nap
óra
perc
okosotthon Kép forrása Canva Ross Helen

Oko­sott­ho­nok: A kénye­lem, meg­ta­ka­rí­tás és a biz­ton­ság új arca. Való­ban meg­éri?

Sokan csak álmodoznak egy okos otthonról, de valójában megéri az árát, hogy ilyenben éljünk?
Hirdetés

Az oko­sott­ho­nok egy­re nép­sze­rűb­bek a magyar ház­tar­tá­sok­ban. Pár éve még futu­risz­ti­kus kép­nek tűnt, de az oko­sott­ho­nok lehe­tő­vé teszik, hogy házunk­ban vagy laká­sunk­ban lévő esz­kö­zö­ket és rend­sze­re­ket inter­ne­ten keresz­tül vezé­rel­jük. Így akár távol­ról is irá­nyít­hat­juk a fűtést, a vilá­gí­tást, a zára­kat és még sok más funk­ci­ót az okos­te­le­fo­nunk­ról vagy táb­la­gé­pünk­ről.

Mint minden­nek egy távol­ról irá­nyít­ha­tó ott­hon­nak is meg­van­nak a maga elő­nyei és hát­rá­nyai. Az első oko­sott­ho­no­kat a 80-as évek­ben kezd­ték el fej­lesz­te­ni. Ele­in­te csak a ház­tar­tá­si esz­kö­zök, pél­dá­ul a fűtés, a vilá­gí­tás és a zárak idő ala­pú vezér­lé­se volt a fő funk­ció. Az oko­sott­ho­nok tech­no­ló­gi­á­ja azóta folya­ma­to­san fej­lő­dik. Nap­ja­ink­ban már az oko­sott­ho­nok­ba integ­rál­ták a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­ci­át, a gépi tanu­lást és más külön­bö­ző esz­kö­zö­ket, melyek meg­könnyí­tik az embe­rek min­den­nap­ja­it.

A fej­lesz­té­sek még koránt sem értek véget, ugyan­is a vál­to­zó világ nap­ról, nap­ra új kihí­vá­so­kat állat a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia elé. Plá­ne így a rezsi­vál­ság és az elsza­ba­dult árak háló­já­ban. Fej­lő­dés helyett most sokan azon gon­dol­ko­zunk, hogyan lehet­ne csök­ken­te­ni a kiadá­sa­in­kat úgy, hogy csök­ken­te­nénk kom­fort­ér­ze­tün­ket és le kel­le­ne mon­da­nunk meg­szo­kott kényel­münk­ről.

Ár-érték arány

Egy oko­sott­hon segít­het tuda­tos­ság­ra és ener­gia­ta­ka­ré­kos­ság­ra ösz­tö­nöz­ni magun­kat. Az alap­funk­ci­ók és az inter­net segít­sé­gé­vel távol­ról is beál­lít­hat­juk, hogy mikor kap­csol­jon be a fűtés és mikor vilá­gít­sa­nak a lám­pák. Ha elég bát­rak vagyunk, már tel­je­sen a mes­ter­sé­ges intel­li­gen­ci­á­ra is bíz­hat­juk ott­ho­nunk vezér­lé­sét. Az AI auto­ma­ti­ku­san érzé­ke­li a hőmér­sék­le­tet, a ter­mé­sze­tes fényt és ha ott­hon vagyunk auto­ma­ti­ku­san, kényel­münk sze­rint irá­nyít­ja ott­ho­nun­kat. Iró­ni­kus, de az ener­gia­ta­ka­ré­kos­ság beve­ze­té­se nem a leg­ol­csóbb mulat­ság, ugyan­is egy ilyen rend­szer kiépí­té­se elég drá­ga. A jó hír annyi, hogy törek­vé­se­ink min­den bizonnyal meg­lát­sza­nak majd a szám­lán­kon.

