nap
óra
perc
vegan életmód Kurdi Beáta

Mit jelent vegán­nak len­ni? Tév­hi­tek a növé­nyi étrend­ről — a szak­em­ber vála­szol

Hirdetés

Hogy lehet hús nél­kül létez­ni? Egy­ál­ta­lán mivel viszed be a szer­ve­ze­ted­nek szük­sé­ges fehér­jét? Ha nem eszel sem­mi álla­ti ere­de­tű ételt, akkor mit eszel? A kér­dé­sek sora vég­te­len, amit vegán­ként meg­ka­pok az embe­rek­től. Össze­gyűj­töt­tem pár tév­hi­ten ala­pu­ló kér­dés­re a választ, hogy való­já­ban mit is jelent a vegán élet­mód. Kur­di Beá­ta vegán élet­mód tanács­adó írá­sa. 

Aki más­ként étke­zik, mint ami elvárt és meg­szo­kott az szin­te min­dig talál­ko­zik fur­csa kér­dé­sek­kel. Sokan emi­att már inkább tit­kol­ják, hogy vegán élet­mó­dot foly­tat­nak, hogy elke­rül­jék a folya­ma­tos ítél­ke­zé­se­ket, élce­lő­dé­se­ket és nem akar állan­dó­an magya­ráz­kod­ni. A kér­dé­sek­kel nem is len­ne baj, hiszen sokak­nak újdon­ság ez a táp­lál­ko­zá­si for­ma és még soha éle­tük­ben nem hal­lot­tak róla. A lényeg az, ha egy vegán ember­rel talál­ko­zol ne vic­ce­lődj raj­ta és kér­dé­se­i­det is csak érdek­lő­dés jel­leg­gel saját néző­pon­tod bőví­té­se miatt tedd fel és tartsd tisz­te­let­ben mások élet­vi­te­lét. 

Külön­bö­ző étke­zé­si szo­ká­sok van­nak, kezd­jük is talán a leg­el­ter­jed­teb­bel. A min­den­evők ízlé­sük­nek meg­fe­le­lő­en egy­aránt fogyasz­ta­nak álla­ti ere­de­tű növé­nyi ere­de­tű éte­le­ket is. A vege­tá­ri­á­nu­sok az étrend­jük­ből mel­lő­zik a húso­kat, de álla­ti ere­de­tű ter­mé­ke­ket, mint pél­dá­ul tojást, mézet, tej­ter­mé­ket fogyasz­ta­nak. A vega­niz­mus ezek­től elté­rő­en az álla­ti ere­de­tű ter­mé­kek hasz­ná­la­tá­nak mel­lő­zé­sét része­sí­tik előny­ben. 

A vegán élet­mód filo­zó­fi­á­ja eluta­sít­ja az érez­ni képes álla­tok­ból vagy állat­kí­sér­le­tek­kel tesz­telt áru­cik­kek stá­tu­szát. Ez a faj­ta szem­lé­let meg­nyil­vá­nul a táp­lál­ko­zás, a szó­ra­ko­zás, a ruház­ko­dás és a higi­é­ni­ai ter­mé­kek válasz­tá­sá­ban is. Aki csak az étke­zé­sé­ben köve­ti a növé­nyi étren­det, az a vega­niz­mus filo­zó­fi­á­já­nak értel­mé­ben még nem biz­tos, hogy vegán!

A leg­több ember, akik­kel én talál­ko­zom, az egész­ség­ügyi prob­lé­mák miatt kez­di el a növé­nyi étren­det. 

Egy jól össze­ál­lí­tott növé­nyi étrend vita­min­ban, rost­ban és ásvá­nyi anyag­ban gaz­dag, ami hoz­zá­já­rul az egész­sé­ge­sebb élet­hez. Szá­mos tanul­mány alá­tá­maszt­ja és iga­zol­ja, hogy a növé­nyi étrend csök­ken­ti a szer­ve­zet­ben lévő gyul­la­dá­so­kat, kisebb eséllyel ala­kul ki a 2‑es típu­sú cukor­be­teg­ség, csök­ken­ti a kolesz­te­rin­szin­tet, a szív- és érrend­sze­ri beteg­sé­gek és külön­bö­ző rák­tí­pu­sok kiala­ku­lá­sá­nak koc­ká­za­tát. Ter­mé­sze­te­sen növé­nyi ala­pú étke­zés ese­tén is van, amit java­solt pótol­ni a szer­ve­ze­tünk­be. Ilyen a B12 és D‑vitamin, ame­lyek bár­mi­lyen táp­lál­ko­zá­si irány­za­tot köve­tünk, java­solt pótol­ni. 

