nap
óra
perc
kovács-pagonyi

Zöl­dítsd a jövőt! Ültess fát! Pago­nyi Adri­enn és Kovács Sza­bolcs zár­ták a kibe­szÉ­LŐ máso­dik éva­dát

Két régi kolléga. Két történet. Egy kanapé. Adrienn és Szabolcs körbejárták, hogy mennyire fenntartható egy zöld vállalkozás 2022-ben!
Hirdetés

Az ener­gia­vál­ság egy igen nagy ter­het jelen­tő kér­dés nap­ja­ink­ban. Szó­val zöl­dítsd a jövőt! Ültess fát! Pago­nyi Adri­enn és Kovács Sza­bolcs zár­ták a kibe­szÉ­LŐ máso­dik éva­dát. A napok­ban meg­je­lent egy ren­de­let a tar­vá­gás­sal kap­cso­lat­ban, ami nagy port kavart maga körül. Az ehe­ti Kata­Pult vál­lal­ko­zói Kovács Sza­bolcs a Green­Sen­se Con­sult­ing ala­pí­tó­ja és Pago­nyi Adri­enn HR mene­dzser vol­tak, akik töb­bek között ezt a témát is érin­tet­ték.

Ven­dé­ge­ink már hosszú évek óta isme­rik egy­mást és most egy beszél­ge­tés ere­jé­ig kana­pén­kat vála­szot­ták. Adri­enn­ben és Sza­bolcs­ban több közös pont is van. Az egyik leg­je­len­tő­sebb, hogy mind­ket­ten több mint 20 évet töl­töt­tek el nagy­vál­la­la­ti lég­kör­ben, majd vál­lal­ko­zók let­tek. Sza­bolcs az utol­só mun­ka­he­lyén több kol­lé­gá­já­val együtt meg­ala­pí­tot­ta a Mas­terCard Green Team-et. Elmon­dá­sa sze­rint ahol aztán több kísér­le­tet végez­tek kol­lé­gá­i­kon, töb­bek között Adri­en­nen is, hogyan lehet­ne fenn­tart­ha­tóbb és zöl­debb a cég. Beve­zet­ték a kom­posz­tá­lást, heti egy alka­lom­mal kihagy­ták a húst a heti vál­la­la­ti céges étrend­ből, vala­mint folya­ma­to­san mér­ték a sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tés sike­res­sé­gét.

Úgy­ne­ve­zett zöld sap­ka

Saj­nos sok eset­ben elő­for­dul, hogy egy vál­la­lat csak hang­za­tos sza­vak­kal és lát­szat­in­téz­ke­dé­sek­kel tart­ja fenn már­ká­ját a való­di és tuda­tos, fenn­tart­ha­tó tet­tek helyett. A Green­Sen­se csa­pa­ta fenn­tart­ha­tó­ság témá­ban tart gya­kor­lat­ori­en­tált kép­zé­se­ket és külön­fé­le elő­adá­so­kat, tré­nin­ge­ket a vál­la­la­tok­nak. Így az ott dol­go­zók elsa­já­tít­hat­ják a zöld tuda­tos­ság­ra való törek­vés alap­ja­it és meg­ért­he­tik annak fon­tos­sá­gát. Kül­de­té­sük, hogy min­den magyar cég­nél dol­go­zó ember önál­ló­an képes legyen meg­ál­la­pí­ta­ni és kivá­lasz­ta­ni a leg­zöl­debb és leg­kör­nye­zet­ba­rá­tabb utat. Kép­zé­se­ik­kel kis lépé­sek­kel halad­nak és első kör­ben már jó ered­mény­nek tart­ják, ha a kör­nye­zet­tu­da­tos­ság­ra való törek­vést sike­rül elül­tet­ni az embe­rek­ben.

COVID után a leg­al­kal­ma­sabb zöl­dül­ni

Sokat vol­tunk ott­hon és mun­kán­kat fizi­ka­i­lag elszi­ge­tel­ve töl­töt­tük iro­dá­ink­tól és a jól meg­szo­kott bel­ső kör­nye­zet­től. A csa­pa­tok bel­ső integ­ri­tá­sát a vissza­té­rés utá­ni idők­ben könnyeb­ben lehet még for­mál­ni, hogy új vál­to­zá­so­kat vezes­se­nek be a veze­tők a min­den­na­pok­ba. Ren­ge­teg kan­tin­be­szél­ge­tés maradt el, így sok inno­va­tív ötlet soha nem került meg­va­ló­sí­tás­ra, de a Green­Sen­se által kidol­go­zott csa­pat­épí­tő tré­ning most segít­het mind­ezt bepó­tol­ni, hogy a vál­la­la­tok közöt­ti osz­tá­lyok újra egy­más­ra talál­ja­nak.

A saját pénz­tár­cánk és a Föl­dünk érde­ké­ben spó­rol­junk egy kicsit.

Ha kör­nye­zet­tu­da­to­san gon­dol­ko­zol, akkor nagyobb esé­lyed van rá, hogy az idei télen sem kell aggód­nod a rezsi­költ­sé­gek miatt, mert fogyasz­tá­sod bőven bele­fér az átlag­fo­gyasz­tás­ba. A zöl­debb élet­hez hoz­zá­tar­to­zik, hogy télen 19–20 fok körü­li hőmér­sék­let­ben vagy ott­hon és inkább fel­ve­szel még egy puló­vert. Sza­bolcs elárul­ta mosá­si szo­ká­sa­it is, amellyel még az áram­szám­lát is csök­kent­het­jük. Ez pedig nem más mint, hogy 60 fok helyett csak 30 fokon mos­suk ruhá­in­kat, mert néző­pont­ja sze­rint ugyan­úgy kijön­nek a fol­tok az ala­cso­nyabb hőfo­kon is, akkor is, ha gesz­te­nyé­vel vagy mosó­di­ó­val mosunk.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

WakeUp Magazin további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!