nap
óra
perc
előfizetéses könyvcsomagok

Köny­ve­lő­fi­ze­tés és a közös­sé­gi média — Tik­Tok­tól a köny­ves­pol­cig

A közösségi média és a könyv előfizetések összefonódása az olvasás új dimenzióját teremtik meg, lehetővé téve, hogy inspiráló közösségi élményeket szerezzünk és megismerjük az aktuális könyves trendeket.
Hirdetés

Az olva­sás új dimen­zi­ó­ját éljük, ahol a közös­sé­gi média sze­re­pe egy­re jelen­tő­sebb teret hódít magá­nak. Manap­ság már nem­csak online strea­ming szol­gál­ta­tás­ra, de köny­ve­lő­fi­ze­tés­re is van lehe­tő­sé­günk, ami szá­mos előnnyel ren­del­ke­zik. Töb­bek között a pozi­tív olva­sá­si szo­ká­sok kiala­kí­tá­sá­ban is segít. Gyu­rovsz­ky Wan­da köny­ves blog­ger írá­sa.

A közös­sé­gi plat­for­mok hatá­sa az olva­sás­ra

Olva­só­ként és köny­ves blog­ger­ként azt tapasz­ta­lom, hogy a közös­sé­gi plat­for­mok nagy­ban meg­vál­toz­tat­ták az embe­rek olva­sás­hoz való hoz­zá­ál­lá­sát. Jelen eset­ben nem a nega­tív hatá­sok­ra gon­do­lok, hanem azok­ra a dol­gok­ra, ame­lyek pozi­tí­van hat­nak az embe­rek min­den­na­pi éle­té­re és az olva­sá­si szo­ká­sok fej­lő­dé­sét is segít­he­tik. Fon­tos­nak tar­tom, hogy a közös­sé­gi felü­le­te­ken egy­re fon­to­sab­bá válik az olva­sás nép­sze­rű­sí­té­se és olva­só közös­sé­gek ala­kul­nak.

Talán hihe­tet­le­nül hang­zik, viszont abban, hogy az olva­sás újra menő­nek és izgal­mas­nak szá­mít, jelen­tős sze­re­pet tulaj­do­ní­tok a Tik­Tok-nak. Ezen a plat­for­mon a fia­ta­lo­kat köz­vet­le­nebb módon lehet elér­ni és fel lehet kel­te­ni a figyel­mü­ket. Szá­mos olyan pél­dát tud­nék emlí­te­ni, amely­ben egy könyv, a Tik­Tok-on virá­lis­sá vál­va (rövid idő alatt, hatal­mas ember­tö­meg­hez eljut­va) esz­mé­let­len hír­név­re tett szert és hir­te­len fel­ug­rott a siker­lis­ták élé­re. Ilyen pél­dá­ul Col­leen Hoo­ver: It Ends With Us — Velünk véget ér vagy Rebecca Yar­ros: Fourth Wing — Negye­dik szárny c. köny­ve.

Ráadá­sul nap­ja­ink online vilá­gá­ban már szá­mos könyv­ér­té­ke­lést, aján­lót lehet talál­ni a közös­sé­gi olda­la­kon. Sokak­nak, köz­tük nekem is bevett szo­ká­som­má vált, hogy egy-egy könyv vásár­lá­sa előtt sze­re­tek sze­mé­lyes és őszin­te véle­mé­nye­ket olvas­ni. Ezek alap­ján, könnyeb­ben el tudom dön­te­ni, hogy tetszene‑e az adott könyv. A kiadók is fel­fi­gyel­tek erre, így nagyobb hang­súlyt fek­tet­nek mar­ke­ting­kom­mu­ni­ká­ci­ó­juk­ban arra, ha a Tik­To­kon fel­ka­pot­tá vált egy adott tör­té­net, azaz book­tok siker­könyv lett belő­le.

Könyv­mo­lyok, közös­ség és BOOKTOK

A book­tok egy ma elter­jedt foga­lom a köny­vek­kel kap­cso­la­tos Tik­Tok tar­ta­lom­gyár­tók­ra és köny­ves tar­tal­mak­ra, amely­nek sike­re sze­rin­tem nem csak a nagy eléré­sek­ben rej­lik, hanem közös­ség­épí­tő ere­jé­ben is.

Ha már emlí­tet­tem a közös­sé­get, érde­mes kihang­sú­lyoz­nom, hogy a könyv­mo­lyok közös­sé­ge sok­kal nagyobb, mint azt első­re gon­dol­nánk. Direkt hasz­ná­lom a könyv­moly kife­je­zést, mivel még tiné­dzser­ko­rom­ban nega­tív jel­ző­ként illet­tek vele. Most már azon­ban büsz­kén vise­lem és úgy gon­do­lom nagy pál­for­du­lá­son esett át, pozi­tív csen­gé­se lett a kife­je­zés­nek. Ehhez a vál­to­zás­hoz a soci­al media plat­for­mok nagy­ban hoz­zá­já­rul­tak, hiszen könnyebb közös­sé­gek­hez csat­la­koz­ni, bele­lát­ni mások gon­do­la­ta­i­ba a bejegy­zé­se­ik által, sőt segít rávi­lá­gí­ta­ni, hogy miért varázs­la­tos a köny­vek vilá­ga.

