nap
óra
perc
messenger, viber, hangouts, whatsup Kép forrása Canva - Alok Sharma

Szá­mod­ra is hasz­nos új funk­ci­ók­kal folya­ma­to­san bővül a Mes­sen­ger

Régóta várt új funkciókkal bővül a messenger, aminek most sokan örülhetnek majd. A biztonságon túl most a hatékonyságé a főszerep.
Hirdetés

Olyan, mint­ha a Meta csa­pa­ta gőz­erő­re kap­csolt vol­na, ami­nek oka lehet az AI ala­pú algo­rit­mus beve­ze­té­se is. A vég­pon­tok közöt­ti tit­ko­sí­tás okoz­ta nehéz­sé­gek után a napok­ban új hasz­nos Mes­sen­ger funk­ci­ók érkez­nek nem­so­ká­ra. Kovács Bálint írá­sa.

A Face­book egy olyan hatal­mas vál­la­lat­tá nőt­te ki magát, amit sen­ki­nek nem kell bemu­tat­ni, hiszen közös­sé­gi média felü­le­te­in szin­te már min­den­ki jelen van vala­mi­lyen for­má­ban. Az óri­ás köré­be tar­to­zik az Ins­ta­gram, a Faceb­bok, a Mes­sen­ger, a Thre­ads, vala­mint a WhatsApp is. Idén már szá­mos hasz­nos vál­to­zás tör­tént a Mes­sen­ger rend­sze­ré­ben.

Milyen új Mes­sen­ger funk­ci­ók érkez­tek?

A plat­form indu­lá­sa óta gon­dot oko­zott, hogy a kül­dött képek fel­bon­tá­sát a rend­szer auto­ma­ti­ku­san csök­ken­tet­te. Ez e gond meg­ol­dód­ni lát­szik, így már a nagy fel­bon­tá­sú fotók kül­dé­sé­nek támo­ga­tá­sa is meg­ol­dott­nak lát­szik. Ezzel egy­idő­ben már a nagyobb, akár 100 Mb mére­tű fáj­lo­kat is küld­he­tünk egy­más­nak, vala­mint lét­re­hoz­ha­tunk meg­oszt­ha­tó albu­mo­kat, ame­lye­ket bará­ta­ink­kal és mások­kal is meg­oszt­ha­tunk.

A Mes­sen­ger bizo­nyos mobi­lis már elér­he­tő még egy új funk­ció, ami lehe­tő­vé teszi üze­ne­tek rög­zí­té­sét, hogy azo­kat a későb­bi­ek­ben bár­mi­kor, könnye­dén és gyor­san meg­ta­lál­has­suk anél­kül, hogy vissza kel­le­ne olvas­ni az egész beszél­ge­tés­fo­lya­mot.

Per­sze, lehet mon­da­ni, hogy a Mes­sen­ger-nek koráb­ban már volt saját kere­ső­je, de a vég­pon­tok közöt­ti tit­ko­sí­tás, vala­mint a PIN-kód­dal ellá­tott üze­ne­tek sok eset­ben nem jelen­tek meg egy-egy kere­sés alkal­má­val sem. Most az üze­ne­tek rög­zí­té­sé­vel ezt a prob­lé­mát kikü­szö­böl­het­jük, így bár­mi­kor könnye­dén meg­ta­lál­ha­tunk egy-egy fon­tos­nak vélt üze­ne­tet. Fon­tos, hogy ez a funk­ció csak a pri­vát beszél­ge­té­sek­nél érhe­tő el, így a cso­por­tos chat-ben ez a funk­ció nem műkö­dik.

Hogyan érhe­tem el az új funk­ci­ót?

Amennyi­ben a Te készü­lé­ke­den is elér­he­tő ez a funk­ció, akkor a kivá­lasz­tott üze­net­re hosszan kat­tint­va válaszd a “máso­lás és továb­bi­ak” lehe­tő­sé­get majd azon belül a “rög­zí­tés” lehe­tő­sé­get. A már elmen­tett, rög­zí­tett üze­ne­te­ket a jobb fel­ső sarok­ban talá­lod. Kat­tints az infor­má­ció menü­pont alatt, a “rög­zí­tett üze­ne­tek meg­te­kin­té­se” opció alatt.

For­rás: itt és itt, kiemelt kép for­rá­sa: Can­va — Pexels by Alok Shar­ma

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kovács Bálint további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!