nap
óra
perc
ölelés, selfhug Kép forrása Canva - pixelshot

Sze­re­tet­nyelv túra az öle­lés nap­ja alkal­má­ból

Ölelés napján tekintjük át a szeretetnyelv típusokat és azt, hogyan hasznos nekünk, ha ismerjük a sajátunkat, szeretteinkét.
Hirdetés

Sze­re­tet­nyelv túrá­ra indu­lunk a nem­ze­ti öle­lés nap alkal­má­ból. Velem tar­tasz?
Kevés olyan cso­dá­la­tos nap van, mint júli­us első szom­bat­ja, a nem­ze­ti öle­lés nap­ja. Az öle­lést elő­ször 1986-ban ünne­pel­ték meg, Michi­gan állam­ban, az Ame­ri­kai Egye­sült Álla­mok egyet­len olyan tag­ál­la­má­ban, mely két fél­szi­ge­ten terül el. Az öle­lés a sze­re­tet kife­je­zé­sé­nek egyik leg­szebb esz­kö­ze. Daróczi Mag­di coach, kine­zio­ló­gus írá­sa.

Élet­men­tő öle­lés

„Napi 4 öle­lés­re van szük­ség a túl­élés­hez. Napi 8 öle­lés kell a jól­lét­hez. És napi 12 öle­lés segí­ti elő a fej­lő­dést”

– mond­ja Vir­gi­nia Satir pszi­cho­te­ra­pe­u­ta, akit a csa­lád­te­rá­pia any­ja­ként tar­tunk szá­mon.

Az öle­lés tehát való­ban élet­men­tő. Ennek hor­mo­ná­lis magya­rá­za­ta is van. Hiszen az öle­lés – a tes­ti érin­tés – hatá­sá­ra oxi­to­cin ter­me­lő­dik. Az oxi­to­cin a sze­re­lem­hor­mon. Hatá­sá­ra bol­dog­sá­got érzünk. Csök­ken a stressz. Erő­sö­dik az immun­rend­szer. Az oxi­to­cin meg­erő­sí­ti a kap­cso­la­to­kat. Épp ez a hor­mon ter­me­lő­dik a szop­ta­tás során is, ezzel támo­gat­va anyát és babát egy­aránt.

Az öle­lés is egy sze­re­tet­nyelv

A téma klasszi­ku­sa a Gary Chap­man által írt Öt sze­re­tet­nyelv című köny­ve. Chap­man azt mond­ja, hogy öt sze­re­tet­nyelv van. Az egyik a tes­ti érin­tés, ami­nek talán leg­fon­to­sabb for­má­ja az öle­lés. Meleg­ség önti el a szí­vün­ket, ami­kor olyas vala­kit öle­lünk, akit sze­re­tünk. Per­sze a simo­ga­tás, a kéz­fo­gás, az össze­bú­jás mind-mind ide tar­to­zik. Egy ked­ves moz­du­lat. Elég csak az anyai öle­lés­re gon­dol­ni, az anya rin­ga­tó kar­já­ra. Nem vélet­len, hogy oly sok ember­nek ez a leg­fon­to­sabb sze­re­tet­nyel­ve. Szá­muk­ra a fizi­kai jelen­lét és az elér­he­tő­ség az iga­zán fon­tos.

Az öle­lés­ben, a tes­ti érin­tés­ben az a cso­dá­la­tos, hogy még csak arra sincs szük­ség hoz­zá, hogy ért­sük egy­mást. Lehet nem is beszél­jük egy­más nyel­vét, ezzel még­is ki tud­juk fejez­ni sze­re­te­tün­ket. A kis­gye­rek is sok­kal hama­rabb ölel, puszil, simo­gat, mint­hogy beszél­ne.

A jó hír az, hogy az öle­lést még magad­nak is meg tudod adni. Lás­suk hogyan! Most aján­lok egy apró gya­kor­la­tot, amit biz­tos, hogy min­den nap el tudsz végez­ni.

