nap
óra
perc
halogatás cikk

A halo­ga­tás nem old­ja meg a gon­do­kat! — Meg­oszt­juk tapasz­ta­la­ta­in­kat, hogy moti­vált legyél

Lássuk be, hogy időnként mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy egy-egy feladatot elnapolunk... mindaddig, amíg már nem lesz fontos. Ha úgy érzed, hogy itt az ideje felszámolni ezt, akkor tarts velem!
Hirdetés

Az üzle­ti élet tele van kihí­vá­sok­kal, ame­lye­ket meg kell olda­nunk, és fel­ada­tok­kal, ame­lye­ket el kell végez­nünk, hogy a vágyott sikert elér­hes­sük. Őszin­tén magunk­ba néz­ve mi is szen­ve­dünk egy rossz szo­kás­tól, amely jelen­tő­sen csök­kent­he­ti az üzle­ti haté­kony­sá­gun­kat. Ez nem más, mint a halo­ga­tás. Mar­czin­ka Mátyás írá­sa.

Ha ezt a cik­ket olva­sod, akkor egé­szen biz­to­san neked is isme­rős az az érzés, hogy van egy határ­idős mun­kád, de ész­re­ve­szed, hogy még soha nem volt ilyen mocs­kos a laká­sod, soha nem volt még ilyen izgal­mas kife­lé bámul­ni az abla­kon vagy soha nem volt még ilyen csá­bí­tó talál­koz­ni azzal az ember­rel egy sör­re, akit a hátunk köze­pé­re nem kívá­nunk. Egy­szó­val min­den sok­kal izgal­ma­sabb, mint elvé­gez­ni a mun­kát, ami­hez nincs ked­vünk és helyet­te elpa­za­rol­juk min­den más­ra az ener­gi­á­in­kat. De ne aggódj, van néhány haté­kony mód­ja annak, hogy legyőzd a halo­ga­tás szo­ká­sát és növeld a haté­kony­sá­got.

Szám­ta­lan oka lehet a halo­ga­tás­nak, de a leg­va­ló­szí­nűbb, hogy vala­mi­lyen féle­lem­től kifo­lyó­lag nem cse­lek­szünk azon­nal. Ez a féle­lem ered­het a kudarc­tól vagy a siker­től való féle­lem­ből vagy abból, hogy azt érez­zük nem állunk készen még. Mások azért halo­gat­nak, mert nem talál­ják az időt, hogy elvé­gez­zék a fel­ada­tot, vagy mert túl sok dol­guk van, ami miatt elve­szí­tik a fókuszt. A halo­ga­tás álta­lá­ban nem tuda­tos dön­tés, hanem egy rossz szo­kás, ame­lyet nehéz­nek tűnik, de nem lehe­tet­len leküz­de­ni.

Mi a VMN-nél úgy tart­juk, hogy ahhoz, hogy új szo­ká­so­kat hoz­zunk lét­re éle­tünk­be 21 napig aktí­van és tuda­to­san kell végez­nünk egy tevé­keny­sé­get, amely­ben kerül­jük a meg­szo­ká­sa­in­kat ame­lye­ket sze­ret­nénk elhagy­ni. Össze­ál­lí­tot­tunk egy lis­tát, melyek segí­tet­tek nekünk az iro­dá­ban leküz­de­ni a halo­ga­tást. (A VMN ins­ta­gram olda­lán egyéb tip­pek­kel is talál­koz­hatsz.)


Lis­tát írunk a teen­dők­ről

Igen, ez a lis­ta oly­kor annyi­ra hosszú, hogy ren­de­sen ki kell teker­nünk a per­ga­ment, de a nyu­ga­lom, csak az első pil­lan­tás rémes. Min­den­eset­re már az ele­jén fon­tos, hogy tisz­táz­zuk az elvég­zen­dő fel­ada­to­kat. Írjunk egy lis­tát a fon­tos fel­ada­tok­ról, ame­lye­ket el kell végez­ni, és hatá­roz­zuk meg, melyek a pri­o­ri­tá­sok. A lis­ta segít abban, hogy meg­tart­suk a fókuszt és nyo­mon köves­sük a hala­dást.


