nap
óra
perc
Tóth Ákos az adománygyűjtésen - Foto: Bodnár Patrícia - index.hu

Huma­ni­tá­ri­us segít­ség, nagy vasak­kal való pom­pás­ko­dás helyett — inter­jú Tóth Ákos­sal az Age Of Hope ala­pít­vány elnö­ké­vel

Hirdetés

A szom­széd kert­je min­dig zöl­debb, kivé­ve akkor, ami­kor hábo­rú dúl mel­let­tünk.  Ilyen­kor a magyar  fű tűnik zöl­debb­nek, főleg akkor, ha olyan embe­rek műve­lik, mint Tóth Ákos, aki az Age Of Hope Gyer­mek­vé­del­mi Ala­pít­vány ala­pí­tó elnö­ke. Ákos elmon­dá­sa alap­ján az ala­pít­vány már készült rá, hogy csa­lá­dok mene­kül­nek majd Záhony felől Magyar­or­szág­ra, de remél­te, hogy mind­ez csak később követ­ke­zik be. Az inter­jút Pago­nyi Adri­enn készí­tet­te.

Hogy telt a hét­vé­gé­tek?

Vegyes érzel­me­im van­nak ezzel kap­cso­lat­ban.  Amint jöt­tek a hírek, azon­nal elin­dul­tam Záhony­ba,  ott volt — a hírek sze­rint — a leg­na­gyobb nyo­más a hatá­ron.   Fel­vet­tem az önkor­mány­zat alkal­ma­zot­ta­i­val a kap­cso­la­tot, lát­tam, hogy egy gyö­nyö­rű szép, hatal­mas kul­túr­há­zat már át is ala­kí­tot­tak erre a cél­ra.  Gyor­san fel­mér­tük a kész­le­te­i­ket, hogy lás­suk, miben tudunk segí­te­ni azon­nal.  Az önkor­mány­zat fel­ké­szült, amit java­sol­tam még, hogy ala­kít­sa­nak ki egy baba-mama szo­bát, mert vár­ha­tó volt, hogy inkább nők érkez­nek majd gye­re­kek­kel, hiszen addig­ra tud­ha­tó volt, hogy a 18–60 éves fér­fi­a­kat nem enge­dik át.  

Arra is fel lehe­tett készül­ni, hogy a zöld­ha­tá­ron pró­bál­koz­nak majd ezek a fér­fi­ak.  Ese­tük­ben kal­ku­lál­ni lehet akár sérü­lé­sek­kel is, hiszen ki tud­ja milyen álla­pot­ban érkez­nek majd Magyar­or­szág­ra.  Az ő ellá­tá­suk­ról ugyan­úgy gon­dos­kod­ni kell.

Mi volt a hely­zet a tér­ség egyéb tele­pü­lé­se­in?

Bejár­tam még egy-két kis fal­vat, Bara­bást, Lónyát. Ezek a tele­pü­lé­sek a saját lehe­tő­sé­ge­ik­hez mér­ten oda­rak­ták magu­kat és kiala­kí­tot­ták a maguk kis mene­dé­két.  Nekik is jelez­tem, hogy bár­mi­re is szük­sé­gük van, jelez­zék, mivel nagy kam­pány előtt áll­tunk és az “ado­mány­tur­né­ból” ők is része­sül­het­nek.  

Fon­tos tud­ni, hogy az Ukrán határ­őr­ség is komoly teher alatt áll, tizen­öt-húsz kilo­mé­te­res sorok van­nak, 70 órás a vára­ko­zá­si idő.  Ilyen­kor már nem szá­mít, hogy ki, mennyi­re tehe­tős, a módo­sab­bak­nak is szük­sé­gük van egy tör­lő­ken­dő­re, hogy fel­fris­sít­sék magu­kat, a gye­re­ke­ik­nek pelen­ká­ra.  A kevés­bé sze­ren­csé­sek­ről nem is beszél­ve.  Eze­ket az igé­nye­ket — köszön­he­tő­en a hét­vé­gi fel­aján­lá­sok­nak — most azon­nal ki tud­juk elé­gí­te­ni, de ha eső­ka­bát­ra, tábo­ri ágy­ra van szük­ség, már nem tudunk mit ten­ni. Ezek beszer­zé­se van most folya­mat­ban.

Ren­ge­teg ado­mányt gyűlt össze — Foto: Bod­nár Pat­rí­cia — index.hu

Hogyan zaj­lott az álta­lad emlí­tett ado­mány­tur­né?

