nap
óra
perc
2020_magazin_nagy

Modern kar­ri­er­vál­tó nő, aki Budán lakik és Pes­ten él

Hirdetés

Kar­ri­ert sok eset­ben egy élet mun­ká­ja fel­épí­te­ni, de van egy pont, ami­kor ide­je fel­áll­ni és új, sza­bad vizek­re evez­ni. Egy nő éle­te tele van meg­le­pe­té­sek­kel, kihí­vá­sok­kal, csa­ló­dá­sok­kal, de min­dent felül­mú­ló kitar­tás­sal, ame­lyek meg­hoz­zák a cso­dák ered­mé­nyét. Egy beszél­ge­tés alkal­má­val vajon mennyi­re tud­juk meg­is­mer­ni a mási­kat? Mennyi­re lát­ha­tunk bele az éle­té­be, hogy arról valós képet állít­has­sunk fel magunk­ban? Két nap, egy inter­jú és egy saját írás a Wake­Up Maga­zin olda­lán.  Erős kez­dés, de ki van a sorok mögött? Pago­nyi Adri­ennel beszél­get­tünk.

Mesélj kicsit magad­ról, mi ösz­tön­zött arra, hogy tol­lat ragadj?

Aki ismer, tud­ja, hogy világ éle­tem­ben írtam vala­mit.  Osz­tály­nap­lót, ver­set, sze­mé­lyes jel­le­gű blo­got, amely­be előbb aprán­ként szű­rőd­tek be külön­fé­le szössze­ne­tek, majd tel­je­sen átvet­ték az ural­mat, így Gisel­le von Buday néven kezd­tem őket pub­li­kál­ni. Az elmúlt egy-két évben, kicsit vissza­fo­got­tab­ban, csak akkor írtam a nagy­kö­zön­ség­nek, ha tény­leg hom­lo­kon csó­kolt a múzsa, helyet­te elő­tér­be került a saját utam, amit már magam­nak, gyö­nyö­rű­sé­ges nap­lók­ban örö­kí­tet­tem meg.  

Az utób­bi napok tör­té­né­sei aztán megint a toll­for­ga­tás­ra ins­pi­rál­tak, egy­fe­lől Tóth Ákos sze­mé­lyé­ben olyan embert ismer­tem meg, aki­ről, vagy inkább, aki­nek a mun­ká­já­ról érde­mes szé­les kör­ben is tud­ni, más­fe­lől a mene­kült­krí­zis kap­csán szá­mos olyan dol­got lát­tam, amit nem hagy­hat­tam (írott) szó nél­kül.

A maga­zin olda­lán már saját néven pub­li­kálsz.  Hova tűnt Gisel­le és egy­ál­ta­lán ki Pago­nyi Adri­enn?

A művész­ne­ve­met régi kol­lé­gá­im adták, pes­ti srá­cok, akik elő­sze­re­tet­tel élce­lőd­tek a budai lány­sá­gom­mal.  Én pedig leg­alább ennyi­re bol­do­gan ját­szot­tam, vagy ját­szom is még rá.  Gisel­le von Buday.  Vagy csak Gizi, ahogy nevez­ni szok­tam.  Össze­nőt­tünk, hiszen sosem vol­tunk mások.  Gizi  és Adri egy és ugyan­az. Ha cím­kéz­ni akar­nám, akkor nő, anya, a szü­le­im min­dig kicsi lánya, test­vér, barát, társ, koráb­ban mul­ti­ka­to­na, aki­nek a fegy­ve­re az Excel táb­la és a Power Point volt, most pedig coach, leen­dő Access Cons­ci­o­us­ness minő­sí­tett faci­li­tá­tor, divat­bo­lond, hedo­nis­ta, az élet sze­rel­me­se.

Pago­nyi Adri­enn 2021-ben egy jóté­kony­sá­gi ren­dez­vé­nyen

Sok sze­rep, hogyan lehet ennek mind meg­fe­lel­ni?   Egy­ál­ta­lán, mik a pri­o­ri­tá­sa­id most?