Kate­go­ri­zál­juk a fel­ada­to­kat

Sokan azért halo­gat­nak, mert úgy érzik, hogy az elvég­zen­dő fel­adat túl nagy vagy túl nehéz. Azon­ban azo­kat a fel­ada­to­kat, ame­lye­ket nehéz­nek talá­lunk, könnyeb­bé tehet­jük, ha kisebb, kezel­he­tőbb részek­re bont­juk őket. A fel­ada­tok részek­re bon­tá­sa lehe­tő­vé teszi, hogy könnyeb­ben lás­suk a hala­dást, és moti­vál­hat min­ket, hogy tovább dol­goz­zunk.

Pro tipp­nek azt java­sol­juk, hogy csi­nálj egy TALON kate­gó­ri­át is azok­nak a fel­ada­tok­nak, ame­lyek nem fon­to­sak, de egy-egy pro­jekt ere­jé­nél még jól jöhet­nek. Csak ne felejtsd el sze­lek­tál­ni fél éven­te vagy leg­alább éven­te a TALON kate­gó­ri­át, mert tapasz­ta­lat­ból mond­juk, hogy meg­le­pő­en gyor­san tud meg­tel­ni olyan ötle­tek­kel és fel­ada­tok­kal, ame­lye­ket soha nem kell meg­va­ló­sí­ta­ni.


Halo­ga­tás helyett csak ele­gen­dő szü­ne­tet és pihe­nést ikta­tunk be

Kol­lé­gá­ink­kal abban a sze­ren­csés hely­zet­ben vagyunk, hogy heten­te csak négy napot dol­go­zunk és nagy részét azt is csak online. De azt tapasz­tal­juk, hogy így még job­ban képe­sek vagyunk bele­me­rül­ni egy-egy pro­jekt­be és a folya­ma­tos szü­net nél­kü­li össz­pon­to­sí­tás leszív­ja az ener­gi­á­in­kat, ezért fon­tos, hogy rend­sze­re­sen szü­ne­tet tart­sunk. A szü­ne­tek lehe­tő­vé teszik, hogy pihen­jünk, fel­töl­tőd­jünk, teret adjunk azok­nak a gon­do­la­tok­nak, melyek a folya­ma­tos fókusz miatt soha nem jut­ná­nak eszünk­be.

Az opti­má­lis szü­net hossza álta­lá­ban 10–15 perc, de fon­tos, hogy figyel­jünk a tes­tünk jel­zé­se­i­re, és ha szük­sé­ges, akkor hosszabb szü­ne­tet tar­ta­ni. Leg­több eset­ben ha éppen nem szü­ne­tet aka­runk tar­ta­ni csak átlé­pünk egy másik pro­jekt­be, de Murphy tör­vé­nye sze­rint ilyen­kor jut eszünk­be a koráb­bi pro­jek­tünk­re a leg­jobb meg­ol­dás.

Van kol­lé­ga, aki­nek az idő­zí­tett mód­sze­rek vál­tak be a halo­ga­tás keze­lé­sé­ben, mint a Pomodo­ro tech­ni­ka. A fel­ada­to­kat 25 per­ces idő­sza­kok­ra bont­ja, ame­lye­ket 5 per­ces szü­ne­tek követ­nek. Így folya­ma­tos a mun­ka­vég­zés, meg­van a rend­szer­ér­zet és meg­ma­rad a mun­ka irán­ti moti­vá­ció.


Már nem aka­runk töké­le­te­sek len­ni

Több kol­lé­gánk­ra is jel­lem­ző a maxi­ma­liz­mus és azért halo­gat­nak, mert vár­nak a töké­le­tes­ség­re. De mint tud­juk a töké­le­tes min­den­ki szá­má­ra mást jelent és a töké­le­tes­ség eléré­sé­re való vára­ko­zás jelen­tő­sen kés­lel­te­ti a fel­ada­tok elvég­zé­sét, és csök­kent­he­ti a haté­kony­sá­got.

A maxi­ma­liz­mus­sal önma­gá­ban nem is len­ne gond, ha tisz­tá­ban vagyunk mel­let­te saját képes­sé­ge­ink­kel és mun­kánk­kal, vala­mint azt is jó tud­ni, hogy a pia­con mire van igény és ügy­fe­le­ink szá­má­ra mi a töké­le­tes. Mert per­sze ezek is min­den­ki­nek mást jelen­te­nek. Bevált tak­ti­ka, hogy most­már a fel­ada­tok elvég­zé­sé­re és az ered­mé­nyes­ség­re törek­szünk első­sor­ban és nem a szub­jek­tív töké­le­tes­ség­re.


