nap
óra
perc
arculathoz illesztés másolata másolata másolata másolata-6

Mi lesz veled KATA? Tip­pek taná­csok vál­lal­ko­zók­tól és szak­em­be­rek­től

Ismét egy fekete korszak kezdődik a hazai vállalkozók életében vagy éppen fellendül majd a gazdaság? Az biztos, hogy nagy változások következnek.
Hirdetés

Teg­nap Novák Kata­lin alá­ír­ta a KATA-tör­vényt, mely­nek értel­mé­ben szám­ta­lan hazai vál­lal­ko­zó veszít­he­ti el meg­él­he­té­si for­rá­sát, ha nem tud ide­jé­ben más vál­lal­ko­zói for­ma után néz­ni. Elin­dult a Wake­Up kibe­szÉ­LŐ máso­dik éva­da a kata­pult, ahol külön­fé­le ága­za­tok­ból érke­ző vál­lal­ko­zók és szak­em­be­rek oszt­ják meg néző­pont­ju­kat a témá­ban. Kana­pénk első ven­dé­ge Pago­nyi Adri­enn és Kur­di Beá­ta volt.

Az első epi­zód­ban vál­lal­ko­zó­ink töb­bek között arról beszél­get­tek, hogy a módo­sí­tás hatály­ba­lé­pé­se után hogyan és milyen for­má­ban lehet majd vál­lal­koz­ni. Szó­ba került még, hogy milyen anya­gi költ­sé­gek­kel jár­hat a jövő­ben egyé­ni vál­lal­ko­zó­nak len­ni. A KATA adó­zá­si for­ma viszony­lag egy­sze­rű­nek szá­mí­tott, arra kel­lett oda­fi­gyel­ni, hogy a fix adót min­den hónap­ban idő­re befi­zes­sék. Továb­bá, hogy ne lép­jék túl az éves 12 mil­lió forin­tos bevé­te­li határt, vala­mint idő­ben kiál­lít­sák a szám­lá­kat, és az éves adó­be­val­lást pon­to­san beküld­jék a NAV felé.

Nem min­den­ki­nek való a vál­lal­ko­zás, de per­sze ezt is meg lehet tanul­ni.

A módo­sí­tás után azok­nak a vál­lal­ko­zók­nak, akik cégek irá­nyá­ba állí­ta­nak ki szám­lát a vál­to­zás az min­den­kép­pen érez­he­tő lesz. Mos­tan­tól költ­ség­szám­lá­kat kell gyűj­te­ni, vala­mint köny­ve­lőt kell meg­bíz­ni, hogy kéz­ben tart­sa a vál­lal­ko­zók adó­ügye­it, bevé­te­le­it és kiadá­sa­it. Ennek hatá­sá­ra való­szí­nű, hogy sok vál­lal­ko­zó sze­ret­ne majd vissza­áll­ni a főál­lá­sú mun­ka­vál­la­ló mun­ka­kör­be. Ennek oka lehet a tapasz­ta­la­to­kat gyűj­té­se azzal kap­cso­lat­ban, hogy hogyan is műkö­dik egy vál­lal­ko­zás.

Hir­de­tés

Az inter­ne­ten szám­ta­lan kal­ku­lá­tor talál­ha­tó, ame­lyek segít­sé­gé­vel nagy­vo­na­las képet kap­ha­tunk, hogy melyik adó­zá­si for­ma éri meg majd job­ban a jövő­ben. A töké­le­tes vég­ered­mény­hez szak­em­ber­re lesz szük­sé­ged, aki nem más, mint egy köny­ve­lő. Köny­ve­lő­vá­lasz­tás előtt java­sol­juk, hogy tekintsd át és készíts táb­lá­za­tot a kiál­lí­tott szám­lá­id­ról. Nézd meg, hogy mikor, hány darab és milyen össze­gű szám­lát adtál magán­sze­mély­nek és cégek­nek. Ha kies­tél a főál­lá­sú KATA vál­lal­ko­zói kör­ből, akkor java­sol­juk már most kezdd el végig gon­dol­ni, hogy milyen elszá­mol­ha­tó költ­sé­ge­id van­nak. Elszá­mol­ha­tó lehet a rezsi költ­ség, terem­bér­lés, köny­ve­lői díj, iro­da­szer, tisz­tí­tó­szer és más egyéb jel­le­gű kiadá­sok is.

Egy év köz­be­ni KATA vál­tás min­den­kit a kard­já­ba lökött… de nem kell meg­ijed­ni, mert ezt fog­juk fel úgy, hogy ez egy új kez­det.

A pénz­ügyi szak­em­be­rek arra bíz­tat­nak most min­den­kit, hogy nyu­god­jon meg min­den­ki. Való­szí­nű­sí­tik, hogy a tör­vény­ben még lesz­nek módo­sí­tá­sok a jövő­ben. Vál­lal­ko­zó­ként vala­me­lyik keres­ke­del­mi- és ipar­ka­ma­rá­nak éven­te tag­sá­gi díjat kel­lett fizet­ned. Most a külön­fé­le közös­sé­gi média felü­le­tek cso­port­jai helyett egy jó opció lehet, hogy hoz­zá­juk for­dulj és fel tedd kér­dé­se­id nekik, hogy milyen válasz­tá­si lehe­tő­sé­ge­id van­nak vál­lal­ko­zá­sod folya­ta­tá­sá­ra.

Min­den­kép­pen több lesz az adó… és akkor itt van vége a pró­ba­idő­nek.

Ha vala­ki SZJA egyé­ni vál­lal­ko­zó akár téte­les vagy áta­lány­adó­zó lesz, akkor a nul­la forin­tos havi bevé­tel után is meg kell fizet­ni a mini­mál­bér után a járu­lé­ko­kat. Azt, hogy a leg­ked­ve­zőbb adó­zá­si kal­ku­lá­ci­ót meg­ta­láld mélyen bele kell ásni magad a vál­lal­ko­zá­sod költ­sé­ge­i­be és sor­ra kell ven­ni a bevé­telt és kiadá­so­kat. A jó hír, hogy aki főál­lás mel­lett válasz­tot­ta a KATA adó­zást, az a jövő­ben foly­tat­hat­ja vál­lal­ko­zá­sát SZJA elszá­mo­lás mel­lett. Ez eset­ben a mini­mál­bér utá­ni költ­sé­ge­ket, nem a vál­lal­ko­zás költ­sé­gei mel­lett kell meg­fi­zet­ni, hanem azt már a főál­lá­sá­ban tel­je­sí­tet­te.

A vide­ó­ban még szá­mos néző­pont elő­ke­rült, amit cik­künk végén meg­te­kint­hetsz. A máso­dik epi­zód­ban dr. Murá­nyi Ildi­kó konf­lik­tus­szak­ér­tő és Tasi Csa­ba pénz­sze­rész jár­ják körül a témát. Ha Te is sze­ret­néd fel­ten­ni kér­dé­se­id szak­em­be­re­i­nek, akkor min­den hét­köz­nap 20:00 óra­kor kat­tints a Wake­Up Maga­zin face­book olda­lá­ra és kom­ment­ben tedd fel azo­kat.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

WakeUp Magazin további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!