nap
óra
perc
2020_magazin_nagy-1-800x445

Mar­czin­ka Mátyás: Az én házam, az én váram – avagy mi van a kom­fort­zó­nán túl?

Hirdetés

Min­den ember­nek van kom­fort­zó­ná­ja, min­den­ki sze­ret annak a kere­tei belül működ­ni, és még a hatá­rok köze­lé­be se men­ni. A leg­töb­ben úgy érzik, hogy ez nyújt neki biz­ton­sá­got és azon túl csak kel­le­met­len dol­gok vár­nak rá. Mar­czin­ka Mátyás írá­sa.

Jó dolog álmo­doz­ni, de ha nem teszel álma­i­dért, azért mert félsz vagy, mert túl kényel­mes a meg­szo­kás és ülsz a kom­fort­zó­nád köze­pén lévő kana­pé­don akkor éle­ted végé­ig csak álmok marad­nak. A leg­rosszabb, amit magad­dal tehetsz az, ha álmo­do­zol, de nem teszel sem­mit, és a végén meg­bá­nod azt, hogy nem tet­ted meg. Hiszen a nem cse­lek­vés is cse­lek­vés.

Szó­val itt az ide­je fel­áll­nod arról a kényel­mes kana­pé­ról, mert már kiül­ted és egy jó nagy fenék ala­kú lyuk van raj­ta, és hogy neki­állj meg­va­ló­sí­ta­ni álma­i­dat! Az első lépés után már csak a máso­dik lesz nehe­zebb, de ha van­nak álma­id és cél­ja­id, akkor mi sem lesz könnyebb, mint elér­ni őket az indu­lás után, mert ha vala­mit tisz­ta szív­ből csi­nálsz, akkor azt úgy csi­náld, hogy más esé­lye ne marad­jon, mint hogy meg­va­ló­sul­jon! El kell hin­ned, hogy képes vagy rá, mert amit ma gon­dolsz, az alkot­ja meg a hol­na­pi éne­det!

Álma­i­dat min­dig lépés­ről lépés­re ala­pozd meg és haladj a cél­ja­id felé veze­tő lép­csőn! Nyiss a világ­ra és a világ is nyit­ni fog rád!

Mar­czin­ka Mátyás

Tele van a világ lehe­tő­sé­gek­kel, s mind­ezt akkor fogod ész­re­ven­ni, ha sike­rül a kom­fort­zó­ná­don túl­néz­ned. A világ sze­rin­tem akkor szép, ha min­den­ki fel meri vál­lal­ni önma­gát és a saját egyé­ni­sé­gé­ből adó­dó­an szí­nes­sé vará­zsol­ja a saját éle­tét vala­mint bará­tai és csa­lád­ja min­den­nap­ja­i­ba pedig ezzel színt tud vin­ni.

for­rás: borí­tó­kép

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Marczinka Mátyás további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!