Ami­kor este lefek­szel, öleld át magad. Kép­zeld el, ahogy a két karo­dat magad köré fonod az egy meleg öle­lés, mint ahogy egy anya öle­li a gye­re­két. Maradj meg ebben az öle­lés­ben és kicsit rin­gasd el ben­ne magad. Aludj el ennek az öle­lés­nek a jó érzé­sé­vel és nap­köz­ben, ami­kor vala­mi fel­zak­lat, gon­dolj arra, hogy ezt az öle­lést bár­mi­kor meg­ad­ha­tod magad­nak. Pár nap után érez­ni fogod, mennyi­re melen­ge­ti a lel­ked ez a kis öle­lés.

Minő­sé­gi idő, mint sze­re­tet­nyelv

A követ­ke­ző sze­re­tet­nyelv a minő­sé­gi idő. A minő­sé­gi együtt töl­tött idő. Mit is jelent ez? Azt, hogy úgy vagyunk együtt, hogy tény­leg együtt vagyunk. Egy­más­ra han­gol­va. Nem, nem úgy, hogy köz­ben a tele­fo­nun­kat nyom­kod­juk. Nem, nem úgy, hogy soro­za­tot nézünk. Hanem úgy, hogy közös élmé­nye­ink van­nak együtt. Beszél­ge­tünk, tár­sas­já­té­ko­zunk, együtt sétá­lunk, tán­co­lunk, túrá­zunk. Vég­te­len­sé­gig sorol­hat­nám. Nem is a tevé­keny­ség a lényeg, hanem hogy közö­sen csi­nál­juk. Nem csak úgy ülünk egy­más mel­lett. A soro­zat is lehet minő­sé­gi idő, ha van­nak ben­ne közös neve­té­sek, sírá­sok, közös meg­élé­sek. De az iga­zi minő­sé­gi idő a való­di figye­lem­ről szól. Az egy­más felé for­du­lás­ról.

Sze­re­tet­nyelv az elis­me­rő szó

A har­ma­dik sze­re­tet­nyelv az elis­me­rő sza­vak. A dicsé­re­tek, a pozi­tív vissza­jel­zé­sek. Ami­kor elmond­juk annak, akit sze­re­tünk, hogy ő miben jó. Ész­re­vesszük a jó tulaj­don­sá­ga­it. A cse­le­ke­de­te­it.
Sze­rin­tem az egyik leg­ne­he­zebb sze­re­tet­nyelv. Ahogy a kama­szok­kal való kom­mu­ni­ká­ci­ó­ról szó­ló cikk­ben írtam a dicsé­ret bizony köz­lés­so­rom­pó is lehet. Alkal­ma­zá­sa épp­hogy zár­hat­ja a két irá­nyú, őszin­te kom­mu­ni­ká­ci­ót. Hogy miért? Mert sokan nem úgy nőnek fel, hogy dicsé­rik őket. Hanem úgy, hogy arról kap­nak vissza­jel­zést, mit nem csi­nál­nak jól. Annyi­ra szo­kat­lan szá­muk­ra a dicsé­ret, hogy nem tud­nak fele mit kez­de­ni.

Ezzel per­sze nem azt aka­rom mon­da­ni, hogy ne alkal­mazd a dicsé­re­tet. Sőt. Az elis­me­rés nagyon fon­tos a sze­ret­te­id szá­má­ra. Egy­sze­rű­en csak vedd ész­re, ha a másik nem úgy tud­ja fogad­ni.

A varázs­szó: Köszö­nöm.