Köny­ves közös­sé­ge­ket talál­ha­tunk az Ins­ta­gra­mon, Tik­To­kon, moly.hu‑n, de akár Face­book cso­por­tok­ban is.

Közös­ség­épí­tés és érték­adás: ezt jelen­ti a köny­ves elő­fi­ze­tés

Nap­ja­ink­ban sokan, sok min­den­re elő­fi­ze­tünk. Elég, ha csak a Spotify‑t vagy a Netf­lix-et emlí­tem, ám miért ne tehet­nénk ezt köny­vek ese­té­ben is? Egy köny­ves elő­fi­ze­tés sze­rin­tem szá­mos előnyt kínál, melyek hoz­zá­já­rul­hat­nak az olvas­mány­él­mény gaz­da­gí­tá­sá­hoz és pozi­tív olva­sá­si szo­ká­sok kiala­kí­tá­sá­hoz. Egy ilyen elő­fi­ze­tés elő­nyei lehet­nek pél­dá­ul:

  1. Közös élmény: Egy köny­ve­lő­fi­ze­tés lehe­tő­sé­get ad arra, hogy mások­kal együtt olvas­sunk, akár csa­lád­ta­gok­kal, bará­tok­kal, akár egy online közös­ség tag­ja­i­val. Azon túl, hogy ez remek közös prog­ram, közös témá­kat és beszél­ge­té­se­ket gene­rál­hat, melyek tovább mélyít­he­tik nem csak az olva­sot­ta­kat, de embe­ri kap­cso­la­ta­in­kat is.
  2. Elkö­te­le­zett­ség az olva­sás iránt: Az elő­fi­ze­tés rend­sze­res­sé­ge segít abban, hogy az olva­sás beépül­jön a min­den­nap­ja­ink­ba. Az új köny­vek havi vagy negyed­éves érke­zé­se arra ösz­tö­nöz, hogy időt sza­kít­sunk az olva­sás­ra és ezzel egy idő­ben magunk­ra is. Ugyan­is az olva­sás talán az egyik leg­ré­geb­bi olyan idő­töl­tés, ami­kor csak mi magunk, a könyv és gon­do­la­ta­ink van­nak jelen.
  3. Közös­ség­hez való tar­to­zás: Az elő­fi­ze­té­sek­kel gyak­ran közös­ség­re talál­ha­tunk, melye­ket akár a soci­al media plat­for­mo­kon is elér­he­tünk. A tagok meg­oszt­hat­ják a véle­mé­nyü­ket egy­más­sal, moti­vál­hat­ják egy­mást, aján­lá­so­kat kér­het­nek, és külön­bö­ző ese­mé­nye­ken vehet­nek részt. Ráadá­sul maga a tudat is fel­eme­lő, hogy egy ilyen szu­per közös­ség részei vagyunk.
  4. Min­dig lehet vár­ni vala­mit: Az elő­fi­ze­tés egyik leg­na­gyobb örö­me az új köny­vek és a vára­ko­zás. Ez az izga­lom új len­dü­le­tet adhat az olva­sás­hoz, és egy kis meg­le­pe­tést, izgal­mat csem­pész­he­tünk a min­den­nap­ja­ink­ba.
  5. Külön­le­ges kiegé­szí­tők: Sok köny­ve­lő­fi­ze­tés külön­le­ges kiegé­szí­tő­ket is tar­tal­maz, mint pél­dá­ul könyv­jel­zők, posz­te­rek, tema­ti­kus aján­dé­kok, külön­le­ges köny­ves kiegé­szí­tők vagy akár szer­zői alá­írá­sok. Ezek az ext­ra ele­mek exk­lu­zi­vi­tást és egy­faj­ta pluszt csem­pész­nek az élmény­be.

Ezek mind azt mutat­ják, hogy egy köny­ve­lő­fi­ze­tés nem csak az olva­sott köny­vek szá­mát növe­li, hanem az olvas­mány­él­ményt is gaz­da­gít­ja. Hosszú­tá­von pedig segít­het abban, hogy az olva­sás az éle­tünk szer­ves részé­vé vál­jon.

Leg­fris­sebb hazai köny­ve­lő­fi­ze­tés

Már hazánk­ban is több pél­da van köny­ve­lő­fi­ze­tés­re, ám kiemel­ném az egyik leg­újab­bat, ame­lyet az egyik ked­venc kiadóm hívott élet­re. A 21. Szá­zad Kiadó figye­lem­mel kísé­ri a tren­de­ket, így elin­dul­tak a kiadó elő­fi­ze­té­ses könyv­cso­mag­jai, ame­lyek jelen­leg két témá­ban indul­tak el. Az egyik a book­tok ins­pi­rál­ta roman­ti­kus könyv­cso­mag, míg a másik a kiadó külön­le­ges kiadói soro­za­tá­hoz kap­cso­ló­dó KULT köny­vek cso­mag.