Támo­gat­juk egy­mást

Az egyik leg­jobb mód­ja annak, hogy legyőz­zük a halo­ga­tást, az, ha támo­ga­tást kérünk mások­tól. Mint a töké­le­tes­ség pont­nál írtuk, hogy szub­jek­tív, így ilyen ese­tek­ben lehet más néző­pon­to­kat meg­hall­gat­ni és taná­csot kér­ni.

Ha egyé­ni vál­lal­ko­zó vagy, és nincs közös­ség mel­let­ted, akkor beszél­jünk bará­tok­kal, csa­lád­ta­gok­kal vagy akár mun­ka­tár­sak­kal, akik meg­oszt­hat­ják veled ész­re­vé­te­le­i­ket és javas­la­ta­i­kat. Az ilyen faj­ta támo­ga­tás nem­csak segít­sé­get nyújt a fel­ada­tok elvég­zé­sé­ben, hanem moti­vá­ló hatás­sal is lehet ránk.

Ha nincs ilyen­re lehe­tő­ség csa­lá­dod vagy bará­ta­id köré­ben, akkor java­sol­juk nézz szét a VMN vál­lal­ko­zói közös­sé­gei között vagy kap­cso­lódj a díj­men­te­sen vál­lal­ko­zók szá­má­ra lét­re­ho­zott face­book cso­port­hoz, ahol fel­te­he­ted kér­dé­se­it.


Halo­ga­tás helyett csak időt hagyunk a kre­a­ti­vi­tás­nak

Az üzle­ti haté­kony­ság növe­lé­se érde­ké­ben fon­tos, hogy időt szen­tel­jünk a kre­a­ti­vi­tás­nak. A kre­a­ti­vi­tás segít új ötle­tek­kel és meg­ol­dá­sok­kal elő­áll­ni, ame­lyek növel­he­tik a vál­lal­ko­zá­sunk haté­kony­sá­gát és sike­res­sé­gét. Az időt, amit a kre­a­ti­vi­tás­nak szen­te­lünk, azon­ban éssze­rű­en kell beosz­ta­nunk, hogy ne zavar­ja meg a fon­tos fel­ada­tok elvég­zé­sét.

Velünk is sok­szor meg­esik, hogy alko­tói vál­ság­ba kerü­lünk és olyan­kor jól jön egy kis kre­a­tív idő­töl­tés, ame­lyik fel­tur­bóz­za az agyun­kat. Nálunk a csa­pat­ban a humor egy ilyen kre­a­tív for­rás és rend­sze­re­sen a mee­tin­gek alatt is az ilyen humor­for­rá­sok­ból épít­ke­zünk.

Így a végé­re ismét meg kell álla­pí­ta­ni, hogy a halo­ga­tás jelen­tő­sen csök­ken­ti az üzle­ti haté­kony­sá­got, ezért fon­tos, hogy tud­juk, hogyan lehet legyőz­ni. Remél­jük, hogy most ebben segít­het­tünk neked. Az idő­be­osz­tá­sunk opti­ma­li­zá­lá­sa, az idő­zí­tett mód­sze­rek hasz­ná­la­ta, a szü­ne­tek tar­tá­sa, a támo­ga­tás kere­sé­se, a töké­le­tes­ség­re való vára­ko­zás elke­rü­lé­se és az idő kre­a­tív fel­hasz­ná­lá­sa mind olyan stra­té­gi­ák, ame­lyek segít­het­nek a halo­ga­tás leküz­dé­sé­ben és az üzle­ti haté­kony­ság növe­lé­sé­ben.

Ne hagy­juk, hogy a halo­ga­tás és az idő­po­csé­ko­lás vissza­tart­sa­nak min­ket a vál­lal­ko­zá­sunk sike­ré­től. Kezel­jük a fel­ada­to­kat haté­ko­nyan, opti­ma­li­zál­juk az idő­be­osz­tá­sun­kat, és szán­junk időt a kre­a­ti­vi­tás­ra. Ha eze­ket a tip­pe­ket követ­jük, akkor haté­ko­nyab­bak és sike­re­seb­bek lehe­tünk az üzle­ti élet­ben.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Marczinka Mátyás további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!