nap
óra
perc
oscar díj - Canva vkstudioo

Oscar-díj: Új Oscar-sza­bá­lyo­kat foga­dott el az ame­ri­kai film­aka­dé­mia kor­mány­zó­tes­tü­le­te

Új szabályokat fogadott el az amerikai filmakadémia a jövő évi Oscar-díjakkal kapcsolatban - számolt be róla a Variety.com.
Hirdetés

A kis Oscar arany­szob­rocs­kák min­den évben külön­le­ges ese­ményt jelen­te­nek a film­ked­ve­lők és készí­tők szá­má­ra egy­aránt. Akik rend­sze­re­sen nyo­mon köve­tik a kis figu­rák sor­sát azok­nak biz­to­san nem meg­le­pe­tés, ha azt mon­dom, hogy a sza­bá­lyo­kat rend­sze­re­sen vál­toz­tat­ják.

Sok álhír is fel­rep­pent már a témá­ban, mint hogy csak kis­seb­sé­gi nép­cso­por­to­kat bemu­ta­tó kis­fil­mek kap­hat­nak csak díjat. Való igaz, hogy a film­aka­dé­mia az elmúlt évek­ben egy­re nagyobb hang­súlyt fek­tet a sok­szí­nű­ség­re és a befo­ga­dás­ra, és igyek­szik bőví­te­ni a díja­zot­tak körét, hogy az job­ban tük­röz­ze a glo­bá­lis fil­mes közös­sé­get. Talán ennek ered­mé­nye­kép­pen az utób­bi idő­ben egy­re több kisebb­sé­gi alko­tót és fil­met díjaz­tak Oscar-díj­jal.

A 97. Oscar-díj­át­adó gálát 2025. már­ci­us 2‑án ren­de­zik meg Los Ange­les­ben.

A jövő évi gálán már a film­aka­dé­mia kor­mány­zói tes­tü­le­te által elfo­ga­dott új sza­bá­lyok sze­rint és meg­vál­to­zott díj­ka­te­gó­ri­ák men­tén oszt­ják majd ki, de az új sza­bá­lyo­zás érin­ti a fil­mek­kel kap­cso­la­tos kam­pá­nyo­kat is. A rész­le­tes sza­bá­lyo­zás a film­aka­dé­mia hon­lap­ján olvas­ha­tó. — írta hét­főn a hol­ly­woo­di por­tál.

Mik lesz­nek a főbb Oscar vál­to­zá­sok?

Mos­tan­tól akár három zene­szer­ző is külön-külön kap­hat Oscar-díjat, ha mind­annyi­an jelen­tő­sen hoz­zá­já­rul­tak egy film zené­jé­hez. Koráb­ban a film zené­jén dol­go­zó zene­szer­zők közö­sen kap­hat­tak egy Oscar-szob­rot. Emel­lett az ere­de­ti film­ze­ne kate­gó­ria szű­kí­tett lis­tá­ján, amit decem­ber végén hoz­nak nyil­vá­nos­ság­ra, az eddi­gi 15 helyett 20 esé­lyes sze­re­pel­het.

A film­aka­dé­mia ezen­túl nem fogad­ja el, ha egy fil­met autós mozi­ban vetí­te­nek, hogy tel­je­sít­se a neve­zés­hez szük­sé­ges vetí­té­si fel­té­te­le­ket. Az autós mozis lehe­tő­sé­get még a koro­na­ví­rus-jár­vány ide­jén fogad­ták el, ami­kor a strea­min­gen és VOD-plat­for­mo­kon bemu­ta­tott fil­mek is pályáz­hat­tak.

A leg­jobb film Oscarjá­ra pályá­zó alko­tá­sok­nak tel­je­sí­te­nie kell a 2023-ban beve­ze­tett, kibő­ví­tett mozis for­gal­ma­zá­si köve­tel­mé­nye­ket. Ezek között sze­re­pel, hogy a fil­met hat kije­lölt ame­ri­kai mozis piac közül leg­alább egy­ben egy hétig kell vetí­te­ni, majd az első meg­je­le­nés­től szá­mí­tott 45 napon belül hét napig, egy­mást köve­tő vagy nem egy­mást köve­tő vetí­té­se­ken kell bemu­tat­ni Ame­ri­ka 50 leg­je­len­tő­sebb mozis pia­ca közül tíz­ben. 

A fődíj­ra emel­lett csak olyan film pályáz­hat, amely a film­aka­dé­mia által fel­ál­lí­tott 4 rep­re­zen­tá­ci­ós és befo­ga­dá­si nor­ma (Rep­re­s­en­ta­ti­on and Inc­lu­si­on Stan­dards Ent­ry) közül leg­alább ket­tő­nek meg­fe­lel. Az ani­má­ci­ós fil­mek a leg­jobb nem­zet­kö­zi film kate­gó­ri­á­ban is indul­hat­nak az Osca­rért, ha mind­két kate­gó­ria neve­zé­si fel­té­te­le­it tel­je­sí­tik.

A kor­mány­zói díjak­nál is tör­tén­tek vál­to­zá­sok. A kre­a­tív pro­du­ce­re­ket elis­me­rő Irving G. Thal­berg-díj ezen­túl szin­tén egy Oscar-szo­bor lesz az eddi­gi Thal­berg-szo­bor helyett. A Jean Her­sholt Huma­ni­tá­ri­us Díj defi­ní­ci­ó­ján pedig fino­mí­tot­tak. A film­aka­dé­mia két tudo­má­nyos és tech­ni­kai díja új elne­ve­zést kapott: a Gor­don E. Sawyer-díjat Tudo­má­nyos és Tech­ni­kai Élet­mű­díj­nak, a John A. Bon­ner-díjat pedig Tudo­má­nyos és Tech­ni­kai Szol­gá­lat-díj­nak fog­ják nevez­ni.

For­rás: MTI és itt, kiemelt kép: Can­va: vkstu­dioo

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Edelényi Karola további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!