nap
óra
perc
SEO - Kép forrása Canva Getty Images - juststock

Lépés­előny: mutat­juk a kere­ső­op­ti­ma­li­zá­lás alap­ja­it

Olyan, mintha nem is létezne vállalkozásod a Google találati listájában? Mutatjuk az általános beállítási folyamat alapjait, amit akkor is el tudsz végezni, ha nem vagy szakértő!
Hirdetés

Ha vál­lal­ko­zó vagy, akkor már biz­to­san hal­lot­tad már a SEO és kere­ső­op­ti­ma­li­zá­lás sza­va­kat. Ha eddig csak sej­tet­ted, hogy tudod mire való, akkor ebben a cik­künk­ben tisz­ta vizet öntünk a pohár­ba és tisz­táz­zuk az ala­po­kat és elmond­juk, hogy miért érde­mes neked is elvé­gez­ni a szük­sé­ges beál­lí­tá­so­kat. Rész­le­te­sen kité­rünk az olda­lak SEO szem­pont­ból tör­té­nő opti­ma­li­zá­lá­sá­ra, hie­rar­chi­á­já­ra, képek beál­lí­tá­sa­i­ra és az oldal­se­bes­ség­re. 

Elő­ször is tisz­táz­zuk, hogy mi is az a SEO

A SEO egy moza­ik­szó, ami a Search Engi­ne Opti­mi­za­ti­on rövi­dí­té­se, amit magya­rul nemes egy­sze­rű­ség­gel kere­ső­op­ti­ma­li­zá­lás­nak hívunk. A SEO beál­lí­tá­sok segí­te­nek fize­tett hir­de­tés nél­kül for­gal­mat terel­ni hon­la­pod­ra. Ha kere­sel vala­mit az inter­ne­ten, akkor egé­szen biz­tos egy kere­ső­mo­tort fogsz segít­sé­gül hív­ni nagy való­szí­nű­ség­gel a Goog­le vagy a Bing lesz az, de manap­ság egy­re való­szí­nűbb, hogy vala­me­lyik mes­ter­sé­ges intel­li­gen­ci­át hívod segít­sé­gül. Ezek­nek mind olyan hatal­mas web­ol­da­lak­ból álló adat­bá­zi­sa van, ame­lyek között manu­á­li­san soha nem talál­nád meg azt, amit kere­sel. A bön­gé­szők elő­re beál­lí­tott algo­rit­mu­sok alap­ján pil­la­na­tok alatt fel­ál­lí­ta­nak egy lis­tát, amely kere­sé­sed­nek leg­meg­fe­le­lőbb opci­ó­kat rang­so­rol­va lis­táz­zák ki neked.

Így ha saját web­ol­dalt vagy websho­pot üze­mel­tetsz, akkor min­den­kép­pen érde­mes figye­lem­be ven­ned, hogy az algo­rit­mus milyen beál­lí­tá­so­kat része­sít előny­ben és milyen infor­má­ci­ók meg­adá­sá­ra van szük­ség ahhoz, hogy elő­rébb kerül­hess a több­mil­li­ós talá­la­ti lis­tá­kon. Fon­tos, hogy jóban legyünk a kere­ső­mo­to­rok­kal, mert azok auto­ma­ti­ku­san jutal­maz­hat­ják vagy akár bün­tet­he­tik is a web­ol­da­la­dat. 

Mutasd be egy­más­nak a kere­ső­mo­tort és a web­ol­da­lad

Pont úgy, aho­gyan ha elő­ször talál­ko­zol vala­ki­vel illik bemu­tat­koz­ni. Ezt az alap­ve­tő bemu­ta­tást hasz­nos elvé­gez­ni web­ol­da­lad ese­té­ben is annak érde­ké­ben, hogy meg­gyor­sítsd a motor fel­tér­ké­pe­zé­si folya­ma­tát. Az inde­xe­lést nagyon egy­sze­rű­en elvé­gez­he­ted. Annyit kell csak ten­ned, hogy a Goog­le kere­ső­sáv­já­ba beírod site:domainneved.hu szö­ve­get. Ha csak egy Goog­le Search Cons­o­le talá­lat jele­nik meg, akkor az olda­lad inde­xe­lé­se még nem tör­tént meg. Ellen­ben, ha a motor túl van már az inde­xe­lé­sen, akkor több talá­lat is meg­je­le­nik a search cons­o­le talá­lat alatt. Ha még nincs talá­lat, akkor a Google Search Cons­o­le olda­lán elvé­gez­he­ted a meg­fe­le­lő beál­lí­tá­so­kat. 

