nap
óra
perc
0201cikk-kepek-2021-3-800x445

Para­frá­zi­sok kávé­val, spár­gá­val és eper­rel – Faza­kas Júlia sza­bad­té­ri kiál­lí­tá­sa

Hirdetés

Vég­re van egy prog­ram, ami nem online, hanem valós tér­ben láto­gat­ha­tó. Faza­kas Júlia szí­nész­nő a karan­tén alatt ott­ho­ná­ban, saját szó­ra­koz­ta­tá­sá­ra készí­tett és eddig csak a Face­book olda­lán pub­li­kált para­frá­zi­sa­i­ból most negy­ven darab nagy fel­bon­tás­ban, pár­ban az ere­de­ti alko­tás­sal kiál­lí­tás­ra került a VI. kerü­le­ti Hunya­di tér kerí­té­sén. – A Kul­túr­fe­le­lős aján­ló­ja.

Faza­kas Júlia erdé­lyi szí­nész­nőt az Anya­szín­ház pro­duk­ci­ó­já­ban az RS9 szín­ház­ban lát­ha­tó Fri­da Kah­lo bal­la­dá­ja című elő­adás­ból ismer­he­ti a közön­ség, amely­ben a fősze­re­pet ala­kí­tot­ta szen­zá­ci­ó­san, de ját­szott a Súdió K‑ban, a Szké­né­ben, Tata­bá­nyán vagy a József Atti­la Szín­ház­ban is. Jelen­leg az online tér­ben a Trip Hajó Én vagyok a szél című pro­duk­ci­ó­já­ban lát­ha­tó. A sok­ol­da­lú szí­nész­nő több külön­bö­ző stí­lust kép­vi­se­lő zene­kar­ban éne­kel is, kezd­ve az orosz-len­gyel-román-bal­ká­ni sír­va viga­dós punk­tól a lírai és pop-rockon át egé­szen a világ­ze­né­ig. Kikap­cso­ló­dás­képp fest és kéz­mű­ves babá­kat is készít, ame­lyet Juba­ba néven talál­hat­nak meg az érdek­lő­dők.

A kiál­lí­tá­son készült fotó­in­kat meg­te­kint­he­ted ide kat­tint­va a Wake­Up Maga­zin ins­ta­gram olda­lán!

A para­frá­zi­sok ötle­te a tava­lyi év tava­szá­ról ered. A Getty Múze­um fel­hí­vá­sá­ra ter­jedt akkor el ez a játék. Itt­hon a Szép­mű­vé­sze­ti Múze­um is követ­te a kez­de­mé­nye­zést, ekkor készült Júlia első műve, amellyel nyert is. A töb­bi pedig már tör­té­ne­lem, ahogy mon­da­ni szok­ták. A művész­nő Face­book olda­lán sok-sok kép lát­ha­tó, ezek­ből negy­ve­net válasz­tot­tak ki a Hunya­di tér­re, a kiál­lí­tott dara­bok között a lát­vá­nyo­sabb vagy a szé­le­sebb közön­ség szá­má­ra való­szí­nű­leg isme­rő­sebb alko­tá­sok sze­re­pel­nek. A meg­va­ló­sí­tás ötle­tes, az ere­de­ti­vel nem tel­jes mér­ték­ben azo­nos viszont min­den eset­ben Julis. Izgal­mas játék a különb­sé­ge­ket fel­fe­dez­ni raj­tuk.

Faza­kas Júlia szín­pad híján jelen­leg a para­frá­zi­sai révén az ott­ho­ná­ból kom­mu­ni­kál a kül­vi­lág­gal. Olyan fes­tő­ket, alko­tó­kat és alko­tá­so­kat sze­melt ki meg­va­ló­sí­tás­ra, ame­lye­ket maga is ked­vel. Saját kül­ső és bel­ső esz­köz­tá­rá­val lét­re­hoz­ta az ere­de­ti alko­tás egy olyan vál­to­za­tát, ame­lyen maxi­má­li­san azo­no­sul az ere­de­ti képen sze­rep­lő alak­kal. És mivel ez egy karan­tén­já­ték, fon­tos volt a válo­ga­tás­nál az is, hogy a meg­va­ló­sí­tás­hoz min­dent meg­ta­lál­jon a saját laká­sá­ban, még akkor is, ha néha egy-két dol­got át kel­lett szab­nia, ala­kí­ta­nia, varr­nia vagy éppen fes­te­nie. Füg­göny, növé­nyek, puló­ver, asz­tal­te­rí­tő és meg­annyi min­den más esett a játék és az alko­tás áldo­za­tá­ul. A beál­lí­tott kom­po­zí­ci­ót egy áll­vá­nyon lévő tele­fon­nal fotóz­ta le, majd az utó­mun­ká­kat is azon végez­te, külön­fé­le app­li­ká­ci­ók segít­sé­gé­vel. Könnyű­nek hang­zik, ám való­já­ban ez egy hossza­dal­mas és mun­kás folya­mat, akár csak egy szín­há­zi elő­adás lét­re­jöt­te az olva­só­pró­bá­tól a pre­mi­e­rig.


A tár­la­tot az Eöt­vös 10 Közös­sé­gi és Kul­tu­rá­lis Szín­térnek köszön­het­jük, amely egy utcá­val odébb műkö­dik és most sike­re­sen tető – job­ban mond­va a sza­bad ég – alá hozott vala­mit, ami min­den­kit érde­kel­het és amit akár kutyát sétál­tat­va vagy gye­re­ket tolo­gat­va is meg­néz­he­tünk és ami­től ezek­ben az ínsé­ges idők­ben is kap­ha­tunk egy kis kul­tu­rá­lis pluszt.


Kere­ked­jünk hát fel egy nap­fé­nyes dél­utá­non és sétál­junk egyet az Okto­gon­tól pár utcá­nyi­ra lévő rend­kí­vül kul­tu­rált és szé­pen rend­ben tar­tott Hunya­di téren. A kiál­lí­tás a tér vásár­csar­nok vagy Csen­gery utca felő­li olda­lán lévő kerí­té­sen talál­ha­tó. A képek meg­te­kin­té­se után igyunk egy kávét a tér sar­kán lévő kis pavi­lon tera­szán. Május pedig a spár­ga és az eper sze­zon­ja, így, ha szom­ba­ton dél­előtt megyünk, a tér ter­me­lői pia­cán még eze­ket is besze­rez­het­jük magunk­nak a para­frá­zi­sok meg­te­kin­té­se után, igaz, pia­cos napon kicsit nagyobb tömeg­gel kell szá­mol­junk. Min­den más eset­ben pedig ott a szom­szé­dos vásár­csar­nok.


A kiál­lí­tás május 31-ig a Hunya­di téren, sza­bad­té­ren bár­mi­kor ingye­ne­sen láto­gat­ha­tó.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

WakeUp Magazin további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!