nap
óra
perc
húsvéti ételek

Ne agyalj töb­bet a menün! — Hús­vé­ti ínyenc­sé­gek a magyar, len­gyel és orosz-ukrán kony­há­ból

Hirdetés

Hús­vét az egyik leg­fon­to­sabb ünnep az euró­pai kul­tú­rá­ban, ame­lyet szá­mos hagyo­mány és kuli­ná­ris élmény jel­lem­zi. A cik­künk­ben bemu­tat­juk a magyar, len­gyel és orosz-ukrán kony­hák hús­vé­ti éte­le­it és recept­je­it, vala­mint össze­ál­lí­tunk egy ízle­tes menüt, hogy az olva­sók is kipró­bál­has­sák eze­ket az íny­csik­lan­dó és külön­le­ges fogá­so­kat.

Nekem már az írás köz­ben össze­fu­tott a nyál a szám­ban. Koráb­ban már írtunk róla, hogy milyen hús­vé­ti tojás­dí­szí­té­si hagyo­má­nyok van­nak vala­mint, hogy melyik motí­vum mit jelent, de az ünne­pi asz­tal­ra a tojá­sok mel­lé más fogá­sok­nak is kerül­nie kell, ame­lyek való­já­ban elva­rá­zsol­nak ben­nün­ket.

kép for­rá­sa: Can­va

Elő­étel­nek körö­zött

A körö­zött tra­di­ci­o­ná­lis magyar elő­étel, ame­lyet külön­fé­le hús­vé­ti ünne­pek alkal­má­val is szí­ve­sen kínál­nak. A túrós ala­pú krém könnyen elké­szít­he­tő, és ízlés sze­rint vari­ál­ha­tó, pél­dá­ul az össze­tört túró helyett krém­saj­tot is hasz­nál­ha­tunk, és íze­sít­het­jük friss vagy szá­rí­tott fűsze­rek­kel is. A körö­zött álta­lá­ban friss kenyér­rel vagy zöld­sé­gek­kel tálal­ják.

HOZZÁVALÓK

 • 250g túró
 • 50g vaj
 • 2 evő­ka­nál tej­föl
 • 1 kis fej vörös­hagy­ma
 • 1 teás­ka­nál őrölt pap­ri­ka
 • Só és bors ízlés sze­rint

ELKÉSZÍTÉS

A túrót vil­lá­val össze­tör­jük, majd hoz­zá­ad­juk a vajat, a tej­fölt és az apró­ra vágott vörös­hagy­mát. Az összes hoz­zá­va­lót ala­po­san össze­ke­ver­jük, majd ízlés sze­rint sóz­zuk és bor­soz­zuk. Végül az őrölt pap­ri­ká­val fűsze­rez­zük a körö­zöt­tet, és addig kever­jük, amíg tel­je­sen sima álla­gú lesz.Tálalás előtt hűtő­szek­rény­ben leg­alább egy órán át pihen­tet­jük.

kép for­rá­sa: Can­va

Leves­nek Borsch

A borscs egy hagyo­má­nyos, savany­kás ízű, cék­lá­ból készült leves, amely az orosz-ukrán kony­há­ból szár­ma­zik. A recept vál­to­zó lehet a répák, bur­go­nyák vagy akár húsok hoz­zá­adá­sa tekin­te­té­ben. Tálal­hat­juk for­rón, friss kenyér­rel vagy tej­föl­lel, amely egy kis kré­mes ízt ad a leves­nek.

HOZZÁVALÓK

 • 500 g mar­ha­hús
 • 2 evő­ka­nál olaj
 • 1 fej vörös­hagy­ma, apró­ra vág­va
 • 2 gerezd fok­hagy­ma, apró­ra vág­va
 • 2 köze­pes répa, koc­ká­ra vág­va
 • 2 köze­pes bur­go­nya, koc­ká­ra vág­va
 • 1 köze­pes cék­la, koc­ká­ra vág­va
 • 1 evő­ka­nál para­di­csom­pü­ré
 • 1 teás­ka­nál őrölt kömény
 • 1 teás­ka­nál őrölt pap­ri­ka
 • 1 teás­ka­nál ecet
 • 1 babér­le­vél
 • 1 cso­kor pet­re­zse­lyem, apró­ra vág­va
 • Só és bors ízlés sze­rint
 • 1 l mar­ha­hús­le­ves

ELKÉSZÍTÉS

A mar­ha­húst meg­tisz­tít­juk, apró koc­kák­ra vág­juk, és egy ser­pe­nyő­ben ola­jon mind­két olda­lát piros­ra süt­jük. Egy másik ser­pe­nyő­ben az apró­ra vágott vörös­hagy­mát és fok­hagy­mát ola­jon meg­pi­rít­juk. Hoz­zá­ad­juk a répát, bur­go­nyát és cék­lát, majd továb­bi 5–7 per­cig pirít­juk. A para­di­csom­pü­rét, az őrölt köményt, pap­ri­kát, babér­le­ve­let, pet­re­zsely­met, sót, bor­sot, és az ece­tet hoz­zá­ad­juk a zöld­sé­gek­hez, majd ala­po­san össze­ke­ver­jük. A mar­ha­hús­ra önt­jük a zöld­sé­ge­ket és az íze­sí­tést, majd hoz­zá­ad­juk a marhahúslevest.Az egé­szet las­san főz­zük, míg a hús és a zöld­sé­gek tel­je­sen meg­pu­hul­nak. Tála­lás előtt a bors­csot meg­szór­juk apró­ra vágott pet­re­zse­lyem­mel.

kép for­rá­sa: Can­va

Főétel­nek son­ka, tor­ma és kalács

A tor­más sült son­ka egy hagyo­má­nyos, ízle­tes étek, ame­lyet főleg az ünne­pek alatt szo­kás fogyasz­ta­ni. A son­ka íze­sí­té­sét lehet vari­ál­ni a külön­bö­ző fűsze­rek és íze­sí­tők hoz­zá­adá­sá­val. Tálal­hat­juk hide­gen vagy mele­gen, friss salá­tá­val, pirí­tós­sal vagy sava­nyú­ság­gal együtt, de hús­vét alkal­má­val egy fonott kalács tár­sa­sá­gá­ban iste­ni főétel lehet belő­le. Anno 2019-ben köz­zé­tet­tünk egy iste­ni finom fonott kalács recep­tet Győ­rik Krisz­ti­na gasztrob­log­ger kony­há­já­ból, ame­lyet jó szív­vel aján­lunk a son­ka mel­lé.

