nap
óra
perc
színtanácsadás , stílustanácsadás

L. Kott­lár Edit: Egy tár­sa­ság­ban is oda von­zó­dik a tömeg, aki úgy rend­ben van önma­gá­val

A WakeUp Talk vendége L. Kottlár Edit, szín és stílustanácsadó volt, akivel Nagy Hajnalka beszélgetett az év eleji öltözködési trendekről.
Hirdetés

A szín és stí­lus­ta­nács­adás egy olyan szol­gál­ta­tás, amely segít az embe­rek­nek meg­ta­lál­ni azo­kat a szí­ne­ket és stí­lu­so­kat, ame­lyek a leg­job­ban ille­nek hoz­zá­juk és az élet­stí­lu­suk­hoz. A szí­nek és a stí­lus kulcs­fon­tos­sá­gú­ak az embe­ri élet­ben, mivel hatás­sal van­nak az érzel­mek­re, a han­gu­lat­ra és az önbe­csü­lés­re. A Wake­Up Talk mai adá­sá­ban L. Kott­lár Edit az Enjoy Your Sty­le ala­pí­tó­ja volt a ven­dé­günk.

A stí­lus­ta­nács­adás segít az embe­rek­nek meg­ér­te­ni, hogy milyen ruhák és kiegé­szí­tők ille­nek hoz­zá­juk leg­in­kább, és hogyan lehet a leg­job­ban kihasz­nál­ni az egye­di test­al­ka­tu­kat. A meg­fe­le­lő stí­lus kiala­kí­tá­sa és a szín­hasz­ná­lat segít abban, hogy az embe­rek magu­kat jól érez­zék és önbi­za­lom­mal jelen­hes­se­nek meg a min­den­na­pok­ban.

A szí­nek és a stí­lus kulcs­fon­tos­sá­gú­ak az embe­ri élet­ben, mert segí­te­nek az embe­rek­nek meg­ta­lál­ni azo­kat a szí­ne­ket és stí­lu­so­kat, ame­lyek a leg­job­ban ille­nek hoz­zá­juk, és ezál­tal job­ban érez­zék magu­kat. A szín­te­rá­pia és a stí­lus­ta­nács­adás segít­het abban, hogy az embe­rek job­ban érez­zék magu­kat a bőrük­ben, és hogy maga­biz­to­sab­bak legye­nek a min­den­na­pok­ban.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

WakeUp Magazin további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!