nap
óra
perc
2020_magazin_nagy-masolata-9-800x445

Kuta­tó­ve­gyész­ből Tik­Tok-er? – bemu­tat­juk Ispán Dávid dok­to­ran­dusz hall­ga­tót

Hirdetés

A vegyé­szek­ről sok min­dent gon­dol az ember, de azt biz­tos nem, hogy a Tik­Tok felü­le­tén gyárt vic­ces tar­tal­ma­kat. Pedig erre is van pél­da. Ispán Dávid, okle­ve­les vegyész, har­mad­éves dok­to­ran­dusz hall­ga­tó első írá­sa a Wake­Up Maga­zin­ban.

Uno­ka­test­vé­rem álta­lá­nos isko­lás, és akár­hány­szor meg­lá­to­gat­tam min­dig ott volt a tele­fon a kezé­ben, és vide­ó­kat nézett. Egy­szer kér­tem, hogy mutas­sa meg mi az amit csi­nál. Hát, inkább hanya­go­lom- mond­tam, mert nem iga­zán fogott meg amit lát­tam. Azután a közép­is­ko­lai osz­tály­fő­nö­köm­mel, Csil­lag Haj­nal­ká­val igen jó bará­ti viszonyt ápo­lok és rend­sze­re­sen mesél­te, hogy mennyi­en köve­tik Tik­Tok-on, milyen vic­ces tar­tal­ma­kat tölt fel. Gon­dol­tam, ha másért nem is, de miat­ta letöl­töm az alkal­ma­zást és meg­né­zem a vide­ó­it. 

Ele­in­te tény­leg csak az ő tar­tal­ma­it figyel­tem, majd idő­vel egy­re több, szá­mom­ra érde­kes vagy poé­nos­nak tar­tott vide­ót talál­tam, és egy­re job­ban meg­sze­ret­tem az alkal­ma­zást. Aztán egy­re töb­ben mond­ták, hogy tegyek fel tar­tal­mat, biz­tos sokan sze­ret­nék. Én úgy vol­tam vele, hogy minek? A diá­kok sok­szor ki nem áll­hat­ják a kémi­át, majd len­ne 20 köve­tőm, aztán ennyi. Kicsit később bead­tam a dere­kam és elké­szí­tet­tem egy vide­ót, ahol egy szí­nes reak­ci­ót dol­goz­tam fel. 

https://www.tiktok.com/embed/v2/6835235996313898246?lang=hu-HU

for­rás: Ispán Dávid – Tik Tok olda­la

Tel­tek-múl­tak a napok, egy­re több hoz­zá­szó­lás és lájk érke­zett. Csi­nál­tam még egy vide­ót arról, hogy mi a különb­ség a vegyész és a vegyész­mér­nök mun­ká­ja között, illet­ve bemu­tat­tam egy reak­ci­ót is. Na, ekkor jött az iga­zi meg­le­pe­tés: szá­zá­val irat­koz­tak fel az embe­rek a csa­tor­nám­ra. Csak ekkor tuda­to­sult ben­nem, hogy ha vala­ki nem is sze­ret­ne a kémi­á­val mélyeb­ben fog­lal­koz­ni, akkor is szí­ve­sen néz kémi­ai reak­ci­ó­kat, mert lát­vá­nyo­sak. Innen­től kezd­ve nem volt meg­ál­lás: folya­ma­to­san gyár­tot­tam a tar­tal­ma­kat, nőtt a fel­irat­ko­zók szá­ma. Egy­re több vegyész kol­lé­ga, gyógy­sze­rész, kémia tanár irat­ko­zott fel és adtak kom­ment­ben vissza­jel­zést, hogy Magyar­or­szá­gon mennyi­re hiány­pót­ló egy olyan felü­let, ahol humo­ros kön­tös­ben lát­ják a diá­kok a kémi­át és rájön­nek, hogy ez nem egy ördög­től való tan­tárgy, hanem érde­kes, lát­vá­nyos és sok­szor vic­ces is. Hát vala­hogy így kez­dő­dött a Tik Tok kar­ri­e­rem.

https://www.tiktok.com/embed/v2/6877057887609392386?lang=hu-HU

for­rás: Ispán Dávid – Tik Tok olda­la

Per­sze nálam is elő­for­dul egy-egy rossz­in­du­la­tú kom­ment, de eze­ket az ember idő­vel meg­ta­nul­ja kezel­ni vagy igno­rál­ni. Azon­ban a sok ked­ves szó, a köszö­nő üze­ne­tek ren­ge­teg moti­vá­ci­ót adnak. Ami­kor sza­bad időm van élő műsort (live-ot) is szok­tam tar­ta­ni, ahol folya­ma­to­san jön­nek az egye­tem­mel, a kémi­á­val, a kuta­tá­som­mal kap­cso­la­tos kér­dé­sek. Ez azért is remek dolog, mert ami­kor egy vegyész szak­te­rü­le­tet választ, akkor haj­la­mos elfe­lej­te­ni azo­kat az infor­má­ci­ó­kat, ame­lye­ket nem hasz­nál (mond­juk ez nem csak a vegyé­szek­nél, hanem min­den tudo­mány­te­rü­le­ten így van). A köve­tő­im miatt azon­ban folya­ma­to­san nap­ra­ké­szen kell tar­ta­nom a tudá­so­mat, vala­mint meg­ta­nul­tam elmon­da­ni a kémi­át úgy, hogy azt lehe­tő­leg min­den­ki meg­ért­se. Ez egy közös tanu­lá­si folya­mat: ők a kémi­át tanul­ják, én pedig a kémi­á­val kap­cso­la­tos ért­he­tő kom­mu­ni­ká­ci­ót.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Ispán Dávid további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!