Ha pedig maga­don veszed ész­re, hogy neked nem megy őszin­tén meg­él­ni és elfo­gad­ni az elis­me­rést, akkor se ijedj meg. Egy dol­god van csu­pán. Meg­ta­nul­ni csak annyit mon­da­ni: Köszö­nöm.
Ezt én Aud­rey Hepburn­től tanul­tam. A Római vaká­ció című film­ben bár­mi­lyen bókot, dicsé­re­tet kap a szö­kött her­ceg­nő, min­den­re csak egy ele­gáns „Köszö­nöm.” a vála­sza. Nem állí­tom, hogy azzal a ter­mé­sze­tes­ség­gel és ele­gan­ci­á­val megy nekem is, mint neki, de azért megy. A gya­kor­lás már meg­tet­te hatá­sát. Néz­zünk egy hét­köz­na­pibb pél­dát, mint egy film­bé­li szö­kött her­ceg­nő ese­te. Biz­to­san magad is hal­lot­tál már hason­ló pár­be­szé­det:

  • Milyen jól áll neked ez a nad­rág!
  • Ó, már ezer­éves. De sze­re­tem, mert véko­nyít­ja a hur­kás com­bo­mat.

Nem­csak hárít­juk ebben az eset­ben az elis­me­rést, de még a vélt hibák­ra is irá­nyít­juk saját figyel­mün­ket. Ehe­lyett pró­bál­juk meg így:

  • Milyen jól áll neked ez a nad­rág!
  • Köszö­nöm szé­pen! (Nagyon jól esik, hogy ezt mon­dod.)

Nem vélet­le­nül tart­ja a mon­dás:

„Ha adnak, fogadd el, ha ütnek, sza­ladj el.”

A negye­dik sze­re­tet­nyelv: Aján­dé­ko­zás

Már hal­lom is a hie­del­met, ja per­sze, mert őt csak a pénz érdek­li. Miköz­ben ez is egy adek­vát sze­re­tet­nyelv. Azt, aki­nek az aján­dé­ko­zás a sze­re­tet­nyel­ve, nem is maga az aján­dék érdek­li. Sok­kal inkább a készü­lő­dés, a meg­ter­ve­zés, a kivá­lasz­tás. A törő­dés, ami az aján­dé­ko­zás­sal jár.

Aki­nek sze­re­tet­nyel­ve az aján­dé­ko­zás, az imád­ja azt is, ami­kor ő kap aján­dé­kot, de talán azt még job­ban, ami­kor ő ad aján­dé­kot. A lányom pél­dá­ul a zseb­pén­ze nagy részét aján­dé­kok­ra köl­ti. Gon­do­san átgon­dol­ja, utá­na­néz, már elő­re izga­tott. Gyak­ran ki sem bír­ja vár­ni a nagy napot. Annyi­ra sze­ret­né már lát­ni a meg­aján­dé­ko­zott örö­mét, hogy előbb oda­ad­ja. Köz­ben pedig két­szer ünnep­li a név­nap­ját. Hiszen két­szer van a nap­tár­ban is. Gon­do­san ket­té oszt­ja ez ügy­ben a csa­lá­dot. Hogy ő maga két­szer is átél­hes­se az ünnep­lés és az aján­dé­ko­zás örö­mét.

Közel sem utol­só sze­re­tet­nyelv: Szí­ves­sé­gek

A kamasz gye­re­ke­im­nél gyak­ran látom, hogy nekik milyen fon­tos sze­re­tet­nyelv a szí­ves­sé­gek nyel­ve. Adni és kap­ni is sze­ret­nek így. Mik is lehet­nek ezek a szí­ves­sé­gek? Az ott­ho­ni segít­ség. A bese­gí­tés a min­den­na­pi ten­ni­va­lók­ba. A kamasz ese­té­ben pél­dá­ul az, hogy elvi­szed őt a prog­ram­já­ra. Hogy csi­nálsz neki szend­vi­cset. Hogy segí­tesz neki vala­mi olyan fel­adat­ban, ami­hez neki annyi­ra nem fül­lik a foga. Meg tud­ná csi­nál­ni, de jól esik a segít­ség.