Ha nem sze­ret­néd, hogy bizo­nyos olda­lak (ÁSZF, Adat­ke­ze­lé­si tájé­koz­ta­tó, Imp­resszum, stb.) meg­je­len­je­nek a talá­la­ti lis­tá­ban, akkor a noin­dex egy szu­per beál­lí­tás lehet. Mind­eb­ben a Yoast SEO és a Yoast SEO Pro bővít­mé­nyek lehet­nek hasz­nod­ra, hogy meg­könnyítsd magad­nak eze­ket a beál­lí­tá­so­kat. Olvasd tovább cik­kün­ket, mert a végén bőveb­ben kité­rünk erre a bővít­mény­re. A bemu­ta­tás­hoz továb­bá hasz­nos lehet, ha meg­fe­le­lő .xml oldal­tér­ké­pet hozol lét­re.

A bemu­ta­tás fon­tos része továb­bá, hogy a web­ol­da­lad fej­lé­cé­ben jelen­jen meg H1 stí­lus­sal az olda­lad neve, vala­mint ha van rá lehe­tő­ség, akkor a leg­fon­to­sabb kulcs­sza­vak is.

Kép for­rá­sa: Can­va — Jit­ta­vir

Alap SEO beál­lí­tá­sok a Word­Press felü­le­tén

Ahhoz, hogy a kere­ső­mo­to­rok hoz­zá­fér­je­nek olda­lad­hoz és könnye­dén át tud­ják azt vizs­gál­ni min­den­kép­pen el kell végez­ned pár beál­lí­tást. Elő­ször is ellen­őrizd le, hogy web­ol­da­lad nincs elrejt­ve a kere­ső­mo­to­rok elől. A Word­Press vezér­lő­pul­ton belül kat­tints a Beál­lí­tá­sok » Olva­sás menü­pont­ra. Ennek az oldal­nak az alján találsz egy olyan részt, amely a kere­ső­mo­tor lát­ha­tó­sá­gát mutat­ja meg neked. Akkor tud­ják a kere­ső­mo­to­rok átvi­lá­gí­ta­ni az olda­lad, ha a jelö­lő­négy­zet NINCS beje­löl­ve.

Hogyan függ össze a web­ol­dal sebes­sé­ge a SEO beso­ro­lás­sal

A web­ol­da­lak sebes­sé­ge nem csak a kere­sők­ben való elhe­lyez­ke­dé­sed befo­lyá­sol­ja, hanem az ügy­fe­lek­ben kiala­kult élményt is. Egy las­sú oldal nega­tív ügy­fél­él­ményt ered­mé­nyez és könnye­dén lehet, hogy emi­att ügy­fe­le­ket vesz­tesz. Ha érez­he­tő­en las­sú az olda­lad, akkor min­den­kép­pen beavat­ko­zás­ra van szük­ség. Ahhoz, hogy pon­tos képet kapj róla mi okoz­hat­ja a las­sú­sá­got láto­gass el a Goog­le PageS­peed Insights olda­lá­ra, add meg hon­la­pod URL címét és indíts egy mérést. 

Elkép­zel­he­tő, hogy első ráné­zés­re félel­me­tes ered­mé­nye­ket fogsz kap­ni és hason­ló­an az autó műszer­fa­lá­hoz az éves szer­viz előtt itt is sok piro­san vil­lo­gó dol­got fogsz lát­ni. De nem kell rög­tön meg­ijed­ni, mert a meg­ol­dás lehet, hogy sok­kal egy­sze­rűbb, mint gon­dol­nád. Lépé­sek, amik min­den varázs­lat nél­kül segí­te­nek javí­ta­ni az olda­lad tel­je­sít­mé­nyét:

  • töröld a nem hasz­nált olda­la­kat, posz­to­kat, képe­ket, bővít­mé­nye­ket. Ezek közül talán a nem hasz­nált bővít­mé­nyek tör­lé­se a leg­fon­to­sabb, hiszen biz­ton­sá­gi szem­pont­ból is segí­te­nek.
  • rend­sze­re­sen vizs­gáld át web­ol­da­lad hát­tér­adat­bá­zi­sát is és a nem szük­sé­ges fáj­lo­kat töröld. 
  • hasz­nálj gyor­sí­tó tárat és gyor­sí­tó bővít­ményt.
  • +1 a meg­fe­le­lő tár­hely­szol­gál­ta­tó kivá­lasz­tá­sa kulcs­fon­tos­sá­gú lehet!

Amennyi­ben nem tapasz­talsz javu­lást olda­lad tel­je­sít­mé­nyé­ben kérd a VMN szak­ér­tő­i­nek segít­sé­gét. A Word­Press hon­la­pok alkal­man­kén­ti vagy havi rend­sze­res kar­ban­tar­tá­sát és fris­sí­té­sét már pár kat­tin­tás­sal meg­ren­del­he­ted online vagy kér­hetsz egye­di áraján­la­tot.

