nap
óra
perc
cikk-kepek-2021-43-800x445

Vajon mi lesz az idei érett­sé­gi­vel? Szó­be­li vagy csak írás­be­li lesz? Be kell men­ni vagy online? Csil­lag Haj­nal­ka vála­szol.

Hirdetés

Bele­gon­dol­tál már, hogyan tud­nak fel­ké­szül­ni a diá­kok az érett­sé­gi­re, ha nem is jár­nak be az isko­lá­ba? Eddig bizony­ta­lan­ság övez­te az idei érett­sé­gi meg­tar­tá­sát is a sok más misz­ti­ku­san kilá­tás­ta­lan hely­zet­tel együtt. A kor­mány viszont dön­tést hozott, hogy mi lesz az érett­sé­gi­zők sor­sa. Csil­lag Haj­nal­ka, magyar és tör­té­ne­lem sza­kos tanár­nő írá­sa.

Min­den bizonnyal sok közép­is­ko­lás remény­ke­dett abban, hogy az idei tan­év­ben nem lesz érett­sé­gi, vagy a tava­lyi tan­év­hez hason­ló­an kap­nak annyi enged­ményt, hogy csak az írás­be­li vizs­gát kell­jen leten­ni. Nos, azóta kide­rült, hogy a Kor­mány ter­vei sze­rint írás­be­li és szó­be­li vizs­ga is lesz.

Ennek fényé­ben érde­mes tehát totá­lis erő­be­dás­sal küz­de­ni, hogy minél jobb ered­mé­nyek szü­les­se­nek. Vég­zős diák­ként én is nagyon izga­tott vol­tam, de sze­ren­csé­re min­den rend­ben ment. Az írás­be­lin meg­küz­döt­tem a matek ket­te­sért, a töb­bi tan­tárgy­ból maxi­má­lis ered­ményt értem el, így jog­gal remény­ked­tem abban, hogy fel­vesz­nek a tanár­kép­ző­be. Így is lett.

Mind­annyi­an tud­juk, hogy az online okta­tás nem műkö­dik túl­zot­tan jól, ugyan­ak­kor téve­dés azt hin­ni, hogy a fel­ké­szü­lés a tizen­ket­te­dik évfo­lyam­ban kez­dő­dik meg. A való­ság az, hogy már kilen­ce­dik évfo­lyam­tól kezd­ve készí­tik fel a taná­rok a közép­is­ko­lá­so­kat az érett­sé­gi­re. Az per­sze igaz, hogy az inten­zí­vebb fel­ké­szü­lés, főleg az emelt szin­tet válasz­tók köré­ben már 11. évfo­lya­mon meg­kez­dő­dik. 

Mivel most a vég­ző­sők nehe­zebb helyezt­ben van­nak, azt javas­lom, hogy az elő­ző érett­sé­gi vizs­gák úgy­ne­ve­zett típus­fel­ada­ta­it old­ják meg, akik pedig emelt szint­re készül­nek, ala­po­san tanul­má­nyoz­zák át a szó­be­li érett­sé­gi téma­kö­rö­ket. Ebben sokat segít­het ez a linkRemé­lem, tud­tam segí­te­ni nek­tek, sok sikert min­den­ki­nek!

kiemelt kép for­rá­sa: Can­va

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Csillag Hajnalka további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!