nap
óra
perc
kérdezz felelünk - WakeUp Magazin - 3. rész

Ide­je befes­te­ni a tojá­sa­id és egy kis ősi varázs­la­tot vin­ni bele — Melyik motí­vum­nak milyen jelen­té­se van?

Hirdetés

Köze­le­dik a hús­vét, de neked egy­elő­re hal­vány gőzöd nincs róla, hogy milyen tojást adj majd a locso­ló­id­nak? Ne aggódj, ezzel nem vagy egye­dül és most sze­ret­nénk ins­pi­rá­ci­ó­val szol­gál­ni a tojá­sok fes­té­sé­hez. Ha már unod a sima egy­sze­rű piros és zöld tojá­so­kat, akkor nyúlj vissza velünk együtt az ősi rítu­sok­hoz és vará­zsolj iga­zán hagyo­má­nyos tojá­so­kat az ünne­pi asz­tal­ra és szó sze­rint vará­zsolj egy meg­újult jövőt magad­nak és locso­ló­id­nak egy­aránt.

Gon­dol­ha­tod, hogy úgy­sem vársz locso­ló­kat, ami tel­je­sen jogos, de egy kis han­gu­la­tot azért teremt­hetsz az asz­ta­lod­ra. A hús­vét jóval krisz­tus előt­ti hagyo­má­nyok­ra tekint vissza, de a mai for­má­ját csak utá­na nyer­te el. Sokan úgy tart­ják, hogy a hús­vé­ti tojá­sok­nak a szí­ne­i­nek és az azo­kat díszí­tő min­ták­nak ősi ere­jük van, amely mind külön­fé­le jelen­tés­sel bír. Ez szá­mom­ra is újdon­ság volt, de az AI segí­tett kide­rí­te­ni, hogy melyik motí­vum milyen jelen­tés­sel bír. Szó­val, ha kíván­csi vagy, hogy mit jelen­te­nek a pöttyök a tojá­so­kon, akkor tarts velünk és idén ennek tuda­tá­ban készítsd el hús­vé­ti tojá­sa­i­dat.

Motí­vu­mok és jelen­té­se­ik

Nap­ko­rong: A nap­ko­rong min­ta a hús­vé­ti tojá­so­kon a nap és az élet for­rá­sát jel­ké­pe­zi. A motí­vu­mot álta­lá­ban piros, sár­ga és narancs­sár­ga szí­nek­ben ábrá­zol­ják, és az élet, a bol­dog­ság és a ter­mé­keny­ség szim­bó­lu­ma. Szó­val, ha bősé­get és bol­dog­sá­got sze­ret­nénk vin­ni saját vagy locso­lónk éle­té­be, akkor nap­ko­rong fes­tés­re fel!

Kereszt: A kereszt min­ta a keresz­tény­ség és Jézus Krisz­tus fel­tá­ma­dá­sá­nak szim­bó­lu­ma. A kereszt min­tá­val díszí­tett hús­vé­ti tojá­sok a hitet és az örök éle­tet jel­ké­pe­zik. Mon­da­nunk sem kell, hogy bor legyen, kereszt na meg örök­élet!

Csil­lag: A csil­lag min­ta az égi világ szim­bó­lu­ma, és az élet és a remény jel­ké­pe is lehet. A hús­vé­ti tojá­so­kon álta­lá­ban arany vagy ezüst csil­la­go­kat ábrá­zol­nak. Mint tud­juk ez hal meg utol­já­ra. De amíg az él, egé­szen addig inkább nap­ko­ron­go­kat raj­zol­ga­tok a tojá­sa­im­ra.

Tuli­pán: A tuli­pán min­ta mi mást is jelent­het­ne, mint a a tavasz és az újjá­szü­le­tés jel­ké­pét. A tojá­so­kon álta­lá­ban szí­nes tuli­pá­no­kat ábrá­zol­nak, ame­lyek az élet meg­úju­lá­sát és az új évszak bekö­szön­tét jel­ké­pe­zik.

Páva szem: A páva szem min­tá­ja a ter­mé­keny­sé­get és a gaz­dag­sá­got jel­ké­pe­zi, de sok eset­ben a sze­ren­cse és véde­lem szim­bó­lu­ma is. A tojá­so­kon gyak­ran kék vagy zöld szín­ben jele­nik meg, és az élet virág­zá­sá­ra utal. Szó­val nap­ko­ron­got és páva­sze­met min­den fér­fi tojá­sá­ra!

Búza: A gabo­na­ter­més és a ter­mé­keny­ség jel­ké­pe. A tojá­so­kon álta­lá­ban cso­mó­ba kötött gabo­na­szá­la­kat ábrá­zol­nak, ame­lyek az új ter­més és az élet meg­úju­lá­sát jel­zik. Ha már min­den meg­újul és a kenyér árak egy­re csak maga­sabb pénz­össze­gért kerül­het­nek az asz­ta­lunk­ra jól jöhet a friss ter­més, ugyan­is las­san nem csak az ősi mági­ák­hoz kell vissza­nyúl­nunk, hanem az ősi kenyér­sü­tés recep­tek­hez is.

Nap­ra­for­gók: A nap­ra­for­gó a nap és a fényes­ség szim­bó­lu­ma. A hús­vé­ti tojá­so­kon a nap­ra­for­gók álta­lá­ban bol­dog­sá­got, gaz­dag­sá­got és jó egész­sé­get jelen­te­nek.