Legye­nek reszpon­zív, mobil­ba­rát olda­la­id

Egy 2024 ápri­li­sá­ban készült sta­tisz­ti­ka alap­ján a kere­ső­mo­to­rok­ból meg­nyi­tott web­ol­da­lak láto­ga­tó­i­nak 55%-át mobil esz­köz­ről töl­tik be. Ebből adó­dik, hogy kiemel­ten fon­tos, hogy az olda­lak meg­fe­le­lő méret­ben, szer­ke­zet­ben mobil­ra opti­ma­li­zál­va (reszpon­zí­van) jelen­je­nek meg. Új web­ol­dal lét­re­ho­zá­sá­nál, a pia­con lévő sab­lo­nok nagy része már auto­ma­ti­ku­san ren­del­ke­zik mobil­ba­rát nézet­tel, így könnyebb dol­god lesz. Ugyan­úgy, mint a web­ol­dal­épí­tő bővít­mé­nyek, mint pél­dá­ul a Divi, Ele­men­tor, Oxy­gen, stb. is külön-külön opti­ma­li­zál­ha­tó min­den esz­köz­re.

Kép for­rá­sa: Can­va — Jit­ta­wir

Válassz olda­lad­nak meg­fe­le­lő SEO bővít­ményt

A plu­gin szol­gál­ta­tók sok eset­ben ver­se­nyez­nek a fel­hasz­ná­lók kegye­i­ért, hogy az ő ter­mé­kü­ket tele­pít­sék és hasz­nál­ják web­ol­da­la­i­kon. Fon­tos meg­vizs­gál­ni, hogy olda­lunk milyen terü­le­ten műkö­dik, de álta­lá­nos­ság­ban elmond­ha­tó, hogy van egy bővít­mény, amely min­den eset­ben jó válasz­tás lehet. Ez nem más, mint a Yoast SEO, ami­nek ingye­nes ver­zi­ó­já­val is szép ered­mé­nye­ket érhe­tünk el, éppen ezért alkal­maz­zák elő­sze­re­tet­tel SEO szak­ér­tők és web­ol­dal­ké­szí­tők is. A Yoast SEO segít a bejegy­zé­sek olvas­ha­tó­sá­gán javí­ta­ni, vala­mint köz­vet­le­nül a bejegy­zé­sek olda­lán adhat­juk meg a kiemelt kulcs­sza­va­in­kat, hogy a leg­ered­mé­nye­sebb helye­zést érhes­sük el egy-egy kere­sés­nél.

Tapasz­ta­la­tunk alap­ján szo­ro­san máso­dik hely­re csú­szott a Rank Math, amely talán kicsit könnyeb­ben beál­lít­ha­tó és hasz­nál­ha­tó, mint a Yoast SEO. Amennyi­ben elakad­tál a SEO beál­lí­tá­sok­nál keresd a VMN szak­ér­tő­it, akik szí­ve­sen segí­te­nek neked a beál­lí­tá­sok elvég­zé­sé­ben vagy PRO és PRÉMIUM bővít­mé­nyek beszer­zé­sé­ben. Szol­gál­ta­tá­sun­kat a SEO beál­lí­tá­sok tekin­te­té­ben pár kat­tin­tás­sal online is meg­ren­del­he­ted vagy havi­dí­jas elő­fi­ze­té­se­ink közül is választ­hatsz.

Meg­je­le­nő tar­tal­mak opti­ma­li­zá­lá­sa

Koráb­ban már emlí­tet­tem, hogy min­den eset­ben a maxi­mál­lis ügy­fél­él­mény­re kell töre­ked­ni, ami bizony sok össze­te­vős dolog. Fon­tos, hogy az oldal könnyen meg­ta­lál­ha­tó legyen, gyor­san tölt­sön be az oldal és a meg­je­le­nő tar­tal­mak­nak is kielé­gí­tő­nek kell len­nie, hogy az ügy­fél azt érez­ze meg­sze­rez­te a vágyott tudást és infor­má­ci­ót, ami­ért érke­zett.