HOZZÁVALÓK

 • 1 kg ser­tés son­ka
 • 2 evő­ka­nál mus­tár
 • 1 evő­ka­nál méz
 • 1 evő­ka­nál olaj
 • 2 evő­ka­nál tor­ma
 • Só és bors ízlés sze­rint
 • 1 köze­pes mére­tű vörös­hagy­ma
 • 2 gerezd fok­hagy­ma

ELKÉSZÍTÉS

A ser­tés son­kát ala­po­san meg­mos­suk, majd papír­tör­lő­vel szá­raz­ra töröl­jük. A vörös­hagy­mát apró koc­kák­ra vág­juk, majd a fok­hagy­mát össze­zúz­zuk. Az ola­jat fel­he­vít­jük egy ser­pe­nyő­ben, majd hoz­zá­ad­juk a vörös­hagy­mát és a fok­hagy­mát, majd üve­ges­re párol­juk. A mus­tárt, a mézet, a tor­mát, a sót és a bor­sot hoz­zá­ad­juk az üve­ges­re párolt hagy­má­hoz, majd ala­po­san össze­ke­ver­jük. A son­kát egy sütő­tál­ba helyez­zük, majd a tor­más keve­ré­ket az egész son­ká­ra egyen­le­te­sen ráken­jük. A sütő­tál­ba öntünk 1–2 deci­li­ter vizet, majd lefed­jük alu­fó­li­á­val. A son­kát elő­me­le­gí­tett sütő­be tesszük, majd 180 Cel­si­us fokon, lég­ke­ve­rés­sel 90–120 per­cig süt­jük, amíg a son­ka tel­je­sen átsül és a tete­je szép arany­bar­na lesz. Ami­kor elké­szült, kivesszük a sütő­ből, majd leg­alább 15 per­cig hagy­juk pihen­ni, mielőtt sze­le­tel­jük.

kép for­rá­sa: Can­va

Desszert­nek mazur­ka

A Mazur­ka egy hagyo­má­nyos len­gyel süte­mény, amely nagyon nép­sze­rű az ünne­pek alatt. Álta­lá­ban man­du­lá­val és egyéb íze­sí­tők­kel készül, de a recept vari­ál­ha­tó a ked­venc ízek­hez és dió­fé­lék­hez iga­zít­va. A Mazur­ka szép, díszes süte­mény, amely töké­le­te­sen illik az ünne­pi asz­tal­ra, de ugyan­úgy fino­mak a hét­köz­na­pok­ra is.

HOZZÁVALÓK

 • 2 és 1/2 csé­sze liszt
 • 1 csé­sze por­cu­kor
 • 1 csé­sze vaj (puha)
 • 2 tojás
 • 1 evő­ka­nál vaní­lia kivo­nat
 • 1 evő­ka­nál cit­rom­héj (reszelt)
 • 1/2 teás­ka­nál só
 • 1/2 csé­sze man­du­la (apró­ra vágott)
 • 1 tojás (kenés­hez)

ELKÉSZÍTÉS

Elő­me­le­gít­jük a sütőt 180 Cel­si­us fok­ra, és elő­ké­szít­jük a sütő­la­pot. Egy nagy tál­ban össze­ke­ver­jük a lisz­tet, a por­cuk­rot, a sót, a cit­rom­hé­jat és az apró­ra vágott man­du­lát. A puha vajat hoz­zá­ad­juk a lisz­tes keve­rék­hez, majd a tojá­so­kat és a vaní­lia kivo­na­tot is hoz­zá­ad­juk. Kéz­zel össze­gyúr­juk a tész­tát, amíg rugal­mas és sima lesz. Ha a tész­ta raga­dós, akkor kevés lisz­tet adha­tunk hoz­zá. A tész­tát két egyen­lő rész­re oszt­juk, majd mind­két részt körül­be­lül 0,5–1 cm vas­tag­sá­gú­ra nyújt­juk. Az egyik tész­ta lapot áthe­lyez­zük a sütő­lap­ra, majd a tete­jét meg­szur­kál­juk egy vil­lá­val. A másik tész­ta­la­pot kicsit apróbb dara­bok­ra tép­jük és szé­pen szét­te­rít­jük a szur­kolt tész­ta lap tete­jén. Az egész tete­jét leken­jük egy fel­vert tojás­sal, majd a sütő­be tol­juk, és körül­be­lül 20–25 per­cig süt­jük, amíg a tész­ta szép arany­bar­ná­ra sül. Ami­kor elké­szült, kivesszük a sütő­ből, és hagy­juk kihűl­ni, majd sze­le­tel­jük.

Amennyi­ben vala­me­lyik recep­tet elké­szí­tet­ted szí­ve­sen vesszük a vissza­jel­zé­sed, ha egy ins­ta­gram poszt­ban meg­je­lö­löd a @wakeupmagazin olda­lát.

for­rás: kiemelt kép, tar­ta­lom

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Edelényi Karola további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!