Ahogy a cso­ma­gok elne­ve­zé­sei is sugall­ják a BOOKTOK elő­fi­ze­tés a leg­fris­sebb, roman­ti­kus siker­köny­ve­ket rej­ti, míg a KULT cso­mag­ban a modern szép­iro­da­lom nagy művei kap­nak helyet. Ezek lehet­nek díj­nyer­tes regé­nyek, best­sel­ler lis­ta veze­tő művek vagy olya­nok, ame­lyek nagy vissz­han­got, erős érzel­me­ket vál­ta­nak ki az olva­sók­ból. Sze­mé­lyes tapasz­ta­la­ta­im sze­rint a KULT köny­vek nem csak tar­tal­muk­ban, de kül­le­mük­ben is külön­le­ge­sek. Több KULT köny­vet is volt már sze­ren­csém olvas­ni, jel­lem­ző­en már első látás­ra belé­jük sze­re­tek, nem volt ez más­képp a leg­utób­bi ilyen olvas­má­nyom­nál sem, ame­lyet az Ins­ta­gram olda­la­mon is meg­osz­tot­tam.

Az elő­fi­ze­tés kere­té­ben éven­te 3 alka­lom­mal, tehát 4 havon­ta szá­mít­ha­tunk külön­le­ges könyv­cso­ma­gok­ra. A cso­ma­gok leírá­sa sze­rint két leg­fris­sebb meg­je­le­né­sű siker­könyv és külön­le­ges köny­ves kiegé­szí­tők kap­nak majd helyet ben­nük, ám, ha a 120 napos elő­fi­ze­tést választ­juk, aján­dék­ba kapunk még egy plusz köny­vet. A máju­si cso­mag­ban pél­dá­ul a kiegé­szí­tők között egye­di könyv­to­kok, kör­nye­zet­tu­da­tos tás­ka vagy szö­veg­ki­eme­lő csí­kok is meg­ta­lál­ha­tó­ak.

Kül­föl­di pél­da is akad az ilyen elő­fi­ze­té­sek­re

Ter­mé­sze­te­sen a kül­föl­di piac sem szű­köl­kö­dik köny­ves elő­fi­ze­tés cso­ma­gok­ból. A leg­na­gyobb bran­dek­nél, ami­ket isme­rek, jel­lem­ző­en úgy­ne­ve­zett könyv dobo­zok­ra lehet elő­fi­zet­ni. Ezek­nél min­den hónap­ban vagy három havon­ta, egy elő­re meg­ha­tá­ro­zott tema­ti­ka köré épül fel a doboz tar­tal­ma. Ked­ven­cem­nél, a Fairy­Lo­ot-nál, kimon­dot­tan a dobo­zok­hoz készült, exk­lu­zív kiadá­sú, élfes­tett könyv a fő elem, ami vala­mi esz­mé­let­le­nül gyö­nyö­rű szo­kott len­ni. Mind­eh­hez pedig kiegé­szí­tő ele­mek tár­sul­nak. Ez lehet akár egy idé­ze­tes vászon­tás­ka, bög­re, könyv­jel­ző, köny­ves illat­gyer­tya, amely segít meg­idéz­ni egy karak­ter illa­tát vagy egy fan­ta­sy világ han­gu­la­tát, illet­ve, ami még kül­föl­dön nagyon fel­ka­pott, azok a külön­bö­ző mére­tű illuszt­rá­ci­ók, ame­lye­ket tehet­sé­ges művé­szek a tör­té­net­hez készí­te­nek. Ezek az illuszt­rá­ci­ók segí­tik élet­re kel­te­ni a karak­te­re­ket vagy az iko­ni­kus jele­ne­te­ket.

Hogy még izgal­ma­sabb legyen az elő­fi­ze­tés, a fő elem, a könyv címe, szin­te csak a dobo­zok indu­lá­sa előtt vagy a doboz meg­ér­ke­zé­se­kor derül ki.

Bár­mi­kor meg­lep­he­ted magad

Összeg­zés­képp elmond­ha­tó, hogy a közös­sé­gi média és a köny­ve­lő­fi­ze­té­sek segí­te­nek meg­él­ni az olva­sás új dimen­zi­ó­ját. Ezek az újdon­sá­gok nem­csak az olva­sá­si szo­ká­sa­ink­ra van­nak nagy hatás­sal, hanem gaz­da­gít­ják min­den­nap­ja­in­kat, ins­pi­rá­ci­ót és közös­sé­gi élmé­nye­ket nyúj­ta­nak. Az olva­sás így nem csu­pán egyé­ni, hanem közös­sé­gi élménnyé is vál­hat, amely folya­ma­to­san új inge­rek­kel és élmé­nyek­kel gaz­da­gít ben­nün­ket. Az elő­fi­ze­té­sek révén min­dig van vala­mi új és izgal­mas, ami­re vár­ha­tunk, a közös­sé­gi médi­á­ban pedig meg­oszt­hat­juk véle­mé­nyün­ket, kap­cso­lód­ha­tunk mások­hoz.

For­rás: itt és itt, fő kép for­rá­sa: Uns­plash — Radu Mar­cu­su

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Gyurovszky Wanda további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!