nap
óra
perc
ház, újépítésű ingatlan, munkás, építkezés Kép forrása Canva by Pramote Polyamate's Images

Milyen jót­ál­lás van új épí­té­sű ingat­la­nok­ra? Mi az elő­írás, mi a mini­mum jót­ál­lá­si idő, mire ter­jed ki ez, és hogyan lehet érvé­nye­sí­te­ni?

Új építésű ingatlant vásárolni mindig nagy öröm, kivéve ha az ingatlan nem lett megfelelően felépítve és a hibák csak a vásárlás után bukkannak fel. Mit lehet ilyenkor tenni?
Hirdetés

A jót­ál­lás — vagy a hét­köz­na­pok­ban leg­in­kább hasz­nált garan­cia – az új épí­té­sű ingat­la­nok­ra is vonat­ko­zik.  A jót­ál­lás­ra vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv, vala­mint a lakás­épí­tés­sel kap­cso­la­tos köte­le­ző jót­ál­lás­ról szó­ló 181/2003. (XI. 5.) Kor­mány­ren­de­let sza­bá­lyoz­za. Az emlí­tett jog­sza­bá­lyok tel­jes ter­je­del­mük­ben nem kerül­nek bemu­ta­tás­ra a jelen cikk­ben, azon­ban a sza­bá­lyo­zás főbb pont­jai emlí­tés­re kerül­nek. Dr. Szo­bosz­lai Ani­ta ügy­véd írá­sa.

Felek köte­le­zett­sé­gei

Az új lakó­in­gat­la­nok adás­vé­te­lé­nél az eladó szol­gál­ta­tá­sa az álta­la újon­nan fel­épí­tett lakó­in­gat­lan, a vevő ellen­szol­gál­ta­tá­sa pedig a vétel­ár meg­fi­ze­té­se. Ezen köte­le­zett­sé­gek tel­je­sí­tés­nek meg­lé­tét vesszük ala­pul a jelen cikk vonat­ko­zá­sá­ban.

Jót­ál­lás vagy kel­lék­sza­va­tos­ság

Kel­lék­sza­va­tos­ság meg­ha­tá­ro­zá­sá­hoz előbb a hibás tel­je­sí­tés fogal­mát kell meg­is­mer­nünk, melyet a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv az aláb­bi­ak sze­rint defi­ni­ál:

Kel­lék­sza­va­tos­sá­gi jog érvé­nye­sí­té­se során a vevőt az aláb­bi jogok ille­tik meg:

  • kija­ví­tás, vagy kicse­ré­lés;
  • árle­szál­lí­tás vagy a hibá­nak a köte­le­zett költ­sé­gé­re tör­té­nő kija­ví­tá­sa vagy más­sal való kija­vít­ta­tá­sa;
  • elál­lás (jelen­ték­te­len hiba miatt elál­lás­nak nincs helye).

A jót­ál­lás ese­té­ben álta­lá­ban a kija­ví­tást vagy kicse­ré­lést jogo­sult kér­ni a vevő. Ha nem lehet­sé­ges vagy az eladó nem vál­lal­ja, abban az eset­ben a köte­le­zett költ­sé­gé­re a vevő maga javít­hat­ja ki vagy javít­tat­hat­ja ki.

A kel­lék­sza­va­tos­ság -melyet a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv sza­bá­lyoz- és a jót­ál­lás -melyet a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv és az emlí­tett Kor­mány­ren­de­let is sza­bá­lyoz- lénye­gi különb­sé­ge a bizo­nyí­tá­si teher­ben rej­lik. A kel­lék­sza­va­tos­ság alkal­ma­zá­sa során a vevő­nek kell bizo­nyí­ta­nia, hogy a hiba, mely vonat­ko­zá­sá­ban az igé­nyét érvé­nye­sí­te­ni kíván­ja, a tel­je­sí­tés idő­pont­já­ban is fenn­állt. A jót­ál­lás­nál azon­ban ez a bizo­nyí­tás meg­for­dul és az eladó­nak kell bizo­nyí­ta­nia, hogy a hiba a bir­tok­ba­adás után kelet­ke­zett és az nem az ő tevé­keny­sé­gé­re vezet­he­tő vissza. A Pol­gá­ri Tör­vény­könyv az aláb­bi­ak sze­rint hatá­roz­za meg a jót­ál­lás sza­bá­lyát: Aki a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­ért jót­ál­lást vál­lal vagy jog­sza­bály alap­ján jót­ál­lás­ra köte­les, a jót­ál­lás idő­tar­ta­ma alatt a jót­ál­lást kelet­kez­te­tő jog­nyi­lat­ko­zat­ban vagy jog­sza­bály­ban fog­lalt fel­té­te­lek sze­rint köte­les helyt­áll­ni a hibás tel­je­sí­té­sért. Men­te­sül a jót­ál­lá­si köte­le­zett­ség alól, ha bizo­nyít­ja, hogy a hiba oka a tel­je­sí­tés után kelet­ke­zett.

