nap
óra
perc
meghamisított nosztalgia-5

Gőcze Edit: Vala­ki­nek az is fur­csa, ha az űrbe lövik ki a ham­va­kat — Ext­rém temet­ke­zé­si szo­ká­sok

A temetkezés nagyon sokaknál még mindig tabutéma. Pedig ugyanúgy, mint a születés ez is a világ egyik legtermészetesebb dolga. Temetkezési szakértőt kérdeztünk a témában.
Hirdetés

Maga­zi­nunk meg­újult kibe­szé­lő műso­rá­nak első ven­dé­ge Gőcze Edit kegye­le­ti szak­ér­tő volt, aki­vel dr. Murá­nyi Ildi­kó beszél­ge­tett. A téma az első pil­la­nat­tól kezd­ve érde­kes és meg­osz­tó lehet ugyan­is ven­dé­günk szám­ta­lan ext­rém temet­ke­zé­si for­mát ismer­te­tett meg velünk, ame­lyek már hazánk­ban is elér­he­tő­ek.

A kegye­le­ti szak­ér­tő díj­men­tes tanács­adás­sal segí­ti a gyá­szo­ló­kat és mind­emel­lett külön­le­ges és pré­mi­um szol­gál­ta­tá­so­kat kínál az ügy­fe­lek­nek. Tíz évvel ezelőtt újdon­ság­nak és sokak szá­má­ra meg­bot­rán­koz­ta­tó dolog­nak szá­mí­tott a lebom­ló és kör­nye­zet­ba­rát urnák for­gal­ma­zá­sa, de manap­ság ennél sok­kal ext­ré­mebb teme­té­sek közül választ­ha­tunk. Ilyen pél­dá­ul a ham­vak űrbe tör­té­nő fel­lö­vé­se, de ha már a leve­gő­ben való rep­ke­dés­nél tar­tunk, akkor magunk­ból halá­lunk után akár tűzi­já­té­kot is csi­nál­tat­ha­tunk saját ham­va­ink­ból, hogy a bará­ta­ink egy par­ti kere­te­in belül a fel­hők közé lőhes­se­nek. Nem ezek vol­tak a leg­ext­ré­mebb temet­ke­zé­si vagy rava­ta­lo­zá­si for­mák, melye­ket a kegye­le­ti szak­ér­tő emlí­tet­te. Ha kíván­csi vagy a tel­jes adást a leg­ext­ré­mebb temet­ke­zé­si szo­ká­sok­ra, akkor nézd meg a beszél­ge­tést a Wake­Up You­Tu­be csa­tor­ná­ján!

Ehe­ti téma: Ext­rém temet­ke­zé­si szo­ká­sok

Az ext­rém temet­ke­zés mód­ja­i­val kap­cso­lat­ban dr. Murá­nyi Ildi­kó kér­dez­te Edi­tet, hogy manap­ság milyen kegye­le­ti és temet­ke­zé­si szo­ká­sok “diva­to­sak”. A Wake­Up Talk ehe­ti adá­sá­ban való­ban ext­ra temet­ke­zé­si szo­ká­sok is elhang­zot­tak, misze­rint az űrbe is lehet már temet­kez­ni. Ahhoz, hogy meg­tudd milyen módok van­nak por­hü­ve­lyünk elhe­lye­zé­sé­re halá­lunk után nézd meg a Wake­Up Talk vide­ó­ját:

Ne felejts el fel­irat­koz­ni a Wake­Up You­Tu­be csa­tor­ná­já­ra!

A temet­ke­zés nem egy­sze­rű téma és sokak szá­má­ra tabu, pedig sok­szor jó ha erre elő­re fel tudunk készül­ni és tud­juk, hogy a sze­ret­tünk milyen véget sze­ret­ne. Ha a kép nem érde­kel, akkor hall­gasd meg a tel­jes adást a Wake­Up Maga­zin Spo­ti­fy csa­tor­ná­ján:

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

WakeUp Magazin további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!