nap
óra
perc
2020_magazin_nagy-masolata-800x445-2

Pálya­vá­lasz­tás: a szü­lő vagy a gye­rek dönt?

Hirdetés

Emlék­szel még, milyen volt, ami­kor neked kel­lett pályát válasz­ta­ni? Eset­leg a szü­le­id is bele­szól­tak, hogy minek kel­len­ne len­ned, ami­kor már nagy leszel, és nem enged­tek egye­dül dön­te­ni? Most a hete­dik és nyol­ca­dik osz­tá­lyos, vagy eset­leg közép­is­ko­lás diá­kok­hoz szó­lunk, akik pálya­vá­lasz­tás előtt áll­nak, hogy meg­könnyít­hes­sük a dön­tést. Csil­lag Haj­nal­ka magyar tör­té­ne­lem sza­kos tanár­nő tipp­jei.

Min­den­kép­pen az érdek­lő­dé­si köröd­nek meg­fe­le­lő­en válassz, és mérd fel mik az erős­sé­ge­id, miben kell javul­nod! Ha vala­mi­hez nin­csen kész­sé­ged, és a kitar­tá­sod sin­csen meg hoz­zá, ne fogadd el mások javas­la­tát, hanem keresd meg azt a szak­mát, amit szen­ve­déllyel tudsz végez­ni. Ha nincs jó nyelv­ér­zé­ked, akkor a dip­lo­ma­ta szak­mát nem aján­lom neked. Ha nincs hatá­ro­zott fel­lé­pé­sed, és nem tudod elfo­gad­ni, hogy paran­cso­kat kell tel­je­sí­te­ned, akkor a rend­őri pálya sem a tiéd lesz. Ellen­ben, ha sze­retsz spor­tol­ni, akkor simán lehetsz pro­fi spor­to­ló vagy edző. Ha a süte­mé­nyek elké­szí­té­sé­nek mes­te­re vagy, s úgy érzed, cuk­rász­nak kell áll­nod, egy per­cig se gon­dol­kodj raj­ta! 

„Attól füg­get­le­nül, hogy milyen pályát válasz­tunk, ha fel­fe­dez­zük, hogy min­den legyő­zött aka­dály vol­ta­kép­pen egy követ­ke­ző aka­dály­ra készít fel, azon az úton hala­dunk, mely a siker­hez vezet.” – Ben Car­son

Pálya­vá­lasz­tás isko­lai nyílt napok­kal

Álta­lá­nos isko­lá­sok ese­té­ben sok­szor java­sol­ják az osz­tály­fő­nö­kök, hogy a kisze­melt isko­la pálya­vá­lasz­tá­si tanács­adá­sán is vegye­nek részt a diá­kok. A közép­is­ko­lák­ban fel­ké­szült szak­em­be­rek segí­te­nek a pálya­ori­en­tá­ci­ó­ban, de online kitölt­he­tő pálya­vá­lasz­tá­si tesz­tek is talál­ha­tók már a neten. Lehe­tő­ség van arra is, hogy a helyi­leg ille­té­kes Peda­gó­gi­ai Szak­szol­gá­lat szol­gál­ta­tá­sa­it is igény­be vegye min­den pálya­vá­lasz­tás előtt álló álta­lá­nos isko­lás.

Csil­lag Haj­nal­ka tipp­jei

Ter­ve­i­det min­den­kép­pen beszéld meg a szü­le­id­del! Elő­for­dul­hat, hogy neked ked­ved van mond­juk egy szak­ma kita­nu­lá­sá­hoz, s tech­ni­kum­ba men­nél, de a szü­le­id inkább a gim­ná­zi­u­mi kép­zést pre­fe­rál­ják. Ilyen­kor érvek­kel pró­báld meg­győz­ni őket. Arról se feled­kezz meg, hogy ők nagyobb élet­ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­kez­nek, s nagyobb rálá­tá­suk van a mun­ka vilá­gá­ra, mint neked.