Ren­ge­teg vál­to­zás volt az elmúlt évek­ben az éle­tem­ben.  A gye­re­ke­im pálya- vagy inkább isko­la­vá­lasz­tás előtt áll­nak, az idei és a jövő évben ezen van, lesz nagy hang­súly.  Nem helyet­tük, inkább velük válasz­ta­ni és ott áll­ni, ha szük­sé­gük van rám.  Nyil­ván, a napon­ta elhang­zó “Mi a kaja?”, “Adsz pénzt?”, “Hova megyünk?”, “Beszél­ge­tünk tit­ko­san?” kér­dé­sek mel­lett, amik a BAU‑t (Busi­ness as usu­al, avagy csak a szo­ká­sos ügy­me­net, ahogy a koráb­bi mun­ka­he­lye­i­men annyit hasz­nál­tuk) jelen­tik. 

A másik nagy falat egy új élet­pá­lya fel­épí­té­se.  Huszon­öt évet töl­töt­tem mul­ti­na­ci­o­ná­lis közeg­ben, hogy most azok­kal dol­goz­zak, akik vál­toz­tat­ni akar­nak a jelen­le­gi hely­ze­tü­kön, más­hogy sze­ret­né­nek érez­ni az éle­tük­kel, a jövő­jük­kel kap­cso­lat­ban, akik­nek cél­ja­ik van­nak és nem res­tek ten­ni értük.  Coach let­tem, embe­rek­kel fog­lal­ko­zom, jelen­leg még csak egyé­ni ügy­fe­lek­kel, közép­tá­von azon­ban a céges csa­pa­tok is fókusz­ban lesz­nek, hiszen a mun­ka­he­lyi kör­nye­zet­ben, a kol­le­gák­kal leg­alább annyi­ra kihí­vá­sos az élet, mint az egyén szint­jén.  És a tisz­ta hely­ze­tek, a pozi­tív vál­to­zás komoly ered­mé­nye­ket hoz, mind embe­ri­leg, mind szám­sza­ki­lag.

Ezen kívül, csak, hogy ne unat­koz­zak épp nya­kig vagyok egy lakás­fel­újí­tá­si pro­jekt­ben.  Minden­nek, ami már nem szol­gál men­nie kell, hogy vala­mi újnak adhas­son teret.  Sze­re­tem lát­ni, ahogy szé­pül a kör­nye­ze­tem.

Adri­enn a csa­lád­já­val 2009-ben

Magyar­or­szág a sok­mil­lió coach orszá­ga.  Mi az, ami meg­kü­lön­böz­tet Téged?

Erről azt hiszem, az ügy­fe­le­i­met kel­le­ne meg­kér­dez­ni, de GDPR okok­ból nem adha­tom ki a neve­i­ket. Komo­lyabb­ra for­dít­va a szót, nekem szá­mít, hogy az isko­la, ahol végez­tem, magas szín­vo­na­lú kép­zést adott.  Csak, hogy pél­dát is hoz­zak: bár­mennyi­re ügyes kezű is, inkább ahhoz a masszőr­höz megyek, aki nem egy két­na­pos gyors­tal­pa­lón tanul­ta ki a mes­ter­ség csín­ját-bín­ját.  A sok­gye­re­kes lét, az üzle­ti tapasz­ta­lat, az évti­ze­des önmun­ka ugyan­csak segít, hogy bizo­nyos élet­hely­ze­tek­ben az ügy­fél azt érez­ze, olyan vala­ki­vel beszél, aki nem csak meg­hall­ja, de meg­ér­ti, átér­zi a prob­lé­má­ját.  Ami még más, hogy out­do­or coach vég­zett­sé­get is sze­rez­tem, ami azt jelen­ti, hogy a coa­ch­ing ülé­se­ket kivi­szem a ter­mé­szet­be.  Igaz, ott már nem ülés­ről beszé­lünk, hanem sétá­ról, ahol a ter­mé­szet társ-coach­ként van jelen, egy tel­je­sen más teret biz­to­sít­va.  Ráadá­sul, ha sétá­lunk, akkor az ügy­fél érzi a hala­dást, fizi­kai, men­tá­lis és érzel­mi síkon is.  És mind­emel­lett ott van a sze­re­lem, az Access Cons­ci­o­us­ness.  Ez az ame­ri­kai mód­szer egyéb, ener­ge­ti­kai szin­tű lehe­tő­sé­ge­ket ad az én és az arra nyi­tot­tak kezé­be.  Egyik sem köte­le­ző, ha vala­ki csak az erdőt jár­ná, arra is lehe­tő­ség van, ahogy négy fal között is tör­tén­het­nek cso­dák.  Nincs uni­ver­zá­lis recept, ami min­den­ki­re ráhúz­ha­tó, az ügy­fél­től függ, hogy szá­má­ra mi műkö­dik.  A lényeg, hogy akar­ja a vál­to­zást, mert azt még én sem tudom elér­ni helyet­te.

