nap
óra
perc
munka-magánélet egyensúly,

Mun­ka-magán­élet egyen­súly! Hogy hozd ki magad­ból a leg­job­bat? — 5 egy­sze­rű tipp

Az önfejlesztés már eléggé lerágott csontnak hangzik, hiszen ma már mindenki ezzel próbál ügyfeleket szerezni és emiatt kezdi hitelét veszteni. Azonban, ha mélyebbre ásunk és jól csináljuk rá kell jönnünk, hogy vannak praktikák, amik működnek!
Hirdetés

Az önfej­lesz­tés egy olyan folya­mat, amely­nek cél­ja a sze­mé­lyes és / vagy szak­mai élet­ben való fej­lő­dés és elő­re­ha­la­dás. Egy­szó­val kész­sé­ge­ink job­bá téte­le. Ehhez kap­cso­ló­dik a mun­ka-magán­élet egyen­súly meg­ta­lá­lá­sa is. Tele van az inter­net jobb­nál jobb vide­ók­kal, ötle­tek­kel, de sokan még­sem tud­ják, hogyan kezd­je­nek hoz­zá, vagy hogyan foly­tas­sák ezt a folya­ma­tot. Ami nem is cso­da, hiszen, ami az egyik­nek bevált a másik­nak nem biz­tos, hogy működ­ni fog. Az aláb­bi cikk­ben Ede­lé­nyi Karo­la öt tip­pet oszt meg az önfej­lesz­tés­hez.

Az embe­ri élet egy folya­ma­tos fej­lő­dé­si folya­mat. Az önfej­lesz­tés során lehe­tő­sé­ged van arra, hogy tovább­fej­leszd az isme­re­te­i­det, a kész­sé­ge­i­det, és az élet­mi­nő­sé­ge­det is. Az önfej­lesz­tés olyan folya­mat, amely segít elér­ni a cél­ja­i­dat, és hoz­zá­já­rul, hogy éle­ted min­den terü­le­tén sike­res lehess. Gon­dol­ha­tod most, hogy az önfej­lesz­tés az sok időt és ener­gi­át igé­nyel, amely most nem fér bele a min­den­nap­ja­id­ba.

Per­sze, én is így gon­dol­tam annak ide­jén. Azon­ban van­nak olyan egy­sze­rű ello­pott idők, ame­lyek fel­töl­te­nek és segí­te­nek nekem meg­ta­lál­ni az egyen­súlyt az éle­tem­ben. Így tud­tam az éle­tem részé­vé ten­ni a spor­to­lást és a kaló­ria­szám­lá­lást is.

Min­de­nek előtt hatá­rozz meg célo­kat és készíts ter­ve­ket!

Ha új vagy a tuda­tos önfej­lesz­tés rögös útján, akkor min­den­kép­pen azt javas­lom első lépés­nek, hogy tisz­tázd magad­ban, milyen célo­kat akarsz elér­ni. Akár egy papír­ra vagy tele­fo­nod jegy­ze­té­be is bele­ír­ha­tod őket. Ezek lehet­nek rövid­tá­vú és hosszú­tá­vú célok is, a lényeg az, hogy tudd mi felé sze­ret­nél halad­ni, mert a célok segí­te­nek abban, hogy fókusz­ál­junk és moti­vál­tak marad­junk a fej­lő­dé­sünk során. A cél­ki­tű­zé­sek lehet­nek sze­mé­lye­sek vagy szak­ma­i­ak, de min­dig konk­ré­tak­nak és mér­he­tő­ek­nek kell legye­nek. Azzal sin­csen prob­lé­ma, ha idő­vel cél­ja­id meg­vál­toz­nak. Az egyik leg­jobb mód­ja annak, hogy célo­kat tűz­zünk ki magunk­nak, az SMART cél­ki­tű­zé­si modell alkal­ma­zá­sa.

