nap
óra
perc
húsvéti népszokások magyarországon

Ünne­pi Tavasz – Hús­vé­ti hagyo­má­nyok és nép­szo­ká­sok hazánk­ban

Hirdetés

Az ünne­pek min­dig külön­le­ges idő­sza­ko­kat jelen­te­nek az éle­tünk­ben, és mint köz­tu­dott a kará­csony után a tavasz bekö­szön­té­vel a hús­vét az egyik leg­fon­to­sabb ünnep a magyar nép­ha­gyo­mány­ban. Az ünnep során olyan hagyo­má­nyok és szo­ká­sok kerül­nek elő­tér­be, ame­lyek több száz éves múlt­ra tekin­te­nek vissza, és ma is fon­tos részét képe­zik a magyar kul­tú­rá­nak. Az aláb­bi­ak­ban átte­kint­jük a hús­vé­ti hagyo­má­nyo­kat és nép­szo­ká­so­kat, ame­lyek­kel kap­cso­lat­ban sok érde­kes­sé­get fedez­het ünk fel.

A hús­vét a keresz­tény val­lás egyik leg­fon­to­sabb ünne­pe, amely Jézus Krisz­tus fel­tá­ma­dá­sát ünnep­li. A hús­vé­ti idő­szak 40 napos böj­ti idő­szak­kal kez­dő­dik, amely a ham­va­zó­szer­da napon kez­dő­dik, majd a nagy­hét kere­te­in belül tart­juk meg a hús­vé­ti ünne­pet. Idén a piros betűs ünnep­nap­nak örven­dő hús­vét ápri­lis 7. nap­ján nagy­pén­tek­kel kez­dő­dik, majd ápri­lis 9–10-én foly­ta­tó­dik. A hús­vé­ti hagyo­má­nyok­nak azon­ban az ere­de­te nem csak a keresz­tény val­lás­ra vezet­he­tő vissza. A tavasz bekö­szön­té­nek ünnep­lé­se már az ókor­ban is fon­tos volt, és a magyar nép­ha­gyo­mány­ban is őrződ­nek olyan szo­ká­sok, ame­lyek az óko­ri rítu­sok­ra és szo­ká­sok­ra emlé­kez­tet­nek.

Az egyik leg­fon­to­sabb hús­vé­ti hagyo­mány a hús­vé­ti tojás­fes­tés, amely az ünne­pi asz­tal elen­ged­he­tet­len részét képe­zi. A tojás­fes­tés hagyo­má­nya már az ókor­ban is ismert volt, és a magyar nép­ha­gyo­mány is gaz­da­gí­tot­ta a tojá­sok díszí­té­sé­nek szá­mos for­má­já­val. A hús­vé­ti tojá­so­kat külön­le­ges tech­ni­ká­val, hím­zés­sel, vagy akár írá­sok­kal és min­ták­kal díszí­tik, ame­lyek külön­bö­ző jelen­tés­sel és szim­bo­li­ká­val ren­del­kez­nek. A tojás­fes­tés szim­bo­li­kus ere­de­ti fő jelen­té­se az élet újjá­szü­le­té­se, a tavasz bekö­szön­te, a ter­mé­keny­ség és a bőség, ha kíván­csi vagy, hogy a hús­vé­ti tojá­so­kon lévő motí­vu­mok mit jelent­het­nek még, akkor kat­tints ide és olvasd el koráb­bi írá­sun­kat.

A höl­gyek, lányok, asszo­nyok nagy örö­mé­re egy másik fon­tos hagyo­mány a hús­vé­ti locso­lás, amely­nek során a fia­ta­lab­bak fel­ke­re­sik az idő­seb­be­ket, és víz­zel vagy par­füm­mel locsol­ják meg őket. Azon túl, hogy a nap végé­re min­den nő bűz­lő rózsa­bo­kor­ként illa­to­zik a locso­lás szo­ká­sa ere­de­ti­leg arra szol­gált, hogy a tavasz bekö­szön­té­vel meg­tisz­tul­ja­nak az embe­rek, és meg­újul­jon az élet. Nos ura­im egy kis meg­úju­lás így 2023-ban min­den­ki­re ráfér, így elő a locso­lók­kal és hús­vét hét­főn irány locsol­ni! Szó­val tes­sék fel­ké­szül­ni és egy szép ver­set meg­ta­nul­ni, hogy meg­dol­goz­za­tok a tojá­so­kért vagy egyéb aján­dé­ko­kért.

A hús­vé­ti asz­tal is fon­tos sze­re­pet kap az ünne­pi idő­szak­ban. A hagyo­mány sze­rint hús­vét­kor csak fehér húst fogyasz­ta­nak, és a menü­ben a son­ka és a bárány­hús a leg­nép­sze­rűbb éte­lek. Emel­lett a kalács, a süte­mé­nyek és a hús­vé­ti tojá­sok is az ünne­pi asz­tal­ra kerül­nek. A hús­vé­ti asz­tal kiala­kí­tá­sá­nál fon­tos sze­re­pet ját­sza­nak a hagyo­má­nyos éte­lek és ita­lok, ame­lyek az ünne­pi han­gu­la­tot és a tavasz bekö­szön­tét idé­zik. Ezen alka­lom­ból össze­ál­lí­tot­tunk egy négy­fo­gá­sos ünne­pi menüt, ame­lyet hús­vét alkal­má­val sze­re­tet­tel aján­lunk min­den­ki­nek, aki sze­re­ti a külön­le­ges ünne­pi éte­le­ket.

Az ünne­pi deko­rá­ci­ók között a hús­vé­ti nyul és a virá­gok az ural­ko­dó motí­vu­mok. A hús­vé­ti nyul a ter­mé­keny­ség és az újjá­szü­le­tés szim­bó­lu­ma, míg a virá­gok, mint pél­dá­ul a tuli­pán és a nár­cisz, az élet meg­úju­lá­sát jel­ké­pe­zik. Az ünne­pi díszí­té­sek­hez hoz­zá­tar­toz­nak a hím­zett és díszí­tett terí­tők, a szí­nes tojá­sok, vala­mint a tava­szi virá­gok és ágak.

Az ünne­pi idő­szak­ban szá­mos prog­ram és ese­mény szer­ve­ző­dik, ame­lyek közt sze­re­pel­nek a hagyo­mány­őr­ző ren­dez­vé­nyek, a tojás­fes­tő work­sho­pok, a vásá­rok és a külön­fé­le ünne­pi műso­rok. Az ünne­pi han­gu­lat foko­zá­sá­ra a váro­sok­ban és fal­vak­ban hús­vé­ti fel­vo­nu­lá­so­kat is ren­dez­nek, ahol a helyi nép­vi­se­let­be öltö­zött részt­ve­vők éne­kel­nek, tán­col­nak és hagyo­má­nyos játé­ko­kat ját­sza­nak.

For­rás: kiemelt kép

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kovács Bálint további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!