A Covid átír­ta az éle­tün­ket, min­den digi­ta­li­zá­ló­dik.  Te is online foga­dod az ügy­fe­le­i­det?

Tény, hogy sok­kal ter­mé­sze­te­sebb már Sky­pe-on, Zoo­mon, vagy egyéb plat­for­mon beszél­get­ni, mint évek­kel ezelőtt, de azt látom, hogy az embe­rek vissza­vágy­nak a sze­mé­lyes jelen­lét­re.  Én is job­ban ked­ve­lem, hiszen ott nem csak egy arcot látok a moni­to­ron, hanem árul­ko­dik a test­be­széd is és könnyebb kiala­kí­ta­ni a szük­sé­ges inti­mi­tást.  Az erdő pedig egy­ál­ta­lán nem online.  Per­sze, ha az ügy­fél egy másik kerü­let­ben, város­ban, vagy ország­ban van, marad a vir­tu­á­lis tér, ami akkor is kézen­fek­vő, ha egy­szer­re sok embert sze­ret­nénk elér­ni.

A coa­ch­ing sze­mé­lyes, vagy — ahogy mond­tad — üzle­ti kör­nye­zet­ben csa­pa­tok­ra értel­mez­he­tő.  Hogyan lesz belő­le tömeg?

Úgy, hogy kilép a meg­lé­vő kere­tek közül.  Éve­ken át vezet­tem női szer­ve­ze­te­ket, ahol azt lát­tam, hogy nagyobb a haj­lan­dó­ság a vál­to­zás­ra, vagy vál­toz­ta­tás­ra, ha van egy támo­ga­tó közeg.  Ha nem céges kör­nye­zet­ben moz­gunk, akkor ez azt jelen­ti, hogy kell egy köz­pon­ti téma, vagy klub, ami a hason­ló­an gon­dol­ko­dó embe­re­ket össze­hoz­za.  Idén év ele­jén indí­tot­tam el a Be You Online klu­bot, ahol a tagok napon­ta kap­nak esz­kö­zö­ket — coa­ch­ing és Access Cons­ci­o­us­ness egy­aránt, ami­ket beépít­het­nek az éle­tük­be, hogy elér­jék a vágyott célt.  Min­den hónap­nak van egy adott témá­ja, már­ci­us­ban a sze­re­pek­ről beszél­ge­tünk, ha már van egy nőna­punk, meg egy magyar­ság­tu­dat­ról szó­ló nem­ze­ti ünne­pünk, de érin­tet­tük már a kap­cso­la­to­kat, illet­ve janu­ár­ban ala­poz­tunk egyet.  

Online klub, egyé­ni ügy­fe­lek, írás, csa­lád, lakás­fel­újí­tás.  Hogy csi­ná­lod?

Kicsit olyan ez, mint a cir­kusz­ban a tányér­zsong­lőr­kö­dés.  Egy­szer­re min­dig csak az egyik­hez kell oda­fut­ni, meg­pör­get­ni, miköz­ben a töb­bi (is) moz­gás­ban van.  És van az a pil­la­nat, ami­kor min­den egy­szer­re pörög.  Olyan­kor a zsong­lőr is vehet egy-két mély leve­gőt és ad absur­dum, bele­kor­tyol­hat egy pohár bor­ba.  Mond­juk a Gizel­la Pin­cé­szet­től.  Ha már…

A képe­ket Pago­nyi Adri­enn bocsá­tot­ta ren­del­ke­zé­sünk­re.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Marczinka Mátyás további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!