Mun­ka-magán­élet egyen­súly SMART modell­ben

Mi a szösz az a SMART modell?! Ez a cél­ki­tű­zé­si modell egy haté­kony és hatá­sos célok meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra hasz­nált esz­köz, amely segít a célok eléré­sé­hez szük­sé­ges tevé­keny­sé­gek és erő­for­rá­sok haté­ko­nyabb ter­ve­zé­sé­ben. A SMART egy rövi­dí­tés, amely az aláb­bi­a­kat jelen­ti:

  • Spe­ci­fic (konk­rét): a cél pon­to­san meg­fo­gal­ma­zott és hatá­ro­zott.
  • Meas­urab­le (mér­he­tő): a cél olyan mér­ték­egy­sé­gek­kel ren­del­ke­zik, ame­lyek­kel a tel­je­sít­mény mér­he­tő és nyo­mon követ­he­tő.
  • Achi­ev­ab­le (elér­he­tő): a cél elér­he­tő, a ren­del­ke­zés­re álló erő­for­rá­sok és idő alap­ján reá­lis.
  • Rele­vant (fon­tos): a cél kap­cso­ló­dik az adott terü­let­hez vagy tevé­keny­ség­hez, és támo­gat­ja az álta­lá­nos cél­ki­tű­zé­se­ket.
  • Time-bound (idő­höz kötött): a cél tel­je­sü­lé­sé­nek határ­ide­je meg­ha­tá­ro­zott.

Ez az 5 pon­tos cél­ki­tű­zé­si modell segít abban, hogy a cél­ja­id konk­ré­tab­bak, mér­he­tőb­bek és haté­ko­nyab­bak legye­nek. A SMART modell hasz­ná­la­tá­val a kitű­zött cél­ja­id meg­fe­le­lőb­bek és haté­ko­nyab­bak lesz­nek. Ezt a modellt nem csak sze­mé­lyes célok­ra hasz­nál­ha­tod, hanem vál­lal­ko­zá­sod vagy veze­tői mun­kád során is alkal­maz­ha­tod, így csa­pat­ban is könnyeb­ben elér­he­ti­tek a kitű­zött célo­kat.

Tartsd nyil­ván a hala­dást, nap­lózz!

Az önfej­lesz­tés folya­ma­ta bizony hosszú és kemény mun­kát igé­nyel­het, ha nem vagyunk tel­jes mér­ték­ben tisz­tá­ban saját magunk elvá­rá­sa­i­val és képes­sé­ge­i­vel. Könnyű elve­szí­te­ni az irányt vagy az moti­vá­ci­ót útköz­ben. Ezért is fon­tos, hogy tart­suk nyil­ván a hala­dást, és rend­sze­re­sen érté­kel­jük az ered­mé­nye­in­ket.

Az egyik leg­jobb mód­ja annak, hogy ezt meg­te­gyük, az, ha nap­lót veze­tünk, ame­lyet akár a tele­fo­nod­ban a jegy­ze­te­id között is tárol­hatsz, hogy ha van egy kis időd egy­ből be tudd írni az aznap elért ered­mé­nye­ket. Ebben a nap­ló­ban rög­zít­het­jük a célok eléré­sé­hez szük­sé­ges tevé­keny­sé­ge­ket, a hala­dá­sun­kat, az elért ered­mé­nye­ket, vala­mint az eset­le­ges kihí­vá­so­kat és nehéz­sé­ge­ket is. Ez a nap­ló segít­het abban, hogy lás­suk, mennyit fej­lőd­tünk, és moti­vál­jon ben­nün­ket a továb­bi mun­ká­ra.

Tanulj új dol­go­kat és fej­lődj!

