nap
óra
perc
journalist-4

Te már lát­tad a 2023-as mun­ka­idő nap­tá­rat? Ez alap­ján ter­vez­he­ted a jövő évi pihe­nést

Hirdetés

Távo­li­nak tűn­het még a janu­ár. Ha job­ban bele­gon­do­lunk, akkor köze­lebb van, mint gon­dol­nánk. Olyan, mint­ha most szed­ték vol­na a kará­cso­nyi dísze­ket az üzle­tek, melyet pár felejt­he­tő fesz­ti­vál köve­tett és puff! Kará­csony! Kevin és őrül­tek háza. Sor­ra érkez­nek a hírek Buda­pest kará­cso­nyi vilá­gí­tá­sá­val, az elma­ra­dó vásá­rok­kal és a folya­ma­to­san emel­ke­dő inf­lá­ci­ó­ról, ami­nek nem tud­juk, hogy hol lesz a vége, de azt már lát­hat­juk, hogy 2023-ban mikor ter­vez­het­jük a sza­bad­sá­got. Ter­vez­het­jük. De a való­di kér­dés, hogy vajon megkapjuk‑e.

A napok­ban a HR por­tál közé­tet­te 2023. évre vonat­ko­zó mun­ka­idő nap­tá­rát, amely­ben első pil­lan­tás­ra kevés­nek tűn­het a hosszú hét­vé­gék szá­ma, de egy dol­got biz­to­san meg­úszunk jövő­re. Az pedig nem más, mint a sokak által ki nem áll­ha­tott áthe­lye­zett szom­ba­ti mun­ka­na­pok. Sza­bad­na­pok szem­pont­já­ból nem kez­dő­dik sze­ren­csé­sen az év, ugyan­is az újév első nap­ja éppen vasár­nap­ra esik majd. Cse­ré­be viszont két ext­ra hosszú négy­na­pos és három alka­lom­mal három­na­pos hosszú­hét­vé­gét élvez­he­tünk majd az évben, vala­mint két szer­dai pihe­nő nap­pal is meg­sza­kít­hat­juk majd a min­den­na­po­kat, így össze­sen kilenc piros betűs ünnep­nap esik hét­köz­nap­ra és vará­zsol­ja hét­vé­gé­vé azo­kat.

MUNKASZÜNETI NAPOK 2023-BAN​

ÚJ ÉV – 2023. JANUÁR 1. VASÁRNAP

NEMZETI ÜNNEP – 2023. MÁRCIUS 15. SZERDA

HÚSVÉT – 2023. ÁPRILIS 7–10. HOSSZÚHÉTVÉGE

MUNKA ÜNNEPE – 2023. MÁJUS 1. HÉTFŐ

PÜNKÖSD – 2023. MÁJUS 29. HÉTFŐ

ÁLLAMALAPÍTÁS – 2023. AUGUSZTUS 20. VASÁRNAP

NEMZETI ÜNNEP – 2023. OKTÓBER 23. HÉTFŐ

MINDENSZENTEK –  NOVEMBER 1. SZERDA

KARÁCSONY – 2023. DECEMBER 25–26. HOSZÚHÉTVÉGE

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kovács Bálint további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!