nap
óra
perc
0201cikk-kepek-2021-13-800x445

Sok­kal töb­bet árul el rólad az öltöz­kö­dé­sed mint gon­dol­nád – Való­ban a ruha teszi az embert?

Hirdetés

Sokan vagyunk úgy, hogy sze­re­tünk öltöz­köd­ni, szé­pen, ese­mény­nek meg­fe­le­lő­en meg­je­len­ni. Per­sze ez most kicsit hát­tér­be szo­rul, az aktu­á­lis hely­zet­nek köszön­he­tő­en, azon­ban bízunk a leg­job­bak­ban, a miha­ma­rab­bi vissza­té­rés­ben. A vál­to­zá­sok talán min­den­kit újult erő­vel ruház­nak fel, és ez nem­csak a min­den­nap­ja­ink­ra hat ki, hanem a gard­ró­bunk tar­tal­má­ra is. Jakó Judit írá­sa.

Ebben a pil­la­nat­ban, ha lehe­tő­sé­gem len­ne bele­néz­ni a ruhás­szek­ré­nyek­be, biz­to­san túl­nyo­mó részt, kényel­mes öltö­zé­ke­ket talál­nék ben­ne. Talán a vise­le­tünk nem­csak a hét­köz­nap­ja­ink­ra van hatás­sal, hanem az idő­sze­rű álla­po­tunk­ra is? Ter­mé­sze­te­sen a sze­re­lé­sünk, a tár­gya­ink, elekt­ro­mos készü­lé­ke­ink, mind arról árul­kod­nak, hogy milyen helyet fog­la­lunk el a tár­sa­da­lom­ban, mennyi­re vagyunk ráter­met­tek, vagy éppen kar­ri­e­ris­ták. Lénye­gé­ben az egész öltöz­kö­dés önki­fe­je­zés, a stí­lu­sunk, és véle­mé­nyünk muta­tá­sa, magunk, illet­ve mások felé.

Lel­ki tük­rö­ző­dés

Ami­kor rossz a köz­ér­ze­tünk, és vala­mi­lyen vál­to­zás tör­té­nik az éle­tünk­ben, álta­lá­ban rög­tön meg­fi­gyel­he­tő a stí­lus­vál­tás. Az elbi­zony­ta­la­no­dá­sunk, a magunk­ba vetett hitünk csök­ke­né­se, befo­lyá­sol­ja az öltöz­kö­dé­sün­ket. Ugyan­ak­kor a test­al­kat módo­su­lá­sa is elő­se­gí­ti eze­ket az átala­ku­lá­so­kat. Azon­ban nem az a leg­jobb mód­szer, hogy elhal­vá­nyít­suk ezt a folya­ma­tot, és újat kre­ál­junk belő­le, hiszen ha más­nak mutat­juk magun­kat, elvész a hite­les­sé­günk.

Üze­net köz­ve­tí­té­se vise­le­tünk­kel

A szer­kó­ink­kal üzen­ni is tudunk külön­bö­ző motí­vu­mok és logók által. Egy­re gya­ko­ribb, és elter­jed­tebb a póló­kon sze­rep­lő rek­lám meg­mu­ta­tá­sa. Viszont ez nem­csak egy sze­mély, vagy már­ka nép­sze­rű­sí­té­sé­re alkal­mas, hanem külön­bö­ző jó ügyek támo­ga­tá­sá­ra is. Néha vise­le­tünk­kel, könnyen meg tudunk vezet­ni máso­kat. Töb­ben is úgy gon­dol­ják, hogy egy ele­gáns úri­em­ber, aki zakó­ban, és ing­ben lép be vala­ho­vá, biz­to­san hatá­ro­zott, és fon­tos pozí­ci­ó­ban tevé­keny­ke­dik. Nagy téve­dés, hiszen egy hét­köz­na­pibb szak­má­ban lévő beosz­tott is képes így meg­je­len­ni bizo­nyos ese­mé­nye­ken.

Néz­zük csak a tur­ká­ló­kat. Koráb­ban úgy gon­dol­ták, hogy azok az embe­rek vásá­rol­nak innen ruhát, akik nem iga­zán tehe­tő­sek, manap­ság pedig iga­zán új teret kapott ez az irány­zat. Az embe­rek látó­szö­ge kiszé­le­se­dett, meg­vál­to­zott a néző­pont­juk, és leg­in­kább a fenn­tart­ha­tó­ság jegyé­ben választ­ják a hasz­nált ruhá­kat, ame­lyek­re egy­re nagyobb a keres­let, és nem mel­les­leg jó ügyet is szol­gál. Ismert embe­rek egye­di kre­á­ci­ó­it is hord­hat­juk, így talán még job­ban tudunk azo­no­sul­ni, az álta­lunk ked­velt híres­ség­gel, mellyel megint csak azt közöl­jük mások felé, hogy az adott sze­mély mun­kás­sá­gát, tevé­keny­sé­gét támo­gat­juk, eset­leg hason­lí­ta­ni aka­runk rá, mert pél­da­kép­nek tekint­jük.

Az igaz­ság­hoz hoz­zá tar­to­zik, hogy bár­mi­lyen elve­ink is van­nak, a ruhánk által kife­jez­zük az érzé­se­in­ket, gon­do­la­ta­in­kat, és ezzel jel­zünk a világ felé. Több dolog is meg­ál­la­pít­ha­tó a vise­le­tün­ket tekint­ve, stí­lu­sunk, karak­ter­je­gye­ink, és külön­bö­ző tulaj­don­sá­ga­ink. Az öltöz­kö­dés segít­het abban, hogy növel­jük önbi­zal­mun­kat, és elhiggyük magunk­ról, hogy képe­sek lehe­tünk meg­sze­rez­ni egy álom­mun­kát. Az öltö­zet nem kom­pen­zál­ja a képes­sé­gek hiá­nyát, tehát legyünk őszin­ték magunk­hoz, és ha az alko­tott véle­mény alap­ján úgy ítél­jük meg, szük­sé­günk van bizo­nyos terü­le­te­ken a fej­lő­dés­re, akkor előbb vál­toz­tas­sunk, csak a későb­bi­ek­ben vált­sunk új kol­lek­ci­ó­ra.

Képek for­rá­sa: Can­va

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Jakó Judit további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!