A Buda­pest Bike Maf­fi­á­val indí­tot­tuk el a hét­vé­gi kam­pányt, akik­kel már nagyon rég­óta dol­go­zunk együtt.  És a közös kam­pány az ered­mé­nye ez a “hor­ror”, amit itt most jól kell érte­ni.  Öt-hat­száz­szo­ros mennyi­sé­gű ado­mány érke­zett, mint amit vár­tunk.  Elő­ze­te­sen két-három fur­gon­ra szá­mí­tot­tunk, ami­vel az ado­má­nyo­kat el tud­juk jut­tat­ni a tér­ség­be.  Ehhez képest meg­töl­töt­tünk egy 14 ton­nás, három 3,5 ton­nás teher­au­tót, nyolc kis­buszt és szá­mo­lat­la­nul a sze­mély­au­tó­kat.  Egy hoz­zá­ér­tő húsz- és har­minc ton­ná­ra tet­te az össz­ado­mány mennyi­sé­gét.  Ami nagyon fon­tos, hogy szin­te csak hasz­nos hol­mi érke­zett.  Ren­ge­teg kész­étel jött, több rak­lap­nyi, ahogy kér­tük és volt friss szend­vics is per­sze, a Buda­pest Bike Maf­fia egyik véd­je­gye.  Mind­ez olyan nagy mennyi­ség­ben, ami sok­kal több­szö­rö­se, mint a most érke­ző mene­kül­tek szá­ma, viszont — a friss éte­le­ken kívül — min­dent kész­le­tez­tünk és így bár­mi­kor fel tudunk készül­ni egy nagyobb hul­lám­ra.  A  lényeg, hogy az ado­mány már Záhony­ban van, ott ahol a leg­na­gyobb szük­ség van rá és ebből a kisebb önkor­mány­za­tok is le tud­nak hív­ni bár­mit, ami­re szük­sé­gük van.

Pum­ped Gabó is lel­ke­sen segéd­ke­zett az ado­mány­gyűj­té­sen — Foto: Bod­nár Pat­rí­cia — index.hu

Mit gon­dolsz az embe­rek hoz­zá­ál­lá­sá­ról?

Folya­ma­to­sak az álhí­rek, amik a közös­sé­gi médi­á­ba fel­buk­kan­nak.  És ezen a fóru­mon is kérem a ked­ves olva­só­kat, hogy nagyon ala­po­san tájé­ko­zód­ja­nak.  Nem logi­kus Nagy­ka­ni­zsá­ról elin­dul­ni hat pelen­ká­val meg wc-papír­ral a mai ben­zin­árak mel­lett.  Ami képek kerin­ge­nek nem min­dig való­sak, vagy elvesz­tet­ték aktu­a­li­tá­su­kat.  Az Age of Hope Ala­pít­vány veze­tő­je­ként min­den eset­ben sze­mé­lye­sen tájé­ko­zó­dom és így nagyon gyor­san tudunk rea­gál­ni.

Töb­ben hiá­nyol­ták az orszá­gos segély­szer­ve­ze­tek jelen­lé­tét a tér­ség­ben, de lát­ni kell, hogy min­den­ki a saját tem­pó­já­ban halad. Én nagyon sze­ren­csés­nek érzem magam, hogy ilyen gyor­san, ilyen sok embert meg tud­tunk szó­lí­ta­ni.  Értünk hoz­zá és ezt a flowt most jól vagy gyor­san meg tud­tuk lova­gol­ni, hogy akkor tud­junk első­ként hite­les tájé­koz­ta­tást adni, a hely­ről, hely­zet­ről, ami­kor kell.

Bár­csak egész évben ilyen ered­mé­nye­sen tud­nánk az ala­pít­ványt kom­mu­ni­kál­ni, akár az 1000 gyer­mek kará­cso­nya kam­pány­ban, de álta­lá­ban is, hiszen Magyar­or­szá­gon van, aki egész évben hiányt szen­ved vala­mi­ben, ezen is pró­bá­lunk segí­te­ni.  Koráb­bi tapasz­ta­la­im alap­ján — vörö­siszap kataszt­ró­fa, hóhely­zet, árvíz — a magyar ember­nek az kell, hogy vala­mi akció legyen, ami­re hir­te­len lehet rea­gál­ni, de a folya­ma­tos érdek­lő­dést, támo­ga­tást nem, vagy csak nehe­zen lehet fenn­tar­ta­ni.  

Mi újság van Buda­pes­ten, a pálya­ud­va­ro­kon, mire szá­mí­tasz?

