nap
óra
perc
Untitled-design-800x445

Nincs kará­csony bejg­li nél­kül! nagy­ma­mánk félt­ve őrzött diós és mákos bejg­li recept­je

Hirdetés

Tra­di­ci­o­ná­lis magyar kará­cso­nyi süte­mény a bejg­li, avagy a diós és mákos tekercs. Így decem­ber ele­jén az ember elmé­lá­zik raj­ta, hogy idén vegye, vagy süs­se. Ha van egy házi­as nagy­ma­ma a csa­lád­ban, akkor könnyebb a dol­gunk, garan­tál­tan hoz­zá­jut­ha­tunk a csa­lá­di süte­mény­hez. Sokan meg se kísér­lik elké­szí­te­ni, mert mace­rás, idő­igé­nyes, kire­ped meg min­den baja van, és egyéb­ként is sok­kal egy­sze­rűbb egy tuti cuk­rász­dá­ból meg­ren­del­ni. De mi len­ne, ha idén még­is meg­pró­bál­koz­nál vele? Azt nem ígé­rem, hogy pikk-pakk meg­van, de azt igen, hogy ha köve­ted az inst­ruk­ci­ó­kat, garan­tál­tan siker­él­mény­ben lesz részed! Recept Takács Györ­gyi kony­há­já­ból.

A kará­cso­nyi ünnep­kör­höz kap­cso­ló­dó hagyo­má­nyok szim­bo­li­kus jelen­té­sű­ek, a bejg­li­töl­te­lék ese­té­ben a dió a ron­tás ellen jó, a mák pedig bősé­get hoz majd nekünk. A bejg­li Szi­lé­zia vidé­ké­ről szár­ma­zik és az ere­de­ti német süte­mény haj­lí­tott pat­kó ala­kú volt, erre is utal az elne­ve­zé­se (néme­tül beugen = meg­haj­lít). Hoz­zánk oszt­rák köz­ve­tí­tés­sel jutott‑, és ter­jedt el a XIX. szá­zad­ban, ami­kor is német divat sze­rint kezd­ték el nálunk is ünne­pel­ni a kará­csonyt. Az ere­de­ti haj­lí­tott, töl­tött kis kif­li­ket ma Pozso­nyi kif­li­ként talál­juk meg, ennek tész­tá­ja és töl­te­lé­ke meg­egye­zik a bejg­li­jé­vel, csak mére­té­ben és alak­já­ban van elté­rés. A bejg­li hívő­ket meg­osz­tó első szá­mú dolog az, hogy omlós vagy kelt tész­tá­ból készül‑e, illet­ve hogy milyen töl­te­lé­ket kap. A hagyo­má­nyos, diós- és mákos bejg­lin túl ma már szám­ta­lan vari­á­ció és ver­zió lehet­sé­ges. Ismert a gesz­te­nyés, meggyes, aszalt szil­vás, cso­kis, naran­csos, man­du­lás és ezek kom­bi­ná­ci­ó­já­val töl­tött tekercs is.

Most egy omlós tész­tás, és a hagyo­má­nyos, diós és mákos töl­te­lé­kes bejg­li recept­jét adom köz­re, ami ere­de­ti­leg egy régi jóne­vű cuk­rász­da recept­je volt. Az évek során szám­ta­lan­szor meg­sü­töt­tem, és adtam tovább a recep­tet sok-sok isme­rős­nek. Néz­zük a hoz­zá­va­ló­kat: 

 • Tész­tá­hoz:
 • 1 kg liszt
 • 50 dkg vaj
 • 10 dkg cukor
 • 3 dkg élesz­tő
 • 1 dkg só
 • 2 db tojás­sár­ga
 • 2 dl tej
 • + tojá­sok a kenés­hez
 • Dió­töl­te­lék­hez:
 • 50 dkg darált dió
 • 15 dkg mor­zsa
 • 30 dkg cukor
 • 7 dkg méz
 • 5 dkg vag­dalt narancs­héj
 • 5 dkg mazso­la
 • 2–3 g fahéj
 • ½  rúd vaní­lia
 • 1 db cit­rom reszelt héja
 • 2,5 dl víz
 • Mák­töl­te­lék­hez:
 • 50 dkg darált mák
 • 30 dkg cukor
 • 10 dkg méz
 • 5 dkg mazso­la
 • 4 dkg narancs­héj
 • 2 db cit­rom reszelt héja
 • 2 dl víz vagy tej

Elő­ször készít­sük el a töl­te­lé­ke­ket: A dió és mor­zsa kivé­te­lé­vel min­dent össze­for­ra­lunk, utá­na azo­kat is hoz­zá­ad­juk. A mákos töl­te­lék ese­té­ben pedig a mák kivé­te­lé­vel min­dent össze­for­ra­lunk, utá­na azt is hoz­zá­ad­juk. Amíg elké­szít­jük a tész­tát a töl­te­lé­kek hűl­nek.

A tész­ta elké­szí­té­se: Az élesz­tőt fut­tas­suk fel a lan­gyos­ra mele­gí­tett tej­ben. A vajat a liszt­ben elmor­zsol­juk, hoz­zá­ad­juk az élesz­tős tejet, majd a töb­bi hoz­zá­va­lót is. Rövi­den, de ala­po­san dol­goz­zuk ki, majd dara­bol­juk fel nyolc egyen­lő rész­re a tész­tát, és göm­bö­lyít­sük az ada­go­kat egy rövid pihen­te­tés­hez. Akár mér­le­get is hasz­nál­ha­tunk az egyen­lő ada­gok eléré­sé­nek érde­ké­ben. Nyújt­suk ki a tész­tá­kat, és ken­jük rá a töl­te­lé­ket egyen­le­te­sen, a szé­le­ken kis helyet hagy­junk sza­ba­don. A lapok két olda­lát hajt­suk be, és alul­ról egyen­le­te­sen teker­jük fel a tész­tát, majd sütő­pa­pír­ral kibé­lelt tep­si­re helyez­zük. Ezután leken­jük tojás­sár­gá­já­val, és vár­juk meg, míg meg­szá­rad. Ez alatt az idő alatt meleg­ben, szo­ba­hő­mér­sék­le­ten keleszt­jük a tész­tát. Utá­na ken­jük meg tojás­fe­hér­jé­vel, majd szá­ra­dá­sig tegyük hűvös­re, spájz­ba vagy ablak­ba. A töl­te­lék a tész­ta súlyá­nál maxi­mum 15–20%-al legyen csak több több, hasz­nál­junk mér­le­get!  Arra kell még figyel­ni, hogy a tész­ta ne legyen lágy, ne legyen ben­ne túl sok a cukor, és ne kel­jen túl, mert ez mind a tekercs kire­pe­dé­sé­hez vezet­het. Az elké­szí­tett bejg­li­ket 220 fok­ra elő­me­le­gí­tett sütő­ben süt­jük kész­re.

Jó sütést min­den­ki­nek!

Képek for­rá­sa: Can­va

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Takács Györgyi további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!