nap
óra
perc

Kér­dezz! Fele­lünk!

Elin­dult a Wake­Up Maga­zin tanács­adó­ro­va­ta, ahol most neked is lehe­tő­sé­ged van díj­men­te­sen kér­dést bekül­de­ni. A kér­dé­sek­re szak­ér­tő szer­ző­ink vála­szol­nak majd!

… kér­dé­se­i­det szin­te bár­mi­lyen téma­kör­ben fel­te­he­ted és mi leg­jobb tudá­sunk sze­rint igyek­szünk meg­vá­la­szol­ni!

Egy­sze­rű: Te kér­de­zel, mi fele­lünk!

Sze­ret­nél meg­ol­dást talál­ni a prob­lé­mád­ra, de nem tudod, hol kezdj? Segí­tünk! A Wake­Up Maga­zin elin­dít­ja a Kér­dezz! tanács­adó­ro­va­tot, ahol szak­ér­tő szer­zők áll­nak ren­del­ke­zé­sed­re, hogy vála­szo­kat adja­nak a kér­dé­se­id­re.

Igen. Saját veze­ték, illet­ve kereszt­ne­ved nem köte­le­ző meg­ad­ni, azon­ban egy azo­no­sí­tó nick­ne­vet min­den­kép­pen meg kell írnod, mint pél­dá­ul: János, Ele­mér, Éva, Gab­ri­el­la, stb.

Veze­ték­ne­ved és kereszt­ne­ved, vala­mint email címed sem­mi­lyen for­má­ban nem tesszük köz­zé. Köz­zé­té­tel­re csak a csil­lag­gal meg­je­lölt mezők ada­tai kerül­nek, mint álta­lad meg­adott cikk­ben meg­je­le­nő név, élet­kor és város, amely­ben élsz, továb­bá a fel­tett kér­dés, vala­mint bekül­dött tör­té­net.

Nem. A bekül­dés és a köz­lés tel­je­sen díj­men­tes! 

Min­den kér­dés ese­té­ben igyek­szünk meg­ta­lál­ni szak­ér­tő szer­ző­ink között a leg­kom­pe­ten­sebb válasz­adót, de elkép­zel­he­tő, hogy olyan kol­lé­ga vagy part­ner vála­szol majd a kér­dé­sed­re, aki­nek volt már hason­ló sze­mé­lyes tapasz­ta­la­ta, mint amit leír­tál.

Lénye­gé­ben bár­mit kér­dez­hetsz tőlünk. Azon­ban fon­tos meg­je­gyez­ni, hogy rova­tunk­ban konk­rét jogi, orvo­si és pénz­ügyi taná­csot nem tudunk adni. A vála­szok min­den eset­be álta­lá­no­sak lesz­nek és szub­jek­tív néző­pon­to­kon ala­pul­hat­nak.

Bár­mennyi­re is sze­ret­nénk meg­vá­la­szol­ni min­den kér­dést ezt nem tud­juk garan­tál­ni. A beér­ke­ző kér­dé­sek közül kivá­laszt­juk a leg­töb­bet fel­tett kér­dé­se­ket és álta­lá­nos választ adunk rá. Továb­bá nem áll módunk­ban olyan kér­dé­se­ket meg­vá­la­szol­ni, ame­lyek vul­gá­ris, obsz­cén sza­va­kat tar­tal­maz­nak, vagy tár­sa­dal­mi, illet­ve faji kisebb­ség ellen uszí­ta­nak, vagy gyű­lö­let­be­szé­det tar­tal­maz.

Közön­ség­szol­gá­la­tunk­hoz email­ben for­dul­hatsz a hello@wakeupmagazin.hu email címen. Kol­lé­gá­ink min­den héten mun­ka­na­po­kon 10:00 és 16:00 óra között vála­szol­ják meg a beér­ke­ző leve­le­ket érke­zé­si sor­rend­ben.

Kér­dezz! Fele­lünk!

Itt talál­ha­tod azo­kat a cik­ke­ket, ame­lyek­re már koráb­ban választ adtunk! Ha kér­dé­sed len­ne, akkor mondd el tör­té­ne­ted és tedd fel nekünk!

Hir­de­tés

Kér­dezz! Itt és most, mi pedig Fele­lünk!

Töltsd ki az itt talál­ha­tó űrla­pun­kat és tedd fel kér­dé­se­id könnye­dén szak­ér­tő­ink­nek! A kér­dés bekül­dé­se után, ha meg­ad­tad email címed, akkor rend­sze­rünk azon­na­li vissza­iga­zo­lást küld neked. Fon­tos, hogy rova­tunk­ban konk­rét jogi, orvo­si és pénz­ügyi taná­csot nem tudunk adni. A kér­dé­se­det a lehe­tő leg­pon­to­sab­ban fogal­mazd meg, írd le a konk­rét tör­té­ne­tet is. A Wake­Up Maga­zin fenn­tart­ja magá­nak a jogot, hogy a beér­ke­zett kér­dé­se­ket szer­keszt­hes­se, rövi­dít­se vagy eluta­sít­sa.

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!