nap
óra
perc
kvíz idézetek Kiemelt kép forrása Canva by Africa images

Kvíz: Tudod‑e, hogy ki mond­ta az aláb­bi híres idé­ze­te­ket?

Teszteld tudásod és válaszold meg, hogy szerinted ki mondta z alábbi idézeteket. Vigyázz, mert helyenként félrevezető lehet a válasz!
Hirdetés

Egy dolog van, ami­vel engem bár­mi­lyen online maga­zin meg tud fog­ni. Egy. Ez nem más, mint a kví­zes tip­pel­ge­tős játé­kok, ame­lyek­ből meg­tud­ha­tom, hogy milyen kenyér vagyok. Öröm és bol­dog­ság szá­mom­ra, hogy a Wake­Up Maga­zin felü­le­tén is lett lehe­tő­ség kvíz­já­té­kok­ra, ami­ből a ter­vek sze­rint több is érkez­ni fog. Az első kvíz­ből saj­nos nem ezt tud­ha­tod meg, hogy milyen kenyér vagy, hanem tudá­so­dat tesz­tel­he­ted, hogy a fel­so­rolt idé­ze­tek közül melyik idé­ze­tet ki mond­ta!

Az embe­ri­ség tör­té­ne­té­ben idő­ről idő­re olyan gon­do­la­tok és mon­da­tok szü­let­nek, melyek mélyen meg­érin­tik a szí­vün­ket, vagy éppen meg­vál­toz­tat­ják az éle­tün­ket. Ezek a híres idé­ze­tek nem csu­pán sza­vak, hanem olyan kin­csek, melyek örök­ké élnek, és útmu­ta­tást nyúj­ta­nak az embe­rek­nek évszá­za­do­kon keresz­tül.

Az idé­ze­tek külön­le­ges ere­je talán abban rej­lik, hogy átad­nak egy gon­do­la­tot vagy érzést, ami­vel sokak azo­no­sul­ni tud­nak vagy ins­pi­rá­ló lehet szá­muk­ra. Egy jó idé­zet képes össze­fog­lal­ni egy élet­fi­lo­zó­fi­át, egy tör­té­ne­tet, vagy éppen egy egész kor­szak szel­le­mét.

Kép­zel­jük csak el, hogy­ha min­den­ki azt mon­da­ná, amit gon­dol, és gon­dol­ná, amit mond. Az idé­ze­tek az embe­ri gon­dol­ko­dás és érzel­mek leg­szebb meg­nyil­vá­nu­lá­sai közé tar­toz­nak, és a leg­na­gyob­bak között olya­no­kat talá­lunk, akik­nek sza­vai az idők során meg­ha­tá­roz­ták a vilá­got.

Nos, most pedig invi­tá­lunk min­den­kit egy kis idé­ze­tes kaland­ra! Tesz­teld tudá­so­dat és isme­re­te­det a világ leg­iko­ni­ku­sabb idé­ze­te­i­vel kap­cso­lat­ban egy kis kvíz segít­sé­gé­vel. Vajon fel­is­me­red, ki mond­ta eze­ket az elgon­dol­kod­ta­tó mon­da­to­kat?

Remél­jük, hogy ez a kis kvíz izgal­mas és tanul­sá­gos volt szá­mod­ra, és talán ins­pi­rált arra, hogy még több idé­ze­tet fedezz fel és meg­is­merj a jövő­ben. Ne feledd, hogy az idé­ze­tek mögött gyak­ran mély böl­cses­ség rej­lik, melye­ket érde­mes meg­vizs­gál­ni és szí­ved­be zár­ni.

Idé­ze­tek for­rá­sa itt, kiemelt kép: Can­va | Afri­ca Ima­ges

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Edelényi Karola további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!