nap
óra
perc
koronczai rita dr murányi ildikó

Önazo­nos vál­lal­ko­zás! Jó bevin­ni a sze­mé­lyi­sé­gün­ket a mun­ká­ba? — Koron­czai Rita

Hirdetés

Vál­lal­ko­zó­ként a kihí­vá­sok jön­nek-men­nek. Egyik nap­ról a másik­ra meg tud vál­toz­ni körü­löt­tünk a világ. Ebben a pör­gés­ben még­is meg kel­le­ne tar­ta­nunk önazo­nos­sá­gun­kat. De az is lehet, hogy ezt tel­je­sen elfe­lej­tet­tük, hogyan kel­le­ne önma­gunk­nak és önazo­nos­nak len­ni min­den szi­tu­á­ci­ó­ban.

A Wake­Up Talk mai ven­dé­ge Koron­czai Rita vál­lal­ko­zó­kat támo­ga­tó coach volt, aki dr. Murá­nyi Ildi­kó­nak mesélt mun­ká­já­ról. A beszél­ge­tés során Rita hasz­nos taná­cso­kat és prak­ti­ká­kat osz­tott meg velünk, hogy önazo­no­sak marad­has­sunk.

Jövő­ter­ve­zés és önazo­nos­ság

Egy vál­lal­ko­zó sok­szor nehe­zen tud­ja elkép­zel­ni a jövő­jét, hogy hol lesz 5 vagy 10 év múl­va. Az ilyen­faj­ta jövő­ter­ve­zés vagy ha úgy tet­szik vízió­kép fel­tét­le­nül szük­sé­ges ahhoz, hogy vál­lal­ko­zá­sunk működ­ni tud­jon. Ilyen­kor sok­szor a félel­mek és kisebb­sé­gi komp­le­xus áll­hat a dol­gok hát­te­ré­ben.

Koron­czai Rita az önazo­nos vál­lal­ko­zás támo­ga­tó­ja

Sok vál­lal­ko­zó a nagy­könyv sze­rint sze­ret­ne vál­lal­ko­zást indí­ta­ni, de nem min­den­ki­nek válik be a koc­kás papí­ron való ter­ve­zés. Egy szár­nya­ló lel­kü­le­tű vál­lal­ko­zó­nak való­szí­nű­leg soha nem sike­rül­ne így fel­épí­te­ni ezt. A beszél­ge­tős­ből kide­rül, hogy melyik vál­lal­ko­zói típus­nak melyik mód­szer működ­het. Az önazo­nos vál­la­ko­zás nem fel­tét­le­nül jelen­ti azt, hogy sze­mé­lyi­sé­gün­ket is bele­tesszük a vál­lal­ko­zás alap­el­vei közé.

Ha a kép nem, csak a hang érde­kel, akkor arra is van meg­ol­dás! A Wake­Up Maga­zin Spo­ti­fy csa­tor­ná­ján már az összes eddi­gi adá­sun­kat vissza­hall­gat­ha­tod, így akár menet köz­ben is veled lehe­tünk!

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

WakeUp Magazin további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!