Jó dolog, ha étke­zé­si szo­ká­sa­ink meg­vál­toz­ta­tá­sá­val segít­jük szer­ve­ze­tün­ket, de szer­ve­ze­tünk­nek még szá­mos dolog­ra szük­sé­ge van a helyes műkö­dés fenn­tar­tá­sá­hoz. Kiemel­ten fon­tos a fizi­kai és men­tá­lis vál­to­zás is, mert a három együtt működ­het csak iga­zán jól: étke­zés, moz­gás és men­tá­lis egész­ség. 

Ami­kor én növé­nyi étrend­re tér­tem át, nem gon­dol­tam, hogy ez így marad.

Egész­ség­ügyi prob­lé­mák miatt vág­tam bele a tel­jes érté­kű növé­nyi étrend­be egy kúra kere­té­ben, ami 12 hétig tar­tott. Azt gon­dol­tam: ó, ez nekem könnyű lesz, mert addig is nagyon rit­kán ettem húst, inkább vol­tam vege­tá­ri­á­nus, mint min­den­evő. Süt­ni, főz­ni imád­tam akkor is, így azt hit­tem, nekem nem lesz ezzel gon­dom. Kicsit nehe­zí­tett pályán mozog­tam, mert a glu­tént is mel­lőz­ni kel­lett, de még ettől sem ijed­tem meg, pedig nem vol­tam fel­ké­szül­ve rá! Egy hét eltel­té­vel hívott a nagy­lá­nyom, aki akkor már növé­nyi étren­det köve­tett és én majd­nem sír­tam neki a tele­fon­ban, mert annyi­ra két­ség­be estem, mi a fran­cot egyek, mit főz­zek?! Nem felej­tem el azt a bölcs nyu­godt­sá­got, ahogy beszélt velem. „ Anya! nyu­godj meg, ülj le és gon­dold végig, ha nem kéne figyel­ned a kúrá­ra, mit csi­nál­nál, hogy főz­nél?” Azon­nal, csí­pő­ből mond­tam neki mit, hogy csi­nál­nék, milyen alap­anya­go­kat hasz­nál­nék. Csend­ben hall­gat­ta és csak annyit mon­dott: „Látod? Csak egy pár dol­got helyet­te­síts növé­nyi­vel!” 

Prog­ram­aján­ló — 2022. NOVEMBER 26., SZOMBAT, 9:00–17:00

Ez az egy­sze­rű, meg­nyug­ta­tó mon­dat ott és akkor világ­meg­vál­tó volt szá­mom­ra. Elkezd­tem kuta­kod­ni, inter­ne­ten, bio bol­tok­ban és meg­csi­nál­tam a három hóna­pot. Ren­ge­te­get tanul­tam, kísér­le­tez­tem miköz­ben egy­re job­ban érez­tem magam. Végül növé­nyi étren­den marad­tam, igaz nem glu­tén­men­tes, de szak­em­ber­ként nem is javas­lom a glu­tén­men­tes étke­zést annak, aki nem cöli­á­kiás. Nagyon figye­lek a leg­jobb össze­té­te­lek­re. Magam főzöm a tejet, tej­színt, tej­fölt, jog­hur­tot és még sorol­hat­nám, ter­mé­sze­te­sen min­den növé­nyi ala­pú. Min­den meg­ta­nul­ha­tó és napi rutin­ná ala­kít­ha­tó. 

Mielőtt bár­mi­lyen étke­zést, kúrát kipró­bá­lunk, min­den­képp keres­sünk fel szak­em­bert, aki segít sze­mély­re sza­bot­tan elin­dul­ni, mivel min­den­ki egye­di, más a szer­ve­ze­tünk, más a tüne­tünk. Ha hason­ló tüne­te­ink, érze­te­ink is van­nak, nem jelen­ti azt, hogy ugyan­az lesz a meg­ol­dás. Min­den­ki­nek szív­ből aján­lom, ha nem is vált tel­jes mér­ték­ben növé­nyi ala­pú étke­zés­re, de éven­te egy­szer- két­szer csi­nál­jon egy kúrát, hogy tisz­tít­sa az egész szer­ve­ze­tét.

For­rás: képitt

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kurdi Beáta további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!