A pár­kap­cso­lat­ban szá­mos szí­ves­sé­get teszünk egy­más­nak. Cso­ma­go­lok ebé­det. A párom besza­lad haza­fe­lé a bolt­ba. Elké­szí­ti a reg­ge­li kávét. Viszek neki inni, ami­kor az udva­ron dol­go­zik. Apró figyel­mes­sé­gek ezek, amik sem­mi­be nem kerül­nek. Csak egy kis oda­fi­gye­lés kell hoz­zá­juk.

Mire jó az, hogy isme­rem a sze­re­tet­nyelv faj­tá­kat?

Arra, hogy tudod, hogyan sze­retsz és neked hogyan jó, ha sze­ret­nek. Arra, hogy azo­no­sít­ha­tod a sze­ret­te­id sze­re­tet­nyel­vét is. Az öt sze­re­tet­nyelv isme­re­te segí­ti az önis­me­re­ted fej­lő­dé­sét. Az öt sze­re­tet­nyelv isme­re­te és tuda­tos alkal­ma­zá­sa javít­ja a kap­cso­la­ta­i­dat.

A saját sze­re­tet­nyelv isme­re­te

Ha tudod, hogy mi a saját sze­re­tet­nyel­ved, tudsz arra figyel­ni, hogy a saját sze­re­tet­tan­ko­dat meg­töltsd. Akár a sze­ret­te­id felé is vissza tudod jelez­ni, hogyan is érzed magad iga­zán sze­ret­ve.

Az én sze­re­tet­nyel­vem a tes­ti érin­tés, az elis­me­rő sza­vak és a minő­sé­gi idő. Ebben a sor­rend­ben. Ugyan­ak­kor a szí­ves­sé­gek és aján­dé­kok nem tar­toz­nak a sze­re­tet­nyel­ve­im közé. Miköz­ben a párom­nak jóval fon­to­sab­bak az aján­dé­kok, mint nekem. Ennek meg­fe­le­lő­en kap­cso­la­tunk ele­jén ő sok­szor lepett meg ezzel-azzal. Ami­nek per­sze örül­tem, de tud­tam azt is, hogy ezzel az én sze­re­tet­tan­ko­mat nem lehet meg­töl­te­ni.

Mi az a sze­re­tet­tank?

Gary Chap­man hasz­nál­ja azt az ana­ló­gi­át, hogy min­den­ki­nek van egy sze­re­tet­tar­tá­lya. Ezt úgy lehet meg­töl­te­ni, ha ő érzi, hogy őt sze­re­tik a saját sze­re­tet­nyel­vén. Az elsőd­le­ges sze­re­tet­nyelv kiemel­ke­dő­en fon­tos. Ha a leg­fon­to­sabb sze­re­tet­nyel­ved a tes­ti érin­tés, akkor azzal lehet meg­töl­te­ni a te sze­re­tet tan­ko­dat. Az öle­lés, a simo­ga­tás, a ked­ves érin­tés kell neked. Abból sok. Per­sze a töb­bi sze­re­tet­nyelv is jöhet, a sze­re­tet min­den kinyil­vá­ní­tá­sa. De a sze­re­tet­tan­kot meg­töl­te­ni az elsőd­le­ges sze­re­tet­nyelv­vel a leg­könnyebb.

Ha tehát az én sze­re­tet­tan­ko­mat a párom az aján­dé­ko­zás­sal pró­bál­ta vol­na meg meg­töl­te­ni, nehe­zen ért vol­na cél­hoz. És a gatyá­ja is ráment vol­na. Mit tet­tünk ekkor? Meg­csi­nál­tuk együtt a sze­re­tet­nyelv tesz­tet. Meg tud­tam neki mutat­ni a köz­tünk lévő különb­sé­get. Az aján­dé­ko­zás­sal leállt, helyet­te sok időt töl­tünk beszél­ge­tés­sel.

Sze­re­tet­nyelv: ahogy adunk és ahogy kap­ni sze­re­tünk

A sze­re­tet­nyelv isme­re­te tehát az öngon­dos­ko­dás egyik esz­kö­ze is. Miköz­ben annak is esz­kö­ze, hogy jól fejez­zük ki a másik felé a sze­re­te­tün­ket. Az ő sze­re­tet­nyel­ve a meg­ha­tá­ro­zó.

