gál­ta­tás folya­ma­tos és hibát­lan elér­he­tő­sé­gé­ért, hiba­men­tes műkö­dé­sé­ért sem­mi­lyen fele­lős­ség­gel nem tar­to­zik, vala­mint a Szol­gál­ta­tó nem fele­lős a raj­ta kívül álló okból kelet­ke­zett hibá­kért és ezek követ­kez­mé­nye­i­ért (pl. háló­za­ti meg­hi­bá­so­dás, elérés kima­ra­dá­sa, bár­mi­lyen ere­de­tű tech­ni­kai leál­lás, szü­net, mások által elhe­lye­zett rom­bo­ló alkal­ma­zá­sok vagy prog­ra­mok (pél­dá­ul: víru­sok, mak­rók vagy hac­ker tevé­keny­sé­gek). A Szol­gál­ta­tó ugyan­ak­kor köte­les min­den tőle elvár­ha­tó intéz­ke­dést meg­ten­ni a Web­ol­dal zavar­ta­lan üze­mel­te­té­se és a hibák mielőb­bi elhá­rí­tá­sa, orvos­lá­sa érde­ké­ben.

VI.3 A Fel­hasz­ná­ló tel­jes­kö­rű­en és kor­lát­la­nul köte­les a Szol­gál­ta­tó min­den olyan kárát meg­té­rí­te­ni, amely a Fel­hasz­ná­ló tevé­keny­sé­gé­vel össze­füg­gő okból kelet­ke­zett. A Fel­hasz­ná­ló által meg­té­rí­ten­dő kár­nak minő­sül a vala­mely ható­ság által jog­erő­sen kisza­bott bír­ság vagy a Szol­gál­ta­tó­val szem­ben alkal­ma­zott egyéb hát­rá­nyos jog­kö­vet­kez­mény­ből ere­dő kár, amennyi­ben annak kisza­bá­sá­ra, illet­ve alkal­ma­zá­sá­ra a Fel­hasz­ná­ló maga­tar­tá­sá­val össze­füg­gő okból került sor.

VII. Alkal­ma­zan­dó jog

Jelen Fel­hasz­ná­lá­si Fel­té­te­lek alkal­ma­zá­sá­ra és értel­me­zé­sé­re a magyar jog, így külö­nö­sen a Ptk., a szer­zői jog­ról szó­ló 1999. évi LXXVI. tör­vény és az elekt­ro­ni­kus keres­ke­del­mi szol­gál­ta­tá­sok, vala­mint az infor­má­ci­ós tár­sa­da­lom­mal össze­füg­gő szol­gál­ta­tá­sok egyes kér­dé­se­i­ről szó­ló 2001. évi CVIII. tör­vény ren­del­ke­zé­sei az irány­adók.

Buda­pest, 2024.04.16.

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!