nap
óra
perc
Zsoldos Viola - Sysco by Viola

Zsol­dos Vio­la: Ha válasz­tunk vala­mit és elin­du­lunk csak utá­na jelen­nek meg a követ­ke­ző lépé­sek

A tudatosság és az üzlet képes kéz a kézben járni. Vagy akár a tudatosságból is lehet üzletet csinálni? Mindez kiderül ebből a WakeUp Talk adásból!
Hirdetés

Vál­lal­koz­ni egy­ben a világ leg­cso­dá­la­to­sabb és leg­ne­he­zebb fel­ada­ta is tud len­ni. Jelen­leg a hely­ze­tet nehe­zít­he­ti az is, hogy egy világ­vál­ság ele­jén tar­tunk, amely­nek messze még a vége. Ven­dé­günk Zsol­dos Vio­la volt, aki most vágott bele egy nagy pro­jekt­be és csat­la­ko­zott egy fran­chise-hoz. Így két szen­ve­dé­lyét is kama­toz­tat­hat­ja, ami nem más, mint a ruhák és a tuda­tos­ság.

Zsol­dos Vio­la elő­ször 2021-ben került kap­cso­lat­ba a Wake­Up Stú­dió-val, ahol egy ide­ig part­ner­ként fogad­ta a keze­lés­re érke­ző ven­dé­ge­ket. Távo­zá­sa után meg­nyi­tot­ta saját lakás­sza­lon­ját, ahol a ven­dé­gek akár élmény­vá­sár­lás­sal egy­be­kö­tött keze­lé­sen is részt vehet­nek.

Elmon­dá­sa alap­ján egy bel­ső hang­tól vezé­rel­ve keres­te fel Vajk Szil­vi­át a SYSCO ruhák ter­ve­ző­jét, hogy mi len­ne, ha nyit­na egy sza­lont, amely­ben az álta­la készí­tett ruhá­kat árul­ná. Ha a te bel­ső han­god azt sugall­ja, hogy nézd meg a Wake­Up Talk leg­újabb epi­zód­ját, akkor hát ne habozz és tedd meg most és tudd meg, hogy Vio­la miért igyek­szik elke­rül­ni a hát­só ajtót! A beszél­ge­tés­ben szó lesz töb­bek között a B‑Zs ter­vek­ről, újra­ter­ve­zés­ről és éber­ség­ről is, vala­mint az ener­gi­á­val való hala­dás­ról is. Egy meg­ho­zott dön­tés, vagy ha úgy tet­szik válasz­tás mel­lett vajon min­den eset­ben el kell köte­le­ződ­nünk?

Zsol­dos Vio­la és Pago­nyi Adri­enn beszél­ge­té­sét itt néz­he­ted meg

Egy beszél­ge­tés min­dig izgal­ma­sabb, ha két régi isme­rős között tör­té­nik. Nem volt ez más­ként most sem, ugyan­is Adri­enn és Vio­la már régebb­ről ismer­ték egy­mást. Az ismert­ség­nek köszön­he­tő­en sok­kal könnye­debb és ben­ső­sé­ge­sebb volt a tár­sal­gás a Sys­co By Vio­la sza­lon­nal kap­cso­la­tos ter­vek­ről és műkö­dés­ről.

Irat­kozz fel a Wake­Up You­Tu­be csa­tor­ná­já­ra!

Ha a kép nem érde­kel, és a hang­ra fókusz­ál­nál, akkor a beszél­ge­tést tel­jes egé­szé­ben elér­he­ted a Wake­Up Maga­zin Spo­ti­fy csa­tor­ná­ján. Így akár menet köz­ben hall­gat­ha­tod a tel­jes beszél­ge­tést.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

WakeUp Magazin további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!