nap
óra
perc
2020_magazin_nagy-2-800x445-2

Mar­czin­ka Mátyás: “A kira­ka­ti bábuk élet­re kel­nek”

Hirdetés

Buda­pest nekem az a város ahol az ember min­dent meg­te­het, és ahol iga­zán Önma­ga lehet. Még­is van ben­nem egy kicsi gát­lás miköz­ben végig­me­gyek a kör­úton. Teg­nap este ahogy sétál­tam haza az iro­dá­ból néz­tem az embe­re­ket és azon gon­dol­koz­tam, hogy min­den ember­nek meg­van a maga útja. Ami egye­di és sze­mély­re sza­bott, de min­den útnak a vég­cél­ja egy és ugyan az. Mar­czin­ka Mátyás írá­sa.

Jön egy vil­la­mos leszáll róla több tucat ember, körül­néz és átmegy a zeb­rán, majd bele­ol­vad a kör­nye­ze­té­be és min­den kez­dő­dik előröl. Mind­eköz­ben pont mint egy kira­ka­ti bábú üve­ges tekin­tet­tel néz maga elé. Pont mint egy pró­ba­ba­ba ami­nek a sze­mé­ből hiány­zik az élet és a csil­lo­gás.

Vala­mi­lyen for­má­ban pró­bál min­den­ki beil­lesz­ked­ni, és emi­att magá­ra eről­tet­nek vala­mi­lyen sémát amit a mai divat meg­kö­ve­tel, ezál­tal elfojt­va saját érzel­me­i­ket és egye­di­sé­gü­ket. Azok, akik­nek van egyé­ni­sé­ge, vagy ha épp nem enged­he­ti meg magá­nak, hogy a leg­újabb divat sze­rint öltöz­zön, vagy éppen meg­ve­gye magá­nak a leg­újabb hara­pott almás tele­font ezál­tal úgy érzi, hogy kicsit kilóg a sor­ból és fejét lehajt­va megy végig az úton. Ez szá­mom­ra elke­se­rí­tő. Nem kell, hogy a pénz legyen az aka­dá­lya annak, hogy saját egyé­ni­sé­ged kiala­kítsd. 

Éppen ezért most arra kér­lek téged, ha van saját egyé­ni­sé­ged meg se pró­bálj beil­lesz­ked­ni! Tartsd meg azt a színt amit hor­do­zol magad­ban és emelt fővel menj végig az uta­don! Tudd, hogy TE így vagy iga­zán érté­kes és töké­le­tes! Abban a pil­la­nat­ban ami­kor ezt tuda­to­sí­tod magad­ban fel­is­me­red azt, hogy mek­ko­ra cso­da vagy és elkez­ded bevon­za­ni azt, ami­re már rég­óta vágysz.

Min­den ember útja egye­di, de a cél­ja az közös. Szin­te kivé­tel nél­kül min­den ember a sze­re­tet kere­si, legyen ez a sze­re­tet bár­mely meg­nyil­vá­nu­lá­si for­má­ja. Az első lép­cső ezen az úton önma­gunk és a világ elfo­ga­dá­sa, ez a két dolog nem külön­bö­zik egy­más­tól annyi­ra mint első ráné­zés­re tűnik. Ha önma­gunk­kal béké­ben éljük éle­tün­ket, akkor más embe­rek­kel és a világ­gal is béké­ben élhe­tünk.

for­rás: borí­tó­kép

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Marczinka Mátyás további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!