Fel vagyunk arra készül­ve, hogy ez a dolog tovább foko­zó­dik. Sze­ren­csé­re a buda­pes­ti rak­tá­ra­ink telí­tet­tek, de most kitér­nék kicsit a hírek­re, rém­hí­rek­re, egyéb igé­nyek­re, fel­aján­lá­sok­ra.  Ren­ge­te­gen keres­nek meg min­ket pél­dá­ul, hogy szál­lí­tás­ban, szál­lás­ban segí­te­né­nek.  Utób­bit a Refor­má­tus Sze­re­tet­szol­gá­lat­hoz irá­nyít­juk, akik ezt koor­di­nál­ják.  Mi nem sze­ret­nénk abba bele­men­ni, hogy vad­ide­gen embe­rek szál­lít­gas­sa­nak bár­kit.  Ha az Ala­pít­vány szer­vez­ne ilyet és tör­tén­ne egy autó­bal­eset,  akkor a fele­lős­sé­gi kér­dés komollyá válik, inkább tesszük a dol­gun­kat, ami­hez értünk.  Szál­lás­adás­nál  hal­lot­tam olyat, hogy vala­ki fel­aján­lott egy csa­lád­nak helyet és ami­kor kide­rült, hogy nem kár­pát­al­jai magya­rok­ról, hanem ukrá­nok­ról van szó, hir­te­len nem volt meg szál­lás. Ennek elle­né­re hiszem, hogy min­den segí­te­ni aka­ró meg­ta­lál­ja a szá­má­ra hite­les segély­szer­ve­ze­tet, csa­tor­nát aho­va fel­ajánl­hat­ja a támo­ga­tá­sát.  

Az ado­mány­gyűj­tés után még éjfél­kor is pakol­tak Záhony­ban — Foto: Buda­pest Bike Maf­fia

Mire van szük­sé­ge­tek?

Tár­gyi ado­má­nyok­ra most nincs szük­ség, pél­dá­ul ipa­ri mennyi­sé­gű pelen­ka van már a határ men­tén és a buda­pes­ti kész­le­te­in­ket is folya­ma­to­san tölt­jük és szin­ten tart­juk.  Folya­ma­to­san moni­to­roz­zuk a hely­ze­tet, fél órán­ként egyez­te­tünk a határ­men­ti önkor­mány­za­tok­kal, kiemel­ten jó kap­cso­la­tunk a Fővá­ros veze­tő­i­vel, így, azon­nal tudo­má­sunk­ra jut, ha bár­mi­re szük­ség len­ne. 

A leg­na­gyobb segít­sé­get és rugal­mas­sá­got ter­mé­sze­te­sen a pénz­ado­mány biz­to­sít­ja, a hatá­ron fenn­ál­ló krí­zis komoly üzem­anyag költ­sé­get ró ránk.  Az Ala­pít­vány így szük­ség sze­rint tud­ja fel­hasz­nál­ni a támo­ga­tást, akkor és úgy, ami­kor kell. 

Ami­re nincs szük­ség, harc­ko­csik­ra, erő­fi­tog­ta­tá­sok­ra.  Kato­nák­ra viszont nagyon nagy szük­ség lett vol­na, a záho­nyi rak­tár­ba lepa­kol­ni a kami­on­ja­in­kat, ahol a helyi pol­gár­mes­ter mel­lett tizen­öt-tizen­hat éves kole­szos gye­re­kek segí­tet­tek éjfé­lig, amit ezúton is nagyon, nagyon köszö­nök.  Oda bőven elfért vol­na egy húsz-har­minc erős kato­na.  Ez a huma­ni­tá­ri­us segít­ség, nem pom­pá­sod­ni a nagy vasak­kal Vásá­ros­na­mény főte­rén. A kor­mány­zat részé­ről, véle­mé­nyem sze­rint, szük­ség len­ne buszok­ra, tol­má­csok­ra, infor­má­ci­ó­ra, két-három­nyel­vű szó­ró­anyag­ra a határ men­tén.

A továb­bi­ak­ban tel­jes mér­ték­ben fel vagyunk rá készül­ve, ha meg­nyí­lik egy huma­ni­tá­ri­us folyo­só és sza­bad lesz a hatá­ron az átjá­rás, hogy azon­nal a hatá­ron túli mene­kül­tek­nek is ado­má­nyo­kat tud­junk szál­lí­ta­ni. A hatá­ron folyó mun­ká­ról az Age Of Hope ala­pít­vány és a Buda­pest Bike Maf­fia saját face­book olda­lu­kon, vala­mint a lét­re­ho­zott közös ese­mény­ben ad tájé­koz­ta­tást és egy­elő­re arra kér­nek min­den­kit, hogy tár­gyi ado­má­nyok helyett pénz­ado­má­nyo­kat küld­je­nek, mert így cél­zot­tan, a helyi bol­to­kat támo­gat­va köz­vet­le­nül azo­kat tud­ják meg­vá­sá­rol­ni, amely­re éppen akkor szük­ség van.

UTALÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK
Név: Remény Kora Gyer­mek­vé­del­mi Ala­pít­vány 
Szám­la­szám: ERSTE BANK11600006–00000000-56705485
Köz­le­mény: add meg az email címed

A fotó­kat a Remény Kora Gyer­mek­vé­del­mi Ala­pít­vány bocsá­tot­ta ren­del­ke­zé­sünk­re.
Kiemelt kép: Bod­nár Pat­rí­cia — index.hu

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Pagonyi Adrienn további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!