Az új dol­gok tanu­lá­sa egy olyan mód­szer, amely segít fej­lesz­te­ni és fris­sen tar­ta­ni magad. Az új isme­re­tek meg­szer­zé­se új kihí­vá­so­kat is jelent. Ezek a kihí­vá­sok hoz­zá­há­rul­nak a sze­mé­lyes és/vagy szak­mai növe­ke­dés­ben. Új dol­got bár­mi­kor neki­áll­hatsz tanul­ni anél­kül, hogy vár­nál vala­ki­re vagy vala­mi­re.

Az inter­net­nek köszön­he­tő­en ma már szin­te kor­lát­lan lehe­tő­sé­günk van az online tanu­lás­ra. Az online kur­zu­sok, köny­vek, pod­ca­s­tok és vide­ók mind olyan for­rá­sok, ame­lye­ket kihasz­nál­ha­tunk az önfej­lesz­té­sünk érde­ké­ben. Per­sze mind­ezt bepré­sel­ni egy zsú­folt napi­rend­be nehéz­kés lehet, de mond­juk futás vagy főzés köz­ben zene helyett nyelv­kur­zust vagy bár­mi­lyen önfej­lesz­tő hang­anya­got hall­gat­ni vagy lefek­vés előtt egy soro­zat vagy film helyett kéz­be ven­ni egy olyan önfej­lesz­tő köny­vet, amely való­ban érde­kel szu­per opció lehet az új idő­me­nedzs­ment fel­ál­lí­tá­sá­hoz. Leg­alább­is nekem ez vált be a leg­job­ban.

Hir­de­tés

A mun­ka-magán­élet egyen­súly része a tes­ti és men­tá­lis egész­ség fenn­tar­tá­sa

Az önfej­lesz­tés­hez elen­ged­he­tet­len az egész­sé­ges tes­ti és men­tá­lis álla­pot fenn­tar­tá­sa. Ez magá­ban fog­lal­ja a rend­sze­res test­moz­gást, az egész­sé­ges étke­zést és a meg­fe­le­lő alvást is. Ez már önma­gá­ban túl sok­nak hang­zik, ha olyan ember vagy mint én, aki túl kényel­mes ahhoz, hogy meg­eről­tes­sem a tes­tem. Ne aggódj, nem kell drasz­ti­kus test­moz­gás­ra gon­dol­ni és egy kis tuda­tos mini moz­gá­sok­kal is elér­het­jük a kívánt ered­ményt.

Maga­mat ismer­ve tudom, hogy alkal­mat­lan vagyok perc­re pon­tos határ­idő­rend­szert vin­ni az éle­tem­be. Sokan azt mond­ják, hogy már itt meg­buk­tam a mun­ka-magán­élet egyen­súly vizs­gán. De én nem hiszek a beosz­tás ilyen for­má­jú rög­höz kötött­sé­gé­ben. Tény, hogy a tele­fo­no­mon az ébresz­tő­funk­ció min­dig szól, hogy mikor mit kell csi­nál­ni. Órán­ként jelez, hogy 10 per­cet fog­lal­koz­zak magam­mal, igyak, végez­zek fej­kör­zést, sétál­jak egyet, áll­jak kicsit, vala­mint négy órán­ként jelez, hogy egyek. Eze­ket álta­lá­ban egy vagy két óra csú­szás­sal be is tar­tom. Az egész­sé­ges tes­ti álla­pot segít abban, hogy job­ban érez­zük magun­kat a bőrünk­ben, és több ener­gi­ánk van az élet­ben való elő­re­ha­la­dás­hoz. Az egész­sé­ges men­tá­lis álla­pot pedig segít abban, hogy stresszt kezel­jük, és haté­ko­nyab­ban tud­juk kezel­ni az élet­ben elő­for­du­ló kihí­vá­so­kat.