Az oko­sí­tást már olcsób­ban is el lehet kez­de­ni, hogy lás­suk egy­ál­ta­lán szük­sé­günk van‑e ilyen funk­ci­ók­ra. Manap­ság már az egy­sze­rű kis mezei laká­sa­in­kat is fel lehet pim­pel­ni, hogy oko­sak legye­nek. Én pél­dá­ul külön­fé­le kon­nek­to­rok­ba való Wi-Fi kap­cso­lat­tal ren­del­ke­ző dugó­kat vet­tem, ami­ket hoz­zá­kö­töt­tem tele­fo­nom­hoz és ezzel tudom vezé­rel­ni ott­ho­no­mat. Ez a lehe­tő­ség egy ter­mosz­tát­tal is műkö­dik, így ha csak egy-egy funk­ci­ó­ra van szük­sé­günk, akkor eze­ket már mi magunk is tele­pít­het­jük ott­ho­nunk­ban. Ha mi magunk járunk minden­nek utá­na, akkor idő­ben több lehet, de árban min­den­kép­pen olcsób­ban jöhe­tünk ki, mint­ha szak­em­bert hív­nánk.

Elő­ször is azt javas­lom, hogy vizs­gáld meg cél­ja­i­dat és mérd fel az oko­sott­hon­nal kap­cso­la­tos igé­nye­i­det ezzel kap­cso­lat­ban. Így elke­rül­he­tő a feles­le­ges pénz­köl­tés és a lehe­tő leg­op­ti­má­li­sabb rend­szert sze­rez­he­ted be és tele­pít­he­ted magad­nak.

Biz­ton­ság és véde­lem az oko­sott­hon által

Az oko­sott­ho­nok­nak köszön­he­tő­en távol­ról is ellen­őriz­het­jük a zára­kat, a riasz­tó rend­szert és a kame­rá­kat, ami növe­li az ott­ho­nunk biz­ton­sá­gát. Manap­ság már rend­kí­vül jó minő­sé­gű távol­ról vezé­rel­he­tő és könnyen fel­sze­rel­he­tő kame­rá­kat és Wi-Fi ala­pú zára­kat lehet besze­rez­ni. Mind­ez addig tud meg­fe­le­lő­en működ­ni, amíg ott­ho­nunk inter­net háló­za­ta elég sta­bil. Ellen­ke­ző eset­ben könnye­dén kizár­hat­juk magun­kat ott­ho­nunk­ból vagy ami ennél is rosszabb kinyit­hat­juk az ajtót, éppen ezért mi azt java­sol­juk, hogy olyan zárat válasszunk, amely kulccsal is könnye­dén kinyit­ha­tó. A riasz­tó­rend­sze­rek ese­té­ben érde­mes szak­em­ber­rel kon­zul­tál­ni, hiszen nekik min­den­na­pos fel­adat egy objek­tum védel­me, hogy mikor milyen pont­ra helyez­ze­nek érzé­ke­lő­ket és egyéb esz­kö­zö­ket, hogy azok a lehe­tő leg­op­ti­má­li­sab­ban működ­hes­se­nek.

Az ott­ho­nunk­ban lévő esz­kö­zö­ket és rend­sze­re­ket, így nyu­god­tan mehe­tünk dol­goz­ni, vagy nya­ral­ni, anél­kül, hogy aggód­nánk az ott­ho­nunk miatt. Eze­ket az oko­sott­ho­nok az inter­ne­ten keresz­tül működ­nek, így ha vala­mi miatt meg­sza­kad az inter­net­kap­cso­lat, a rend­sze­rek nem fog­nak működ­ni, amely csök­ken­ti a biz­ton­ság alap­ját.

Az oko­sott­ho­nok által nyúj­tott elő­nyök és hát­rá­nyok össze­ha­son­lít­va, az elő­nyök több­sé­gét lát­juk, ami a kényel­met, a meg­ta­ka­rí­tást és a biz­ton­sá­got jelen­ti. Mind­ezek­re az igé­nyek egy­re nőnek, így érde­mes meg­fon­tol­ni, hogy most besze­rez­zünk ilyen rend­szert, hogy ott­ho­nun­kat még kényel­me­seb­bé tegyük, mert a jövő­ben az áruk való­szí­nű­leg nőni fog­nak.

for­rás: tar­ta­lom, kiemelt kép: Kép for­rá­sa Can­va Ross Helen

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kovács Bálint további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!