nap
óra
perc
Hajnerné dr. Horváth Barbara adatvédelem gdpr naih

“A poli­ti­kust sem fotóz­ha­tod le ott­hon kis­ga­tyá­ban” — dr. Hor­váth Bar­ba­ra adat­vé­del­mi szak­jo­gásszal beszél­get­tünk

Hirdetés

Az adat­vé­de­lem egy iga­zi mumus lett a jogá­szok köré­ben is. Idén négy éve jött ki a min­den EU tag­ál­lam­ra vonat­ko­zó GDPR ren­de­let, amely egy­ér­tel­mű­nek tűnő uta­sí­tást ad min­den vál­lal­ko­zó szá­má­ra az ügy­fe­lei sze­mé­lyes ada­ta­i­nak keze­lé­sé­re vonat­ko­zó­an. Vajon mennyi­re egy­ér­tel­mű­ek ezek a ren­de­le­tek az a mai Wake­Up Talk epi­zód­ból kide­rül, ahol Nagy Haj­nal­ka kér­dé­se­i­re Haj­ner­né dr. Hor­váth Bar­ba­ra adat­vé­del­mi szak­jo­gász vála­szol.

A vál­lal­ko­zók pró­bál­ják hárí­ta­ni az adat­vé­de­lem­mel kap­cso­la­tos kér­dé­se­ket, pedig ez min­den vál­lal­ko­zó szá­má­ra köte­le­ző érvé­nyű jog­sza­bály, amely elő­ír­ja, hogy a leg­ki­sebb vál­lal­ko­zó­nak is ren­del­kez­nie kell adat­ke­ze­lé­si doku­men­tá­ci­ó­val. Kol­lé­gánk kér­dé­sé­re a szak­ér­tő elmond­ta azt, hogy ez nem egye­lő a web­ol­da­lon köz­zé­tett “süti” elfo­ga­dó bővít­ménnyel, vala­mint adat­vé­del­mi tájé­koz­ta­tó­val. Hoz­zá­fűz­te, hogy ez alól nincs kivé­tel és a ható­ság ennek hiá­nyá­ban bün­te­tést is kiszab­hat.

A beszél­ge­tés során ven­dé­ge­ink kitér­tek a fotók köz­zé­té­te­lé­re, vala­mint azok fel­hasz­ná­lá­sá­ra is, hogy egy közös­sé­gi média plat­for­mon vagy akár hon­la­pon, hir­de­té­si vagy tájé­koz­ta­tá­si cél­lal kiről és milyen fotót lehet köz­zé­ten­ni. Ez eset­ben a GDPR mel­lett a magyar PTK ren­del­ke­zé­se­it is figye­lem­be kell ven­ni és a két jog­sza­bályt együt­te­sen kell alkal­maz­ni.

Bar­ba­ra elárul­ta kér­dé­sünk­re, hogy mikor és miért bün­tet az adat­vé­del­mi ható­ság hazánk­ban. Kat­tints a Wake­Up You­Tu­be csa­tor­ná­já­ra és nézd meg ezt vagy a koráb­bi a tel­jes adá­so­kat!

Irat­kozz fel a Wake­Up You­Tu­be csa­tor­ná­já­ra!
Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

WakeUp Magazin további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!