Pöttyök: A pöttyö­zött tojás­min­ták a ter­mé­keny­ség és az újjá­szü­le­tés szim­bó­lu­mai. A pon­tok azt jel­zik, hogy a tojás “élet­tel teli” és készen áll az új élet meg­te­rem­té­sé­re. Ugye a fér­fi­ak tojá­sa­in a pöttyök egé­szen más­ra utal­nak, de marad­junk a hagyo­má­nyok­nál és pró­bál­juk meg elhin­ni, hogy a pöttyök jó dol­gok.

Für­tök: A für­tös motí­vu­mok a ter­mé­sze­tes­ség és a bőség szim­bó­lu­mai. A hús­vé­ti tojá­so­kon lát­ha­tó für­tök a ter­mé­szet gyü­möl­cse­it, pél­dá­ul a sző­lőt vagy a bogyós gyü­möl­csö­ket idé­zik, ame­lyek egy­út­tal jel­ké­pe­zik a mámort is, ha már az a bogyós gyü­mölcs elég­gé meg­er­jedt.

Csí­kok: A csí­kok a fel­tá­ma­dást és az újjá­szü­le­tést jel­ké­pe­zik, ahogy a tojás­ból új élet bon­ta­ko­zik ki. A csí­kok lehet­nek véko­nyak és egye­ne­sek, vagy vas­ta­gab­bak és hul­lá­mo­sak is, és álta­lá­ban az élet kör­for­gá­sát és az új kez­de­tet szim­bo­li­zál­ják.

Jó, rend­ben. Azt már tud­juk, hogy melyik motí­vum mit jelent, de arról lövé­sünk sin­csen, hogyan kell elké­szí­te­ni eze­ket a tojá­so­kat. Aggo­da­lom­ra sem­mi ok, ugyan­is össze­gyűj­töt­tünk pár egy­sze­rű és nép­sze­rű tojás­fes­té­si tech­ni­kát, ame­lyek segít­sé­ged­re lesz­nek.

Hogyan fes­sek tojást?

Egy­sze­rű szí­ne­zés: Ez az egy­sze­rű tojás­fes­té­si tech­ni­ka a leg­gya­ko­ribb és leg­egy­sze­rűbb mód­ja a tojá­sok díszí­té­sé­nek. Ebben az eset­ben a tojá­so­kat egy­sze­rű­en egy vagy több szín­nel fes­tik, álta­lá­ban víz­fes­ték­kel, élel­mi­szer-szí­ne­zék­kel vagy hagyo­má­nyos tojás­fes­ték­kel, de akár hagy­ma­héj­ban is meg­főz­het­jük a tojá­so­kat, hogy szép lilés vagy bar­nás árnya­la­tot kap­junk.

Viasz­min­tá­zás: A viasz­min­tá­zás vagy bati­ko­lás tech­ni­ká­ja hagyo­má­nyo­san a kelet-euró­pai orszá­gok­ban, pél­dá­ul Ukraj­ná­ban és Len­gyel­or­szág­ban elter­jedt. Ebben a tech­ni­ká­ban a viasz segít­sé­gé­vel min­tá­kat raj­zol­nak a tojá­sok­ra, majd a tojást szí­ne­zik, és a viaszt eltá­vo­lít­ják a tojá­sok­ról. Ezután az így kapott min­tás tojást újra áztat­ják a fes­ték­be, és a folya­ma­tot ismét­lik addig, amíg az összes színt fel nem viszik a tojás­ra.

Kar­co­lás: A kar­co­lá­si tech­ni­ká­ban elő­ször a tojá­so­kat egy szín­re fes­tik, majd a szí­ne­zett felü­le­tet kar­co­ló­val kar­col­ják meg, hogy a fehér tojás­héj felü­le­te lát­ha­tó legyen. Ezután a tojá­so­kat továb­bi szí­nek­kel díszí­tik, ame­lyek az elő­ző szí­nes réte­gen keresz­tül is lát­sza­nak.

Csip­ke: A csip­ke­min­tá­zat készí­té­se hagyo­má­nyo­san a bajor és oszt­rák vidé­ke­ken ter­jedt el. Ebben a tech­ni­ká­ban a tojá­so­kat spe­ci­á­lis csip­kék­kel borít­ják, majd fes­tik, ami­nek köszön­he­tő­en a csip­ke min­tá­ja lát­ha­tó­vá válik a tojá­son.

Szal­ma­dí­szí­tés: A szal­ma­dí­szí­té­si tech­ni­ká­ban a tojá­so­kat külön­bö­ző szí­nek­ben fes­tik, majd külön­bö­ző szá­lak­ból, szal­má­ból vagy fonott papír­ból készült min­tá­kat ragasz­ta­nak a tojá­sok­ra.

Ha tet­szett ez az írás, akkor ne felejtsd el meg­osz­ta­ni bará­ta­id­dal sem, hát­ha szá­muk­ra is hasz­nos taná­cso­kat rejt ez az írá­sunk. Ter­mé­sze­te­sen, ha elké­szí­tet­ted vala­me­lyik írá­sunk által ins­pi­rált tojást, akkor töltsd fel ins­ta­gram­ra és min­den­kép­pen jelölj meg ben­nün­ket a képen @wakeupmagazin.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Gáspar Bettina további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!