nap
óra
perc

Aktív szer­ző­ink

A Wake­Up Maga­zin szer­kesz­tő­sé­ge nagy­részt vál­lal­ko­zók­ból áll, akik a min­den­na­pi mun­ká­juk mel­lett gyár­ta­nak tar­tal­ma­kat. Hálá­sak vagyunk min­den szer­zőnk­nek, hogy a ezt a felü­le­tet válasz­tot­ták kom­mu­ni­ká­ci­ós csa­tor­ná­juk erő­sí­té­sé­re, tudá­suk meg­osz­tá­sá­ra. Szer­ző­ink nem fél­nek közel enged­ni maguk­hoz az olva­só­kat, így egy-egy írá­suk­ból meg­is­mer­he­ted őket és mun­ká­ju­kat is.

Mar­czin­ka Mátyás

ala­pí­tó főszer­kesz­tő

Nagy Haj­nal­ka

Vál­lal­ko­zói lélek­men­tor

Pet­re Anett

coach, kine­zio­ló­gus

Kovács Bálint

érté­ke­sí­té­si veze­tő

Daróczi Mag­di

coach, kine­zio­ló­gus, köz­gaz­dász

Ede­lé­nyi Karo­la

főszer­kesz­tő-helyet­tes

dr. Szo­bosz­lai Ani­ta

ügy­véd, ingat­lan­szak­ér­tő

Gyu­rovsz­ky Wan­da

szö­veg­író, blog­ger

Szat­má­ri Lau­ra

spi­ri­tu­á­lis men­tor

Gás­pár Bet­ti­na

szo­ci­á­lis mun­kás

Dáni­el Zita

szer­kesz­tő­sé­gi asszisz­tens

Kur­di Beá­ta

gasztrob­log­ger

Mará­zi Judit

HR szak­ér­tő

Cik­ke­ink­ben a VMN Fel­lows­hip prog­ram tag­jai több eset­ben szak­ér­tő­ként sze­re­pel­nek. Műkö­dé­sün­ket és a nálunk pub­li­ká­ló szer­ző­ket támo­ga­tó­ja a Value Manag­ement Net­work ügy­nök­ség vál­lal­ko­zói inku­bá­ci­ós fog­lal­ko­zá­sok­kal és kerek­asz­tal-beszél­ge­té­sek­kel rend­sze­re­sen támo­gat­ja.

Koráb­bi szer­ző­ink

A Wake­Up Maga­zin sike­re­i­hez koráb­bi állan­dó vala­mint ven­dég szer­ző­ink is hoz­zá­já­rul­tak. Köszön­jük nekik, hogy időt és ener­gi­át szán­tak a pub­li­ká­lás­ra, tájé­koz­ta­tás­ra és szó­ra­koz­ta­tás­ra.

Csil­lag Haj­nal­ka

inf­lu­en­szer, okta­tás rovat

Gutá­si Gábor

ven­dég­szer­ző

Mag Milán

okta­tás rovat

Ispán Dávid

inf­lu­en­szer, okta­tás rovat

Ispán Dávid

inf­lu­en­szer, okta­tás rovat

Jakó Judit

inf­lu­en­szer, szép­ség rovat

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!