Legyél nyi­tott az új lehe­tő­sé­gek­re

Az önfej­lesz­tés során fon­tos, hogy nyi­tot­tak legyünk az új lehe­tő­sé­gek­re. Ez lehet az új embe­rek­kel való kap­cso­lat­fel­vé­tel, új szak­mai kihí­vá­sok vál­la­lá­sa vagy új hob­bi kipró­bá­lá­sa. Az új dol­gok kipró­bá­lá­sa lehe­tő­vé teszi szá­munk­ra, hogy meg­ta­pasz­tal­juk az élet más terü­le­te­it, és ezzel meg­nyit­juk magun­kat az új lehe­tő­sé­gek előtt. Az új lehe­tő­sé­gek kere­sé­se hoz­zá­já­rul ahhoz, hogy új kész­sé­ge­ket sze­rez­zünk és új szin­tek­re jus­sunk az élet­ben, amely elő­re visz ben­nün­ket.

Azon­ban fon­tos meg­je­gyez­ni, hogy a mun­ka-magán­élet meg­ta­lá­lá­sa és fenn­tar­tá­sa nem egy egy­sze­rű és idő­be telik, hogy ered­mé­nye­ket érjünk el, szó­val türel­mes­nek és kitar­tó­nak kell len­ni.

Az önfej­lesz­tés folya­ma­ta során szá­mos kihí­vás­sal talál­koz­ha­tunk, mint pél­dá­ul az idő­hi­ány vagy a moti­vá­ció hiá­nya. Azon­ban ha kitar­tó­ak vagyunk, és rend­sze­re­sen fog­lal­ko­zunk az önfej­lesz­tés­sel, akkor az ered­mé­nyek hosszú távon meg­ha­lad­ják a befek­te­tett ener­gi­át. Az élet új szint­jé­re jutás csak akkor lehet­sé­ges, ha folya­ma­to­san fej­leszt­jük magun­kat, és nyi­tot­tak vagyunk az új lehe­tő­sé­gek­re. Az öt tipp, amit meg­osz­tot­tam, csak az első lépé­sek az önfej­lesz­tés felé veze­tő úton, de ha eze­ket követ­jük, akkor már sok­kal elő­rébb leszünk és az út magá­tól fog majd foly­ta­tód­ni.

Az önfej­lesz­tés nem csak a mun­ka­he­lyi sike­re­ink­re van hatás­sal, hanem az éle­tünk min­den terü­le­té­re kihat. Az önma­gunk­kal való fog­lal­ko­zás és fej­lő­dés lehe­tő­vé teszi, hogy bol­do­gab­bak, elé­ge­det­teb­bek és maga­biz­to­sab­bak legyünk az élet min­den terü­le­tén.

Az önfej­lesz­tés nem csak egyé­ni szin­ten lehet hasz­nos, hanem a mun­ka­he­lyi sike­re­ink­re is kiha­tás­sal lehet. Azok a mun­ka­vál­la­lók, akik folya­ma­to­san fej­lesz­tik magu­kat és képes­sé­ge­i­ket, azok előny­ben van­nak a mun­ka­erő­pi­a­con. Azok a mun­ka­vál­la­lók, akik új kész­sé­ge­ket és isme­re­te­ket sze­rez­nek, haté­ko­nyab­bak és ered­mé­nye­seb­bek a mun­ka­he­lyü­kön. Az új kész­sé­gek meg­szer­zé­se, az önis­me­ret fej­lesz­té­se és a rend­sze­res test­moz­gás mind-mind hoz­zá­já­rul­nak az éle­tünk job­bá téte­lé­hez. Azon­ban nem sza­bad elfe­lej­te­ni, hogy az önfej­lesz­tés nem egy rövid távú meg­ol­dás, hanem egy hosszú távú folya­mat, amely kitar­tást és elkö­te­le­zett­sé­get igé­nyel… és ha halo­ga­tós típus vagy, mint én, akkor most szó­lok, hogy nincs hol­nap! MOST van! Szó­val haj­rá!

Ede­lé­nyi Karo­la

Kiemelt kép for­rá­sa: Can­va — Getty Ima­ges Sig­na­tu­re by Rich­Legg

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Edelényi Karola további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!