nap
óra
perc
0201cikk-kepek-2021-8-800x445

Melyik egye­te­met válasszam? — Csil­lag Haj­nal­ka taná­csai a fel­nőt­té válás első dön­té­sé­hez

Hirdetés

Min­den bizonnyal sok vég­zős teszi fel mos­ta­ná­ban ezt a kér­dést, s pró­bál­ja meg­ta­lál­ni a neki leg­meg­fe­le­lőbb kép­zést, egye­te­mi sza­kot. Annak ide­jén, amkor még én vol­tam tizen­ket­te­di­kes, iga­zá­ból három pálya­kép vil­lant fel előt­tem: tanár­kép­zés, jogi egye­tem, állam­igaz­ga­tás. Végül úgy dön­töt­tem, hogy magyar-tör­té­ne­lem sza­kos tanár sze­ret­nék len­ni, s ami akkor még csak egy terv volt, mára már a hiva­tá­som­má vált. Soha ne feledd, hogy a mai világ­ban már alap­ve­tő elvá­rás az ún. élet­hosszig való tanu­lás. Csil­lag Haj­nal­ka kala­u­za.

Tájé­ko­zódj a fel­vi olda­lán! Válaszd ki a neked szim­pa­ti­kus egye­te­met, kat­tints a link­re, s min­den fon­tos infor­má­ci­ót meg­ta­lálsz a kép­zés­sel kap­cso­lat­ban. Lát­ha­tó pl. a kép­zés szint­je, a mun­ka­rend, a finan­szí­ro­zá­si for­ma, a kép­zés neve, a kép­zé­si idő, az is, hogy hány főt vesz­nek fel, s ami talán a leg­fon­to­sabb, mely tan­tár­gyak­ból, milyen szin­tű érett­sé­gi vizs­gát kell ten­ned. A leg­több helyen egyéb­ként már elvá­rás az emelt szint. 

“Csak a hülyék tud­nak min­dent, a töb­bi­ek éle­tük végé­ig tanul­nak.” (Albert Eins­tein)

Aki azt sze­ret­né belő­ni, hogy vajon hány pont kell a beju­tás­hoz, hasz­nál­ja a “Pont­ha­tá­rok, sta­tiszi­kák” fület. Per­sze ez nem jelent garan­ci­át arra, hogy 2021-ben ugyan­azok lesz­nek a pont­ha­tá­rok, hiszen ez sok ténye­ző­től függ, de tám­pon­tot nyújt­hat a pon­tok kal­ku­lá­lá­sa­kor. A jelent­ke­zé­si határ­idő: 2021. 02.15. és jelent­kez­ni kizá­ró­lag az E‑felvételi rend­sze­rén keresz­tül lehet .

Érde­mes elol­vas­ni a fel­vé­te­li tájé­koz­ta­tót, elmen­ni a nyílt napok­ra és az edu­ká­ci­ós kiál­lí­tá­sok­ra is, s folya­ma­to­san figyel­ni az egyetem(ek) web­lap­ját is.


“Az egyet­len iga­zi tanu­lás: a lényünk­ben szunnya­dó tudás­nak tevé­kennyé ébresz­té­se.” – Weö­res Sán­dor

Sok sikert kívá­nok min­den jelent­ke­ző­nek!

Képek for­rá­sa: Can­va

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Csillag Hajnalka további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!