nap
óra
perc
0201cikk-kepek-2021-1-800x445

Szak­ér­tő mesél a női test­al­kat­elem­zés­ről – inter­jú Kálo­mis­ta-Könc­zöl Ale­xand­rá­val

Hirdetés

Vol­tál már úgy, hogy egy ruha nagyon tet­szett neked csak nem tud­tad elkép­zel­ni ben­ne magad? Azt hiszem, hogy ezt az érzést nagyon sokan át tud­juk érez­ni. Vajon mi lehet annak az oka, hogy nem min­den ruha áll jól raj­tunk? Ha még nem jöt­tél rá milyen ruhák passzol­nak hoz­zád, akkor érde­mes meg­ke­res­ned egy test­al­kat­elem­zőt, aki segít­sé­ged­re lesz a gard­ró­bod az alka­tod­hoz illő ruhák­kal legyen tele. Az inter­jút Jakó Judit készí­tet­te.

Egy szak­ér­tő véle­mé­nyét kér­dez­tem meg a női test­al­kat­elem­zés folya­ma­tá­ról, és annak fon­tos­sá­gá­ról. Ami­kor tükör­be nézünk, lát­hat­juk, hogy milyen test­for­má­val ren­del­ke­zünk, füg­get­len attól, hogy van‑e raj­tunk túl­súly, vagy nin­csen. Inkább a cson­to­zat, ami meg­ha­tá­ro­zó. Illet­ve az, hogy a plusz kilók melyik test­ré­szünk­re nehe­zed­nek. Mind­egyik test­tí­pus­nak meg­van­nak a kiemel­ni, illet­ve az elrej­te­ni kívánt részei is.

Kér­dé­se­ink­re Kálo­mis­ta-Könc­zöl Ale­xand­ra divat­ter­ve­ző fog vála­szol­ni és véle­ményt alkot­ni a témá­ban. Aki­ről azt érde­mes tud­ni, hogy ruha­már­ká­ja, a Nagea, 2018-ban jött lét­re. A San­da­va Test­al­kat­elem­zést pedig tavaly ala­pí­tot­ta. Nagyon fon­tos­nak tart­ja, hogy a nők­nek egész­sé­ges test­ké­pünk legyen, meg­fe­le­lő önbi­za­lom­mal, önér­té­ke­lés­sel. Ezért az alkat­elem­zés szol­gál­ta­tá­sai mel­lett, test­al­kat­hoz kódolt ruha­kol­lek­ci­ót is készít.

Hogyan műkö­dik az elem­zés folya­ma­ta?

K.-K.A.: A leg­fon­to­sabb szá­mom­ra, hogy az ügy­fél szá­má­ra egy olyan atmosz­fé­rát teremt­sek, amely­ben ki tud sza­kad­ni a min­den­na­pok­ból és befe­lé tud fókusz­ál­ni az elem­zés alatt, nyu­godt, fesz­te­len kör­nye­zet­ben. Ezért, első­ként egy ráhan­go­ló beszél­ge­tés­sel kez­dünk kávé vagy üdí­tő kísé­re­té­ben, amely során kre­a­tív, játé­kos fel­ada­to­kat oldunk meg. Ebből sok min­den kide­rül a ven­dé­gem­ről. Utá­na mére­tet veszek róla a tükör­nél, meg­néz­zük az ará­nya­it, és diag­ra­mot készí­tek, majd beso­ro­lom az alka­tá­val leg­in­kább meg­egye­ző cso­port­ba. Ezt azért mon­dom így, mert min­den­ki egye­di, és sok szem­pon­tot figye­lem­be kell ven­ni. Ezután rész­le­te­sen átvesszük, mely ruha­da­ra­bok, anya­gok, ruha­hosszak, min­ták, kiegé­szí­tők szá­má­ra a leg­elő­nyö­seb­bek, és melyek kevé­sé­be azok. Mire érde­mes oda­fi­gyel­nie a vásár­lás­nál. A végén összeg­zünk, és utá­na készí­tek egy tel­je­sen sze­mély­re sza­bott, álta­lá­ban 30+ olda­las össze­fog­la­lót, ame­lyet e‑mailben továb­bí­tok neki 3 napon belül.

Mit gon­dolsz, milyen hatást kelt, ha vala­ki nem az adott test­al­kat­nak meg­fe­le­lő­en öltöz­kö­dik? Sze­rin­ted mi a tit­ka annak, hogy vala­ki maga­biz­to­san tud­jon visel­ni egy ruhát?

K.-K.A.: Sze­rin­tem a tit­ka a saját magunk­hoz való hoz­zá­ál­lás, viszo­nyu­lás. Aki elé­ge­det­len magá­val, nincs tisz­tá­ban azzal, mit sze­ret, és mit nem, mi áll jól neki, azon­nal meg fog lát­sza­ni a kisu­gár­zá­sán. Bizony­ta­lan, feszeng az adott ruha­da­rab­ban, foly­ton igaz­gat­ja azt, más a test­tar­tá­sa, a kom­mu­ni­ká­ci­ó­ja, igyek­szik a leg­ke­vés­bé fel­hív­ni magá­ra a figyel­met stb.

Nem elég tud­ni, mi áll jól, és mi nem. A kel­lő önis­me­ret, az önbe­csü­lés, önma­gunk tisz­te­le­te elen­ged­he­tet­len ahhoz, hogy maga­biz­tos fel­lé­pé­sünk legyen.

Melyik az a test­al­kat leg­in­kább, amely­nek szin­te min­den típu­sú ruha jól áll?

K.-K.A.: Erre a kér­dés­re több­fé­le választ tud­nék adni. Divat­ter­ve­zői szem­mel azt kéne mon­da­nom, hogy a nagyon vékony, modell alka­tok, mert az ő szi­lu­ett­jü­ket bát­ran lehet for­mál­ni sok­fe­le módon. Test­al­kat­elem­ző­ként viszont azt tapasz­ta­lom, hogy min­den­ki­nek más tud jól, és a leg­job­ban áll­ni. Pél­dá­ul, ami­kor én a leg­vé­ko­nyabb vol­tam, akkor is vas­tag volt a bel­ső com­bom. Ezért, bár sze­re­tem a szűk far­mert, és nem áll rosszul, még­is inkább a bővebb szá­rú nad­rá­go­kat pre­fe­rá­lom, mert azok egyen­sú­lyoz­zák ki job­ban az alka­tom. Azt gon­do­lom, nincs olyan alkat, ame­lyik­re azt lehet­ne mon­da­ni, ő min­den­ben jól mutat. Én mind­egyik alkat­ban látom a szép­sé­get, a kihí­vást, a lehe­tő­sé­get.

Ezek infor­má­ció tuda­tá­ban, ha még bizony­ta­lan vagy és szük­sé­ged van egy kis önbi­za­lom­ra, hogy maga­biz­to­san tudj öltöz­köd­ni, min­den­kép­pen keresd fel Ale­xand­rát. Az elér­he­tő­sé­ge­it az aláb­bi lin­ken talá­lod.

A képek s szer­ző tulaj­do­nát kép­zik!

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Jakó Judit további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!