nap
óra
perc
2020_magazin_nagy-5-800x445-1

Vissza a suli­ba! – a tuda­tos anyák így bir­kóz­nak a tan­év­kez­dés­sel

Hirdetés

A vilá­gunk kifor­dult a négy sar­ká­ból, bizony az isko­la és okta­tás terü­le­tén is más­képp men­nek a dol­gok, mint eddig. Néha fruszt­rá­ló hely­ze­tek­ben talál­juk magun­kat és nem tud­juk elkép­zel­ni sem, hogy mit kezd­jünk az adott szi­tu­á­ci­ó­val. Ren­ge­teg új sza­bá­lyo­zást kell betar­ta­nunk és figye­lem­be ven­nünk, ame­lyek nagyon sok eset­ben meg­ne­he­zí­tik a min­den­na­po­kat. De fel a fej­jel és adjuk meg a kez­dő löke­tet ennek az új tan­év­nek! Takács Györ­gyi Access Bars faci­li­tá­tor írá­sa.

Az új körül­mé­nyek új dol­go­kat hoz­nak és most az a fel­ada­tunk, hogy meg­lás­suk ben­ne a jót és alkal­maz­kod­ni tud­junk. A gye­re­kek­nek mind­ez sok­kal könnyebb, mert ők fogé­ko­nyak a vál­to­zás­ra. Plá­ne a tech­ni­kai vál­to­zá­sok­ra. Egy Tik-Tok vide­ót két perc alatt fel­vesz­nek, meg­szer­kesz­te­nek és fel is töl­te­nek, amely­re pil­la­na­tok alatt össze­gyűj­te­nek több száz ked­ve­lést. Magyar­or­szá­gon a gye­re­kek isko­lá­ban kezd­he­tik meg az új tan­évet szi­go­rú COVID sza­bá­lyok betar­tá­sa mel­lett.  Most vég­re eljött az a pont, hogy az én gye­re­ke­im a hosszas karan­tén és online okta­tás után vég­re akar­nak is isko­lá­ba men­ni. Vár­ják, hogy újra a bará­ta­ik­kal lehes­se­nek és ne csak Face­Ti­me-on beszél­get­hes­se­nek és online játsz­has­sa­nak egy­más­sal. Szá­mom­ra szu­per volt lát­ni, hogy a gye­re­kek meg­ta­lál­ták a mód­ját annak, hogy más módon ugyan, de együtt lehes­se­nek.

Egy kicsit el kell enged­nünk a kont­rollt, sok­kal elfo­ga­dób­ban kell a szi­tu­á­ci­ó­hoz áll­nunk és maxi­má­li­san meg kell bíz­ni a gye­re­künk­ben. Más­képp fog­ja csi­nál­ni a dol­ga­it, mint ahogy te csi­nál­nád, de az rend­ben van. Min­den más most, min­den vál­to­zik. Nem olyan idő­ket élünk már, ami­kor meg kell felel­ni a neve­lé­si köny­vek elvá­rá­sa­i­nak. Ebben az inten­zív idő­szak­ban egy­sze­rű­en csak legyél elér­he­tő a gye­re­ked­nek, fon­tos a humor, a neve­tés, erő­sítsd meg abban, aki ő való­já­ban. Szü­lő­ként nehéz min­den­re min­dig oda­fi­gyel­ni, néha elég túl­él­ni a napot, és az is tel­je­sen rend­ben van. 

Bizony­ta­lan­ság van és nem tud­ni med­dig tart. Tel­je­sen más most szü­lő­nek len­ni mert ott­hon­ról dol­go­zunk és köz­ben igyek­szünk gye­re­ket online tanu­lás­ra bír­ni több keve­sebb siker­rel. De ettől még nem kell nehe­zeb­bé ten­ni a hely­ze­tet, mint ami­lyen az való­já­ban. Az embe­rek sok­szor a panasz­ko­dás­sal kap­cso­lód­nak egy­más­hoz. Ne vedd be mások panasz­ko­dá­sát, hogy milyen nehéz a hely­zet. Légy nyi­tott, nevess maga­don, érezd jól magad. Ne tarts mások íté­le­té­től azért, mert neked könnyű. Ha a szü­lő­nek könnyed egy hely­zet, akkor a gye­rek­nek is az.  

Ismerd el, hogy nem biz­tos, hogy neked van min­den­re éber­sé­ged és nem biz­tos, hogy iga­zad van. Jó, ha a gye­rek­kel együtt talál­já­tok meg, mi műkö­dik nek­tek, így job­ban elkö­te­le­ző­dik ő is a dön­tés iránt. Teremt­se­tek együtt! El kell ismer­ni azt is, hogy ami neked és a csa­lá­dod­nak műkö­dik, az lehet, hogy tel­je­sen más, mint ami a töb­bi­ek­nek bevá­lik. A gye­re­kek állan­dó­an ott­hon van­nak, fél napo­kat töl­te­nek a gépen. Lehet, hogy kül­ső segít­ség­re lesz szük­sé­ged, hogy vala­ki kirán­gas­sa a gye­re­ket a szé­ké­ből mielőtt min­den­ki meg­őrül.

A leg­fon­to­sab­bat talán a végé­re hagy­tam, de min­de­nek­előtt törődj magad­dal, hogy anya­ként tudj törőd­ni a csa­lá­dod­dal. Min­den nap szánj időt magad­ra. Én fél órá­val koráb­ban ébre­dek, mint a csa­lád, hogy legyen időm magam­ra. Van, hogy dr. Dain Heer vagy egyéb hang­anya­got hall­ga­tok, de az is elő­for­dul, hogy inkább még a pihe­nést és rela­xá­lást válasz­tom még az ágy­ban kicsit. Ez a 30 perc elég arra, hogy job­ban indul­jon a nap, tuda­to­sabb tud­jak len­ni és az Access Cons­ci­o­us­ness esz­kö­zö­ket tud­jam hasz­nál­ni a nap folya­mán. 

for­rás: itt és kép

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Takács Györgyi további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!