nap
óra
perc
2020_magazin_nagy-24-800x445-1

Mit jelent iga­zán bol­dog­nak len­ni? – a tükör négy tör­vé­nye az éle­ted­re szab­va egye­ne­sen Dalai Lámá­tól

Hirdetés

Lás­suk be, hogy kri­ti­zál­ni azt nagyon sze­re­tünk. Oly­kor talán mind haj­la­mo­sak vagyunk rá, hogy máso­kat hibáz­tas­sunk még a saját hülye­sé­ge­ink miatt is, és képes­sé válunk úgy fel­fúj­ni egy apró dol­got, hogy hóna­po­kig rugó­zunk raj­ta. Vajon mi lehet annak az oka, hogy elő­ször min­dig mást veszünk elő, és nem magun­kat vizs­gál­juk meg? Mar­czin­ka Mátyás írá­sa.

Az évek alatt szám­ta­lan néző­pont­tal ren­del­kez­tem már az élet­ről, és akadt köz­tük egé­szen szür­re­á­lis élet­kép is. Mint min­den ember, én is a saját éle­tem tör­té­né­se­i­ből tud­tam csak merí­te­ni, és azo­kat szem előtt tart­va dön­té­se­ket hoz­ni. Egy dön­tés oly­kor hatal­mas fele­lős­ség­gel járt, és leg­több­ször csak bíz­ni tud­tam a józan íté­lő­ké­pes­sé­gem­ben. Több mint tíz éve lép­tem az önfej­lesz­tés meze­jé­re, és talán az elmúlt idő­szak­nak az egyik leg­fon­to­sabb taní­tá­sa szá­mom­ra az volt, hogy min­den belő­lem indul ki és min­den itt is ér véget.

A Dalai Láma egy­szer meg­fo­gal­maz­ta a tükör négy tör­vé­nyét, amely lénye­gé­ben pon­to­san bemu­tat­ja az embe­ri kap­cso­la­ta­in­kat, és az ahhoz való viszo­nyun­kat. Az önfej­lesz­tés egy olyan játék, ahol egé­szen magas szint­re el lehet jut­ni, ha van hoz­zá leírá­sunk, és kis segít­sé­günk ame­lyek pont­jai alap­ján elin­dul­ha­tunk elő­re. Nem azt mon­dom, hogy több mint töké­le­tes­nek kell len­ned, hanem inkább azt, hogy legyél töké­le­te­sen töké­let­len, ha neked az vált be. Az egyik fon­tos dolog ebben, hogy ne hal­mozz fel feles­le­ges érzé­se­ket magad­ban, hanem amint lehet­sé­ges kezdd el meg­vizs­gál­ni azo­kat, majd meg­ol­da­ni. 

Min­den, ami mások­ban dühös­sé tesz, zavar, én job­ban csi­nál­nám, meg­vál­toz­tat­nám, és hason­ló mon­da­tok, az mind ben­nem van. Min­den, amit én kri­ti­zá­lok a másik­ban, ami ellen har­co­lok – az ben­nem van. 

Dalai Láma

Ha engem zavar vala­mi a másik­ban, akkor eljött az ide­je, hogy meg­vizs­gál­jam önma­gam és meg­ke­res­sem azt a régen elfe­le­dett­nek hitt momen­tu­mot az éle­tem­ben, ami ezt kivált­hat­ja. Ha sze­re­tem magam, akkor béké­ben leszek mások­kal is, de amíg nem sze­re­tem magam, addig más­sal sem fogok tud­ni kibé­kül­ni!

Mind­az, amit a másik sze­mély raj­tam kri­ti­zál, har­col elle­ne vagy meg akar vál­toz­tat­ni, ha ez engem vala­mi­lyen for­má­ban zavar, akkor az nincs fel­dol­goz­va ben­nem. 

Dalai Láma

Szok­ták mon­da­ni, hogy ne azt nézd, mit mon­da­nak rólad, hanem azt, hogy ki mond­ja. Tel­je­sen mind­egy ki mond­ja, ha téged az a mon­dat szí­ven talál és rosszul esik neked. Ilyen ese­tek­ben sok­szor az egó sérül és fala­kat von­hat maga köré. Nekünk talán nyu­ga­ti embe­rek­nek ezt az egó által indí­tott játé­kot meg­ér­te­ni, és kezel­ni a leg­ne­he­zebb. 

Min­den, amit mások kri­ti­zál­nak ben­nem, har­col­nak elle­ne és meg akar­nak vál­toz­tat­ni velem kap­cso­lat­ban, és ez engem nem érint az az ő prob­lé­má­juk, melyet kive­tí­te­nek rám, mert önma­guk vagy nem tud­nak, vagy nem mer­nek szem­be­néz­ni vele. 

Dalai Láma

Kime­gyünk az utcá­ra, és már azzal is kivív­hat­juk egy ember kri­ti­ká­ját, ahogy meg­je­le­nünk. Ha elé­ge­det­tek vagyunk magunk­kal, kül­sőnk­kel, és min­den apró pont­já­val az éle­tünk­nek, akkor az min­ket egy­ál­ta­lán nem fog zavar­ni, hogy mások mit gon­dol­nak rólunk. 

Min­den, amit én a másik­ban sze­re­tek, az magam­ban is meg­van. Magam­ban sze­re­tem, mert fel­is­mer­tem egy részem a másik sze­mé­lyé­ben, így az egy­lé­nye­gű­sé­günk mutat­ko­zik meg. 

Dalai Láma

Egy­szer min­den kör bezá­rul, és a végén min­den ugyan­oda fut vissza. A sze­re­tet a világ leg­na­gyobb moz­ga­tó­ru­gó­ja, csak sok eset­ben más kön­tös­be búj­tat­juk. Ha min­den­ki mélyen magá­ba néz, akkor azért kel fel reg­gel és vég­zi a dol­gát, hogy sze­res­sék és sze­ret­hes­sen. Az önsze­re­tet egy olyan kar­di­ná­lis pont­ja az élet­nek, amely elen­ged­he­tet­len a léte­zés­hez. 

for­rás: itt, 2017.03.01.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Marczinka Mátyás további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!