Igen, elkép­zel­he­tő, hogy figye­lem­mel kell len­nünk arra, hogy miből is érzi a másik iga­zán, hogy sze­ret­ve van. Be kell tud­ni azo­no­sí­ta­ni, hogy mi az a sze­re­tet­nyelv, ami szá­má­ra műkö­dik és szá­munk­ra is hoz­zá­fér­he­tő. Biz­to­san van közös pont, közös sze­re­tet­nyelv. Kis tuda­tos­ság­gal pedig könnye­dén kivi­te­lez­he­tő, hogy mind­két fél szá­má­ra sze­re­tet­tank töl­tő éle­tet éljünk.

Kép for­rá­sa: Can­va — Getty Ima­ges by Paper­ki­tes

Hon­nan tudom, hogy a másik­nak mi a sze­re­tet­nyel­ve?        

Pár­kap­cso­lat­ban alkal­maz­ha­tod a mód­szert, amit én magam is alkal­maz­tam. Kitöl­ti­tek a tesz­tet. Beírod a kere­ső­be, hogy sze­re­tet­nyelv teszt és szá­mos lehe­tő­sé­get fogsz erre talál­ni. Mi van akkor, ha a kap­cso­la­to­tok még nem tart ott, hogy tesz­tet tölt­se­tek ki? Mi van akkor, ha a gye­re­ked sze­re­tet­nyel­vé­re sze­ret­nél rájön­ni? Erre is adok néhány tip­pet:

  • Figyeld meg társad/gyereked hogyan feje­zi ki sze­re­te­tét irán­tad!
  • Figyeld meg hogyan feje­zi ki mások iránt érzett sze­re­te­tét!
  • Figyeld meg mit kér leg­gyak­rab­ban!
  • Figyeld meg mire panasz­ko­dik leg­gyak­rab­ban!
  • Kér­dezd meg, mikor érzi leg­in­kább, hogy szereted/szeretik?

Biz­tos lehetsz ben­ne, hogy ha tuda­to­san figyelsz arra, amit az egyes sze­re­tet­nyel­vek bemu­ta­tá­sá­nál olvas­tál, be fogod tud­ni azo­no­sí­ta­ni a társad/gyereked elsőd­le­ges sze­re­tet­nyel­vét. Fogod lát­ni, hogy sok­szor kéri, este még beszél­ges­se­tek. Öle­lés nél­kül nem lesz reg­ge­li elin­du­lás. Sok­szor fog vissza­jel­zést, meg­erő­sí­tést kér­ni. Izga­lom­mal töl­ti el, ha aján­dé­koz­hat. Vagy épp min­den reg­gel ágy­ba kapod a kávét. Utá­na már nincs is más dol­god, csak alkal­maz­ni azt a sze­re­tet­nyel­vet, amit azo­no­sí­tot­tál.

Összeg­zés

Nem­csak az öle­lés nap­ján fon­tos, hogy ölel­jünk és sze­res­sünk. A sze­re­tet­nyelv tudá­sunk egész éle­tünk­ben hasz­nos tár­sunk lesz. Mind az önma­gunk­kal való viszo­nyunk­ban, mind a tár­sunk­kal meg­élt kap­cso­la­tunk­ban, mind a gye­re­kek­kel való törő­dés­ben. Min­den nap gon­dos­kod­junk önma­gunk és sze­ret­te­ink sze­re­tet­tank­já­nak meg­töl­té­sé­ről. Jól sze­ret­ni sok­kal könnyebb, mint gon­dol­nánk. Csak ismer­nünk kell a sze­re­tet­nyelv tanát.

Daróczi Mag­di

Kiemelt kép for­rá­sa: Can­va — pixelshot

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Daróczi Magdi további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!