nap
óra
perc
TiszaKata-800x445

Tisza Kata: Kék­re sze­ret­ni – A seb, az marad.

Hirdetés

Tisza Kata saját iro­da­lom­te­rá­pi­ás köny­vei soro­za­tá­ban, a most meg­je­lent Kék­re sze­ret­ni című fel­dol­go­zás­re­gény, a negye­dik, lezá­ró kötet. Mind­egyik­ben ugyan­azt a témát jár­ja körül, az érzel­mi bán­tal­ma­zást, de más és más meg­kö­ze­lí­tés­ben. – A Kul­túr­fe­le­lős könyv­aján­ló­ja.

A tava­szi karan­tén idő­sza­ka alatt író­dott kötet a Sco­lar Kiadó gon­do­zá­sá­ban immár kap­ha­tó a keres­ke­del­mi for­ga­lom­ban. Bemu­ta­tó­ja a MOM­kultban volt, ahol Tisza Kata Con­sult­ing rajon­gó­tá­bo­rá­nak kemény mag­ja gyűlt össze az egész­ség­ügyi sza­bá­lyok szi­go­rú betar­tá­sa mel­lett. Ennek követ­kez­té­ben a dedi­ká­lás és sze­mé­lyes beszél­ge­té­sek is elma­rad­tak a prog­ram végén. A szer­ző­vel Bab­ar­czy Esz­ter pub­li­cis­ta beszél­ge­tett, előt­te pedig Frenk ját­szott el néhá­nyat saját dala­i­ból egy szál gitá­ron, amit hall­gat­va olyan érzé­se volt az ember­nek, mint­ha azok egye­ne­sen ide, ehhez a kötet­hez íród­tak vol­na: szö­ve­gei sza­bá­lyo­san elő­re­ve­tí­tet­ték vagy kiegé­szí­tet­ték a regény témá­ját.

A mű két fősze­rep­lő­je ugyan­an­nak a pár­kap­cso­lat­nak a két olda­lán áll. Bel­ső mono­lóg­ja­i­kon keresz­tül, vala­mint a fér­fi és a nő terá­pi­ás ülé­se­i­nek bemu­ta­tá­sa segít­sé­gé­vel vizs­gál­ja a kötet, hogy vajon meghaladható‑e a sérült kötő­dés­min­tá­zat, ami­nek követ­kez­té­ben össze­té­veszt­jük a sze­re­te­tet a bán­tal­ma­zás­sal. A szer­ző saját élet­ta­pasz­ta­la­tá­ból, illet­ve coach pra­xi­sá­ban elő­for­du­ló tör­té­ne­tek­ből merí­tet­te azo­kat a tipi­kus motí­vu­mo­kat, ame­lye­ken keresz­tül bemu­tat­ja a kap­cso­la­ton belü­li bán­tal­ma­zás és játsz­má­zás ter­mé­szet­raj­zát. Tisza Kata a bemu­ta­tón elma­gya­ráz­ta ezek­nek a játsz­mák­nak a kiala­ku­lá­sát, amely­nek ere­de­te álta­lá­ban a gyer­mek­kor­ban kere­sen­dő, vala­mi­lyen átélt trau­má­ra, vagy hiány­ál­la­pot­ra vezet­he­tő vissza és az így kelet­ke­zett ún. anya­seb, illet­ve apa­seb az, ami­vel mond­hat­ni min­den­ki ren­del­ke­zik vala­mi­lyen for­má­ban. Minden­nek követ­kez­té­ben a trau­mát fel­nőtt éle­tünk­ben addig ismé­tel­jük, míg meg nem tud­juk halad­ni. Ezek kötő­dé­si prob­lé­mák­ként jelent­kez­nek, sze­mé­lyi­ség típus kér­dé­se, hogy bán­tal­ma­zó, vagy bán­tal­ma­zott sze­re­pé­ben talál­juk magun­kat, illet­ve egy sze­mély lehet mind­ket­tő egy­szer­re, a külön­bö­ző viszo­nya­i­ban, hiszen a hatá­rok elmo­sód­hat­nak. A seb az saj­nos nem tűnik el, leg­fel­jebb meg­ha­lad­ha­tó abban az eset­ben, ha az egyén haj­lan­dó lemen­ni, leás­ni a mély­be, és fel­tár­ni a tudat­ta­lan műkö­dé­sé­nek oka­it.

„Az én szí­vem már tör­he­tet­len
De ma éjjel is sze­ret­tem és gyű­löl­tem
Ma az álmom szí­ne kék lesz
Egy tele­fon­szám a gyű­rött zakóm zse­bé­ben,
Haza­ban­du­ko­lok reg­gel,
Az árnyé­kom és én
De csak az árnyé­kom mara­dÚ­gy­is a leg­vé­gén” – Frenk: Reg­gel

Frenk: Reg­gel c. dal­szö­ve­ge

A regény cél­zot­tan bemu­tat­ja ugyan­an­nak a viszony­nak a fér­fi olda­lát is, amit a szer­ző olva­sói, kri­ti­ku­sai sok­szor hiá­nyol­nak tőle, sze­mé­re vet­ve a női néző­pon­tot. A bán­tal­ma­zás azon­ban nem ismer nemet, embe­ri viszo­nyok­ról van szó, bár sta­tisz­ti­ka­i­lag a fér­fi­ak van­nak több­ször a bán­tal­ma­zó sze­re­pé­ben, ami a masz­ku­lin beren­dez­ke­dé­sű tár­sa­dal­munk miatt van így. Tisza Kata sze­ret­te vol­na a terá­pi­ás folya­ma­tot is bemu­tat­ni a regény­ben, amely saját beval­lá­sa sze­rint a leg­sö­té­tebb és leg­mé­lyebb a „soro­zat” négy köte­te közül. A terá­pia sike­res­sé­ge a tera­peu­tán, és az abban részt­ve­vőn is nagy­ban múlik, van, hogy nem vezet ered­mény­re, pél­dá­ul, ha vala­ki csak kamu­ból, idő­töl­tés­ből jár el rá. A regény értel­me­ző keret­rend­sze­re segít­sé­gé­vel akár saját élet­tör­té­ne­tünk fel­dol­go­zá­sá­hoz is tám­pon­to­kat adhat. A nehéz, katar­ti­kus fel­dol­go­zá­si folya­mat végén elju­tunk egy sza­bad, önál­ló és önsze­re­tet­re képes ember új iden­ti­tá­sá­hoz.

„Örü­lök, hogy megint élek
Kisza­ba­dult szen­ve­dé­lyek
És a vonat abla­ká­ban­Lá­tom régi önma­gam”

Frenk: Egye­dül az áll­mo­á­son c. dal­szö­ve­ge

A szer­ző­vel leg­kö­ze­lebb a Mar­gó Iro­dal­mi Fesz­ti­vál és Könyv­vá­sáron lehet talál­koz­ni, a Vár­kert Bazárban októ­ber 18-án vasár­nap este öttől, ahol új köte­té­ből lesz fel­ol­va­sás, illet­ve zenés szín­ház is az Anna & the Bar­bi­es tag­ja­i­nak köz­re­mű­kö­dé­sé­vel. A könyv a hely­szí­nen ked­vez­mé­nyes áron meg­vá­sá­rol­ha­tó lesz.

Kép for­rá­sa: Sco­lar kiadó

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

WakeUp Magazin további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!