Most meg­osz­tunk hat tit­kot a kere­ső­mo­to­rok­hoz annak érde­ké­ben, hogy elő­rébb sorol­ja bejegy­zé­se­i­det: 

  • hasz­nálj egye­di és lehe­tő­leg rövid címe­ket, ame­lyek más­hol még biz­to­san nem jelen­tek meg.
  • ügyelj rá, hogy a bejegy­zés­ben a bekez­dé­sek tagol­tak és jól olvas­ha­tó­ak legye­nek.
  • a tel­jes bejegy­zés hossza opti­má­lis eset­ben 500–2.000 szó között mozog.
  • lin­kelj át érté­kes tar­tal­mak­ra ‑jelöld be, hogy új lapon nyis­sa meg-.
  • a bejegy­zé­se­id­ben hasz­nálj fókusz‑, kulcs­sza­va­kat.
  • törölj min­den olyan oldalt, bejegy­zést, amely kevés és haszon­ta­lan infor­má­ci­ót tar­tal­maz­nak és rosszul tel­je­sí­te­nek.

Álta­lá­nos­ság­ban jó lehet még beál­lí­ta­ni a kenyér­mor­zsá­kat (bre­adc­rumbs), hogy a kere­ső­mo­to­rok és a fel­hasz­ná­lók is könnye­dén meg­ta­lál­has­sák és beazo­no­sít­has­sák a tar­tal­ma­kat. Ha meg­csó­kolt a múzsa és éppen tar­tal­mat készí­tesz, akkor min­den­kép­pen végezz egy kulcs­szó­ku­ta­tást, hogy a fel­hasz­ná­lók az adott témá­ban melyik sza­vak­ra keres­tek rá leg­gyak­rab­ban és eze­ket a sza­va­kat lehe­tő­ség sze­rint sűrűn alkal­mazd a szö­ve­ged­ben és a bejegy­zés meta leírá­sá­ban és a cím­ben.

A kép­op­ti­ma­li­zá­lás és a SEO össze­füg­gé­sei

Min­den össze­függ min­den­nel. Ez a képek­re is igaz. Aho­gyan egy meg­fe­le­lő mére­tű, nagy­sá­gú kép meg­könnyí­ti az oldal betöl­té­sét, úgy nagy segít­sé­günk­re lehet SEO szem­pont­ból is. A meg­fe­le­lő kép­ne­vek és kép­alá­írá­sok szin­tén meg­könnyí­tik a kere­ső­mo­to­rok dol­gát azo­no­sí­tás terén. Való­ban idő­igé­nyes folya­mat lehet, ha olda­la­don nagy mennyi­ség­ben van­nak képek, de min­den­kép­pen meg­éri a képek leírá­sa­it hely­re iga­zí­ta­ni, mert sok kere­sés érke­zik az olda­lak­ra képek álta­li talá­la­tok­ból.

A kom­men­tek, hoz­zá­szó­lá­sok és a SEO

Nem a leg­fon­to­sabb, de nem is elha­nya­gol­ha­tó funk­ció a kom­ment szek­ció a Word­Press olda­lak ese­té­ben. Aho­gyan a közös­sé­gi média felü­le­te­ken is elő­re sorol az algo­rit­mus, ha kom­ment érke­zik, úgy a kere­ső­mo­tor is előny­ben része­sí­ti a web­ol­da­la­kat ahol kom­men­tek van­nak. Igen ám, de a Word­Press olda­la­kon gyak­ran jelen­nek meg kéret­len SPAM kom­men­tek, ame­lyek nincs­nek jó hatás­sal az ügy­fél­él­mény­re, vala­mint bizo­nyos ese­tek­ben elő­for­dul­hat az is, hogy a kom­men­tek betöl­té­se las­sít­ja az oldalt. A SPAM kom­men­tek elke­rü­lé­sé­re talán az Akis­met nevű alap ingye­ne­sen elér­he­tő Word­Press bővít­mény a leg­jobb válasz­tás. A leg­jobb, ha a kom­men­tek csak bizo­nyos része­ken jelen­nek meg a web­ol­da­lon, mint pél­dá­ul a cik­kek­nél. Így elke­rül­het­jük, hogy a tel­jes oldal lelas­sul­jon a kom­men­tek miatt. 

Összes­sé­gé­ben a Word­Press SEO beál­lí­tá­sai nem egy­sze­rű­ek, de kis utá­na­já­rás­sal könnye­dén meg­ta­nul­hat­juk hogyan kell meg­fe­le­lő beál­lí­tá­sok mel­lett tar­tal­ma­kat készí­te­ni ahhoz, hogy a kere­ső­mo­to­rok meg­ju­tal­maz­za­nak min­ket és elő­rébb sorol­ja­nak. Jelen cik­künk­ben csak az alap lépé­se­ket lep­lez­tük le. Amennyi­ben több infor­má­ci­ó­ra len­ne szük­sé­ged a SEO beál­lí­tá­sok­kal kap­cso­lat­ban kérd szak­ér­tő kol­lé­gá­ink segít­sé­gét!

For­rás: ittitt és itt. Kime­let kép: Can­va | Getty Ima­ges — just­stock

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Marczinka Mátyás további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!