nap
óra
perc
Harry Potter Forrás Canva - Pexels - Christy B

Varázs­la­tos élmény vár­ja a rajon­gó­kat az új Har­ry Pot­ter han­gos­könyv-soro­zat­ban

Egy regény, ami nagyon sok gyerekkel megszerettette az olvasást most hangoskönyv formájában új életre kel a Harry Potter sorozat.
Hirdetés

A Har­ry Pot­ter köny­vek ren­ge­teg ember­rel sze­ret­tet­ték meg az olva­sást és mil­li­ó­kat ejtett rabul ez a külön­le­ges varázs­vi­lág. Az MTI érte­sü­lé­sei sze­rint az Audib­le és a Pot­ter­mo­re Pub­lish­ing beje­len­té­se újra láz­ba hoz­ta a rajon­gó­kat, hiszen a film­si­ke­rek után most új han­gos­könyv-soro­zat készül az ere­de­ti Har­ry Pot­ter köte­tek­ből. Gyu­rovsz­ky Wan­da, köny­ves blog­ger írá­sa.

Sokak­nak, köz­tük nekem is, a mai napig ez a soro­zat az egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb köny­ves élmé­nyünk. J. K. Row­ling legen­dás regény­fo­lya­ma nem­csak egy egy­sze­rű tör­té­net. Az író­nő egy rend­kí­vül árnyalt, szö­ve­vé­nyes tör­té­ne­tek­kel teli, mély varázs­vi­lá­got nyi­tott meg előt­tünk, amely több gene­rá­ci­ót is ins­pi­rál olva­sás­ra világ­szer­te.

Új Har­ry Pot­ter han­gos­köny­vek: egye­dül­ál­ló hang­él­mény

Az Ama­zon Audib­le és a Pot­ter­mo­re Pub­lish­ing, J.K. Row­ling Varázs­vi­lá­gá­nak glo­bá­lis digi­tá­lis kiadó­ja, nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ta, hogy eddig még sosem hal­lott módon kel­tik élet­re az ere­de­ti, angol, 7 részes könyv­so­ro­za­tot. Az új vál­to­za­tot több, mint 100 szí­nész rész­vé­te­lé­vel készí­tik, ám a szí­né­szek kilé­tét egy­elő­re még homály fedi. Azon­ban nem csak a szí­né­szek és a kivá­ló minő­sé­gű hang­tech­ni­ka eme­li majd a han­gos­köny­ve­ket egy új szint­re, hanem az ere­de­ti zenék és valós hát­tér­za­jok is meg­ele­ve­ned­nek a tör­té­ne­tek­nél, ezál­tal egy tel­je­sen új élményt adva majd a rajon­gók­nak.

Az új han­gos­köny­vek pre­mi­er­je 2025 végé­re van ter­vez­ve. Az összes hét, angol nyel­vű han­gos­könyv egy­más után jele­nik majd meg a glo­bá­lis közön­ség szá­má­ra, kizá­ró­lag az Audib­le plat­for­mon.

A Har­ry Pot­ter han­gos­köny­vek első gene­rá­ci­ó­ja

Még 1999-ben adták ki, az ere­de­ti, egy­szó­la­mú, angol nyel­vű Har­ry Pot­ter han­gos­köny­ve­ket, Step­hen Fry és Jim Dale nar­rá­lá­sá­val. Ezek tovább­ra is elér­he­tő­ek lesz­nek. Az új ver­zió cél­ja nem az, hogy elnyom­ja az előd­jét, inkább azt kiegé­szít­ve foly­tat­ná ennek a legen­dás tör­té­net­nek a szár­nya­lá­sát.
Az első ver­zió, az Audib­le-re tör­té­nő 2015-ös fel­ke­rü­lé­se óta, össze­sen 1,4 mil­li­árd glo­bá­lis hall­ga­tá­si órát ért el. Talán ennél job­ban nem is bizo­nyít­hat­ná más a han­gos­köny­vek lét­jo­go­sult­sá­gát. Az új kiadá­sok még inkább össze­tet­tebb élményt biz­to­sí­ta­nak, így fel­té­te­lez­he­tő­en esz­mé­let­len siker­nek néz­nek elé­be.

Továb­bi rész­le­te­ket -bele­ért­ve a tar­tal­mat és a gyár­tást, a glo­bá­lis meg­je­le­né­si dátu­mo­kat, a hang­szí­né­szek kivá­lasz­tá­sát és hogyan lehet majd hoz­zá­fér­ni az audiok­öny­vek­hez- később fog­ják nyil­vá­nos­ság­ra hoz­ni. Azt azon­ban már az ele­jén tisz­táz­ták, hogy a pro­jekt nincs össze­füg­gés­ben a War­ner Bros által készí­tett koráb­bi nyolc film­mel.

Majd­nem három évti­zed­nyi töret­len siker

A világ min­den táján ked­velt Har­ry Pot­ter tör­té­ne­tek csak­nem három évti­zed óta, min­den kor­osz­tály­ban elbű­vö­lik és elva­rá­zsol­ják a rajon­gó­kat.” — mond­ta Bob Car­ri­gan, az Audib­le vezér­igaz­ga­tó­ja. „Mil­li­ók mil­li­ói hall­gat­ják az Audib­le-ön a Har­ry Pot­ter tör­té­ne­te­ket és öröm­mel vár­juk, hogy része­sei lehes­sünk ennek az új feje­zet­nek — új és régi rajon­gó­kat egy­aránt rabul ejt­ve, egy meg­újult hall­ga­tá­si élménnyel, ami­ben az Audib­le szak­ér­tő.” — írja a Vari­ety.

Neil Blair, a Pot­ter­mo­re Pub­lish­ing elnö­ke is örö­mét fejez­te ki az együtt­mű­kö­dés­sel kap­cso­lat­ban, és biza­ko­dó, abban a tekin­tet­ben, hogy “az új han­gos­könyv-tech­no­ló­gia és a magá­val raga­dó hang­él­mény nem­csak egy új dimen­zi­ót ad a jelen­le­gi rajon­gók­nak, hanem egy új gene­rá­ci­ót is beve­zet­het a varázs­ló­vi­lág­ba.”

Őszin­tén szól­va engem még nem ragad­tak maguk­kal a han­gos­köny­vek. Kicsit régi­mó­di­nak tar­tom magam és sze­re­tem tény­le­ge­sen olvas­ni a köny­ve­ket. Ám ebben a beje­len­tés­ben nagyon meg­fo­gott, hogy a zenék és hát­tér­za­jok is szí­ne­sí­te­ni fog­ják a tör­té­ne­te­ket. Kíván­csi­an várom ezt az új Har­ry Pot­ter élményt.

For­rás: itt és itt, Kiemelt kép: Can­va – Pexels – Christy B

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Gyurovszky Wanda további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!