nap
óra
perc
meghamisított nosztalgia-6

Te is tapasz­ta­lod maga­don eze­ket a tüne­te­ket? Négy tipp az imposz­tor szind­ró­ma ellen

Hirdetés

Tudod mi az a közös prob­lé­ma, ami össze­kö­ti a világ­hí­res Emma Wat­sont, Kate Wins­le­tet, Rene Zell­we­gert és Meryl Stre­epet vagy Michel­le Pfe­if­fert? Ők sosem elé­ge­det­tek önma­guk­kal, folya­ma­to­san mar­dos­sa őket a két­ség min­den sike­rük elle­né­re. Nagy Haj­nal­ka coach hozott neked 4 egy­sze­rű, hét­köz­na­pi stra­té­gi­át, ami­vel meg­erő­sít­he­ted maga­dat, hite­det a saját fej­lő­dé­sed­ben. Most azt gon­dol­ha­tod, te erre nem vagy képes, ez túl nehéz lesz szá­mod­ra – igen, ez is egy intő jel, hogy mielőbb tegyél maga­dért!

Veled is elő­for­dult már, hogy hiá­ba kapsz elis­me­rést a mun­ká­dért, tevé­keny­sé­ge­dért, még­is meg­kér­dő­je­le­zed a saját tel­je­sít­mé­nye­det? Kínos­nak érzed a dicsé­re­tet? Nem mersz nemet mon­da­ni a túl­órá­ra nehogy kide­rül­jön nem vagy elég ráter­mett? Egy eset­le­ges kudarc ese­tén csak maga­dat oko­lod, sem­mi mást nem veszel figye­lem­be a saját inkom­pe­ten­ci­á­don kívül? Sosem tudsz elég jó len­ni önma­gad­nak? Ha eze­ket, vagy ehhez hason­ló jele­ket ész­lelsz maga­don, akkor fenn­áll annak lehe­tő­sé­ge, hogy imposz­tor szind­ró­má­ban szen­vedsz. 

Ha a prob­lé­mát azo­no­sí­tot­tad, nevén nevez­ted, már­is meg­tet­ted a leg­na­gyobb lépést az új éle­ted felé!

Fon­tos ezzel tisz­tá­ban len­ni, hiszen ez az érzés saj­nos nem áll meg a mun­ka­hely bejá­ra­tá­nál, las­san beszi­vá­rog a magán­élet­be, barát­sá­gok­ba, pár­kap­cso­la­tok­ba is. Érde­mes mielőbb fog­lal­koz­ni vele, ne mér­gez­ze hosszú távon az éle­te­det.

  1. Beszélj a sike­re­id­ről!

Ülj le, szánj néhány per­cet magad­ra, gon­dold végig mit vit­tél vég­hez az elmúlt idő­szak­ban. Az apró, hét­köz­na­pi sike­rek­ről se feled­kezz meg! Lehet, hogy te vagy az évszá­zad pala­csin­ta­mes­te­re a csa­lá­dod, párod vagy bará­ta­id sze­rint? Légy rá nyu­god­tan büsz­ke! Írd le eze­ket egy siker­nap­ló­ba, vagy akár egy siker­táb­lát (succ­ess board) is készít­hetsz belő­le. 

  1. Vet­kőzd le a félel­me­i­det!

Elő­ször talán aggo­da­lom­mal tölt­het el, hogy is len­nél képes erre? Első lépés­ként készíts el egy lis­tát, ami­ben egy­más alatt fel­so­ro­lod, mi a leg­rosszabb, ami meg­tör­tén­het. Ami­kor készen vagy, írd ezek mel­lé, mit tehetsz abban az eset­ben, ha ez bekö­vet­ke­zik. Igen, mások véle­ményt fog­nak alkot­ni róla, de mi lesz, ha az elő­re meg­írt vész­for­ga­tó­köny­ved jól műkö­dik? Ezt is írd mel­lé, a har­ma­dik osz­lop­ba.

Ha mind­ez­zel készen vagy, már­is meg­nyu­god­hatsz, hogy min­den­re is fel­ké­szül­tél, nem érhet várat­lan meg­le­pe­tés.

  1. Oszd meg a tudá­so­dat és tapasz­ta­la­to­dat mások­kal!

A mások szá­má­ra nyúj­tott segít­ség jelen­tő­sen növel­ni fog­ja az önbi­zal­ma­dat. Figyeld meg, hogy hogyan tud­nak tovább­lép­ni az adott hely­zet­ből a te hoz­zá­já­ru­lá­sod­dal. Ezál­tal egy­sze­rű­en rájö­hetsz arra, hogy nem, a tudá­sod nem átve­rés, igen­is van, aki­nek hatal­mas támo­ga­tást, elő­re­lé­pést jelent.

  1. Légy tisz­tá­ban az érté­ke­id­del!

Ami­kor leg­kö­ze­lebb vala­ki elis­me­ri a mun­ká­dat, tevé­keny­sé­ge­det, ne sza­bad­kozz, hogy nem is érdem­led, meg, vagy sem­mi­ség volt az egész. Tuda­to­sítsd magad­ban, hogy ez egy nagyon jó dolog, amit csi­nál­tál és ne csak elfo­gadd, hanem fogadd is be a dicsé­re­te­ket, jutal­ma­kat. Meg­ér­dem­led. 

Ha ezt a négy tip­pet lépés­ről lépés­re beépí­ted a min­den­nap­ja­id­ba és rutin­ná teszed, már­is kimoz­dul­tál a kom­fort­zó­nád­ból! Nem az szá­mít, hol tar­tasz – a lényeg, hogy hová sze­ret­nél eljut­ni! A fen­ti gya­kor­la­tok segít­sé­gé­vel elkezd­he­ted átál­lí­ta­ni a meg­lé­vő gon­do­la­ti sémá­i­dat a vál­toz­ta­tás útjá­ra, egy más­faj­ta, har­mo­ni­kus élet­szem­lé­let­re. Ha úgy érzed, ne habozz szak­em­ber segít­sé­gét kér­ni!

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Nagy Hajnalka további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!