A jót­ál­lás tehát a köte­le­zett szá­má­ra a sza­va­tos­ság­nál szi­go­rúbb fele­lős­sé­get jelent. Fon­tos különb­ség még a két jog­in­téz­mény között, az elévü­lé­si ide­jük. A Ptk. alap­ján ingat­la­nok ese­té­ben a vevőt álta­lá­ban a tel­je­sí­tés­től szá­mí­tott 5 évig ille­ti meg kel­lék­sza­va­tos­sá­gi jog. A Kor­mány­ren­de­let a laká­sok­nak és lakó­épü­le­tek­nek egyes része­i­hez kap­cso­ló­dó­an 3 külön­bö­ző idő­tar­ta­mú jót­ál­lást álla­pít meg.

Köte­le­ző jót­ál­lás

A fen­tebb emlí­tett Kor­mány­ren­de­let értel­mé­ben az új épí­té­sű ingat­la­nok­ra köte­le­ző jót­ál­lás vonat­ko­zik. A jót­ál­lás idő­tar­ta­ma a műsza­ki átadás-átvé­te­li eljá­rás befe­je­zé­sé­nek idő­pont­já­tól szá­mí­tott 3, 5, és 10 év. Az, hogy melyik elévü­lé­si idő vonat­ko­zik az adott hibá­ra az szin­tén a kor­mány­ren­de­let­ben került meg­ha­tá­ro­zás­ra. A kor­mány­ren­de­let­nek négy mel­lék­le­te van, az első ket­tő mel­lék­let­ben fel­so­rol­tak­ra 3 év jót­ál­lás vonat­ko­zik, ilyen pél­dá­ul falak, kémé­nyek, főző­ké­szü­lé­kek, beépí­tett búto­rok. A har­ma­dik mel­lék­let­ben sze­rep­lő téte­lek­re 5 év jót­ál­lás vonat­ko­zik, ezek álta­lá­ban a tető­héj­alá­sok, nyí­lás­zá­ró szer­ke­ze­tek, klí­ma- és szel­lő­ző­be­ren­de­zé­sek, lif­tek. A negye­dik mel­lék­let­ben került elhe­lye­zés­re a födém, teher­hor­dó vázak, ala­po­zá­si szer­ke­ze­tek, talaj­víz és talaj­ned­ves­ség elle­ni szi­ge­te­lé­sek, melyek­re már 10 év jót­ál­lá­si idő vonat­ko­zik. A mel­lék­le­tek nem kerül­tek tel­jes ter­je­del­mük­ben bemu­ta­tás­ra, így adott hiba ese­tén cél­sze­rű azt ellen­őriz­ni, hogy melyik mel­lék­let­ben talál­ha­tó az.

A lakó­in­gat­lan bir­to­ká­nak átru­há­zá­sa­kor a jót­ál­lás­ra köte­le­zett köte­les átad­ni a jót­ál­lá­si jegyet; ugyan­ak­kor ennek elma­ra­dá­sa nem érin­ti jót­ál­lá­si jog fenn­ál­lá­sát, érvé­nye­sít­he­tő­sé­gét.

Hogyan érvé­nye­sít­he­tő a jót­ál­lás

A jót­ál­lá­si jogo­kat az ingat­lan tulaj­do­no­sa, annak érté­ke­sí­tést meg­elő­ző­en pedig a meg­ren­de­lő a kivi­te­le­zést vég­ző vállalkozóval/szervezettel szem­ben kell érvé­nye­sít­he­ti. Alap­ve­tő­en elsőd­le­ge­sen szük­sé­ges a hibá­kat közöl­ni a köte­le­zet­tel és amennyi­ben a felek közöt­ti egyez­te­té­sek nem vezet­nek ered­mény­re pol­gá­ri peres úton lehet­sé­ges az igény érvé­nye­sí­té­se.

Jelen cikk­ben igen kis aspek­tus­ban lett vizs­gál­va, vala­mint bemu­tat­va mind a jót­ál­lás mind a kel­lék­sza­va­tos­ság jog­in­téz­mé­nye, így a cikk tel­jes­ség igé­nye nél­kül készült és egy álta­lá­nos képet kíván adni a jogi sza­bá­lyo­zás­ról.

Dr. Szo­bosz­lai Ani­ta

Kiemelt kép for­rá­sa: Can­va by Pra­mo­te Polya­ma­te’s Ima­ges

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

dr. Szoboszlai Anita további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!