Szin­te min­den közép­is­ko­lá­ban van nyílt nap, amit java­solt fel­ke­res­ni. Bár elkép­zel­he­tő, hogy a jár­vány­ügyi hely­zet miatt eze­ket most online tart­ják meg. Ilyen­kor rész­le­te­sebb tájé­koz­ta­tást kap­hat­tok a közép­is­ko­lák­ban zaj­ló kép­zé­sek­ről, lehe­tő­sé­ge­tek van bejár­ni az isko­lát. Mind­emel­lett per­sze sze­mé­lye­sen is fel­te­he­ti­tek a tite­ket leg­job­ban fog­lal­koz­ta­tó kér­dé­se­ket.

Egye­tem­re készü­lők szá­má­ra az Edu­ca­tio Kiál­lí­tá­son szer­zett infor­má­ci­ók adhat­nak tám­pon­tot, hiszen itt az összes fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mény kép­vi­sel­te­ti magát. Több mint két évti­ze­de műkö­dik hazánk­ban az EDUCATIO Nem­zet­kö­zi Okta­tá­si Szak­ki­ál­lí­tás. Ennek fel­ada­ta, hogy össze­kap­csol­ja hazai és kül­föl­di fel­ső­ok­ta­tá­si intéz­mé­nye­ket, a tan­könyv­ki­adó­kat, nyelv­is­ko­lá­kat az érdek­lő­dők­kel.

Soha ne félj kér­dez­ni! Ezek az edu­ká­ci­ós ren­dez­vé­nyek, nyílt napok pont erre valók! Kér­dezd meg nyu­god­tan, hogy az álta­lad válasz­tott szak­nak, szak­má­nak milye­nek a pers­pek­tí­vái a mun­ka­erő­pi­a­con. Kapsz‑e kol­lé­gi­u­mot, ösz­tön­dí­jat? Van‑e lehe­tő­sé­ged pél­dá­ul olyan ösz­tön­dí­jat elnyer­ni, amellyel akár kül­föl­dön is tudsz tanul­ni, isme­re­te­i­det bőví­te­ni, nyel­vet tanul­ni, vilá­got lát­ni. 

Sem­mi sem fon­to­sabb a szen­ve­dély­nél. Nem szá­mít, mit csi­nálsz az éle­ted­ben, azt szen­ve­déllyel tedd!  – Jon Bon Jovi

Ma már sok önis­me­re­ti kér­dő­ív léte­zik, ame­lyek szin­tén segít­het­nek a pálya­vá­lasz­tás­ban. A tesz­tek kitöl­té­se után kivi­lág­lik, hogy milyen adott­sá­gok­kal, képes­sé­gek­kel ren­del­ke­zel, melyek a sze­mé­lyi­sé­ged főbb voná­sai, s milyen dol­gok moti­vál­nak, a visel­ke­dé­sed, hoz­zá­ál­lá­sod vajon mennyi­re van össz­hang­ban az elkép­ze­lé­se­id­del.

Tanács: ma már elvá­rás az élet­hosszig tar­tó tanu­lás. Folya­ma­to­san képez­ned kell maga­dat, hiszen a tech­ni­kai-infor­ma­ti­kai fej­lő­dés annyi­ra gyors üte­mű, hogy annak a pálya­vá­lasz­tás­ra, mun­ká­ra gya­ko­rolt hatá­sa nagyon erős (lesz).

Fon­tos tud­ni­va­ló: 2020 őszé­től min­den 8. osz­tá­lyos diák­nak köte­le­ző kitöl­te­nie egy pálya­ori­en­tá­ci­ós kér­dő­ívet! A kér­dő­ív 45 per­ces, lénye­gé­ben egy online kér­dés­sort tar­tal­maz, ano­nim, az ered­mé­nye­ket is csak a kitöl­tő, illet­ve azok fog­ják lát­ni, aki­nek meg­mu­ta­tod. Ők pedig min­den­kép­pen a szü­le­id legye­nek!

Csil­lag Haj­nal­kains­ta­gram

kiemelt kép for­rá­sa: Can­va

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Csillag Hajnalka további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!