nap
óra
perc
zolnay judit

Zol­nay Judit: “Kiug­rot­tam a heli­kop­ter­ből és most újra­épí­tem önma­gam” — Wake­Up Talk

Hirdetés

Sokunk szá­má­ra elkép­zel­he­tet­len len­ne, hogy egy mun­ka­he­lyen tölt­sünk el 14 évet egy­hu­zam­ban, plá­ne vezér­igaz­ga­tói pozí­ci­ó­ban. Ven­dé­günk volt dr. Zol­nay Judit a Met­Life Magyar, majd 2018-tól a Bol­gár üzlet­ág egy­ko­ri vezér­igaz­ga­tó­ja, aki meg­osz­tot­ta velünk tapasz­ta­la­ta­it, nagy­ap­já­tól kapott taná­csa­it, meg­lá­tá­sa­it és néző­pont­ja­it.

Menj oda az ügy­fél­hez, beszél­gess vele. Akkor is, ha nem lesz belő­le azon­nal üzlet.

dr. Zol­nay Judit

Judit elmon­dá­sa alap­ján szük­ség van rá, hogy a vál­lal­ko­zók ebben a vál­ság­hely­zet­ben is fenn­tart­sa­nak egy pár­be­szé­det az ügy­fe­lek­kel, hiszen ebből nyer­het mind­két fél némi maga­biz­tos­sá­got és későb­bi­ek­ben ezt ala­kít­hat­ják át egy gyü­möl­csö­ző üzle­ti kap­cso­lat­tá.

Volt olyan pil­la­nat, hogy ami­kor egzisz­ten­ci­á­lis páni­kot is érez­tem.

dr. Zol­nay Judit

Kat­tints és nézd meg Judit­tal készült beszél­ge­té­sün­ket a Wake­Up Maga­zin You­Tu­be csa­tor­ná­ján, vagy hall­gasd vissza a tel­jes epi­zó­dot Spo­ti­fy csa­tor­nán­kon.

Irat­kozz fel a Wake­Up Maga­zin You­Tu­be csa­tor­ná­já­ra
Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

WakeUp Magazin további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!