nap
óra
perc
arculathoz illesztés másolata másolata másolata másolata-2

Ran­di ötlet vagy bará­ti pik­nik: Tűzi­já­ték helyett csil­lag­hul­lás!

Hirdetés

A ter­mé­szet tud­ja a dol­gát és nem hagy ben­nün­ket akkor sem tűzi­já­ték nél­kül, ha idén nem megyünk ki Euró­pa leg­na­gyobb tűzi­já­té­ká­ra augusz­tus 20-án. Mint min­den évben eddig, idén sem mara­dunk csil­lag­hul­lás nél­kül. Ez a jelen­ség kivá­ló alkal­mat teremt a roman­ti­ká­nak vagy egy bará­ti boro­zós pik­nik­nek, ahol kibe­szél­he­ti­tek maga­to­kat.

Az EarthS­ky infor­má­ci­ói alap­ján idén a teli­hold fénye meg­ne­he­zí­ti majd az év leg­hí­re­sebb mete­or­hul­lá­sá­nak lát­vá­nyos­sá­gát, de hiszünk ben­ne, hogy így is cso­dá­la­tos lesz. A mél­tán híres Per­se­i­dák nevű mete­or­hul­lás min­den év júli­u­sá­nak máso­dik felé­től egé­szen augusz­tus végé­ig káp­ráz­tat el ben­nün­ket.

A csil­lag­hul­lás idén augusz­tus 11–12-én lesz leg­in­kább lát­vá­nyos.

A teli­hold viszont köz­be­szól­hat és augusz­tus 12-én tel­jes fényé­vel ragyog­hat­ja majd be az eget. Ha sze­ren­csé­sen áll­nak majd a csil­la­gok, akkor még augusz­tus 11-én töké­le­tes esténk lehet pik­nik­ko­sa­rat fog­ni és fény­szennye­zés­től távol eső hely­re letá­bo­roz­ni. Az Idő­kép Buda­pest­re készí­tett elő­re­jel­zé­se alap­ján a csil­la­gok dol­gát meg­ne­he­zí­ti majd a fel­hős idő­já­rás is.

Össze­gyűj­töt­tünk pár bará­ti jó taná­csot, hogy maxi­mum élmény legyen a csil­la­gok nézé­se szá­mo­tok­ra:
- vigye­tek maga­tok­kal szú­nyog riasz­tót, hiszen nincs is rosszabb, mint ami­kor a vér­szí­vók ter­ro­ri­zál­nak,
- egy vagy két üveg bor old­ja a gát­lá­so­kat, így min­den­kép­pen jó válasz­tás lehet, akár beszél­ge­tés­hez vagy a ran­di­hoz,
- érkez­ze­tek 20 perc­cel koráb­ban, mert ennyi idő szük­sé­ges a szem­nek, hogy meg­szok­ja a sötét­sé­get,
- ha nagyon sötét hely­re men­tek, akkor egy gyer­tyát cso­ma­golj be a tás­kád­ba.

Ha elmen­tél csil­la­go­kat néz­ni és meg­fo­gad­tad taná­csa­in­kat ne felejtsd el kiposz­tol­ni a közös­sé­gi média felü­le­té­re és meg­je­löl­ni a Wake­Up Maga­zin olda­la­it.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kovács Bálint további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!