nap
óra
perc
2020_magazin_nagy-3-800x445

Víz­di­é­ta: kipró­bál­tuk és össze­gyűj­töt­tük tapasz­ta­la­tin­kat

A vízdiéta nem rossz választás, ha orvossal konzultálva, fokozatosan csökkentjük fogyasztásunkat. Hogy miért? Cikkünkből kiderül!
Hirdetés

Egy új és egy­re diva­to­sabb dié­ta lett a Water­Fast­ing avagy a Víz­Di­é­ta. Újab­ban a fit­nesz­irány­za­tok között egy­re ter­jed a vegán táp­lál­ko­zás és újra lepo­rol­ták a víz­di­é­tát. Azért mon­dom ‚hogy leporolták,mert a víz­di­é­ta egy­ál­ta­lán nem újdonság,már a Bib­lia is említi,amikor Jézus 40 nap­ra elvo­nult a pusz­tá­ba ahol kísér­tet­te az ördög is. Azt hiszem ennél pon­to­sab­ban én sem tud­tam vol­na meg­fo­gal­maz­ni a víz­di­é­tá­nak a leg­ne­he­zebb részét.

De vegyük csak szé­pen sor­ba. A víz­di­é­tát már azelőtt is sokan alkalmazták,amikor hir­te­len kel­lett lefogy­ni pár kilót, de van­nak elve­te­mül­teb­bek is akik hosszú ide­ig alkal­maz­zák jelen­tős súly­csök­ke­nést elér­ve ezzel. A víz­di­é­ta min­den­ki­nek ismerős,aki vala­ha ver­seny­spor­tot űzött,olyan kate­gó­ri­á­ban ahol szá­mít a test­súly (tor­nász, box, bir­kó­zás és a töb­bi).

Edzés mel­lett való­ban drasz­ti­kus fogyá­so­kat lehet vele elér­ni, kiemel­ném nagy­be­tű­vel azt hogy edzés mel­lett. Hogy pró­bá­ra tegyem a diva­tos hir­de­té­se­ket én is kipróbáltam,mennyire iga­zak a men­de­mon­dák, hol lehet buk­ta­tó és mennyi­re kell aka­rat­erő ahhoz hogy az ember betart­sa a dié­tát.

A víz­di­é­ta ennyi­re bra­vú­ros?!

Víz­di­é­tát csak annak érde­mes kez­de­nie aki­nek a víz-és hor­mon- ház­tar­tás­be­li zavarai,veseelégtelensége illet­ve túl­mű­kö­dé­se nincs, kizá­ró ok a ter­hes­ség és a szop­ta­tá­si idő­szak is. Akik gyógy­sze­re­ket szed­nek (pl.: véralvadásgátló,vízhajtó, vala­mint han­gu­lat­ja­ví­tó és egyéb gyógy­sze­rek) érde­mes kon­zul­tál­ni előbb orvos­sal mielőtt bele­vág­na a dié­tá­ba.

AZ ELSŐ TÉVESZME, HOGY: ez fogyó­kú­ra.

Ez egy­ál­ta­lán NEM fogyó­kú­ra, sőt aki csak erre hegyez­né ki a víz­di­é­tát, jobb ha más dié­tát választ, mert el fog buk­ni. A víz­di­é­tá­val a legen­dák elle­né­re nem lehet töb­bet fogy­ni mint bár­me­lyik másik dié­tá­val, viszont a víz­di­é­tá­val elért súly­csök­ke­nés rend­kí­vül tar­tós-mert a zsír­szö­vet­nek az a része távo­zik, amit salak­anyag­ként a test kivá­lasz­tott, és a tes­ten kívül tart. Ez a nagy eré­nye a víz­di­é­tá­nak, de ez a nagy buk­ta­tó­ja is.

MÁSODIK TÉVESZME: “Én egy napig nem bír­nám ki evés nél­kül” – mon­da­tod.

Nos, igen vala­ki aki fél bog­rács ürü­gu­lyást eszik meg napon­ta annak való­ban nem lehet túl könnyű, de a test rend­kí­vül alkal­maz­ko­dó­ké­pes. A víz­di­é­ta alatt viszont nin­csen való­di éhség­ér­zet mert a víz fel­hí­gít­ja a gyo­mor­sa­vat, ezál­tal meg­szű­nik a far­kas­éh­ség. Eny­he éhség­ér­zet ennek elle­né­re fel fel buk­kan­hat-ekkor érde­mes óva­tos las­sú­ság­gal egy pohár vizet meg­in­ni.

A víz­di­é­ta leg­in­kább egy nagyon haté­kony tisz­tí­tó­kú­ra ezért az első napok­ban szá­mí­ta­ni kell fejfájásra,esetleges ízü­le­ti fáj­dal­mak­ra rossz száj­íz­re- sőt egé­szen olyan álla­pot­ra mint a más­na­pos­ság, – na per­sze sen­ki­ről nem fel­té­te­lez­zük, hogy volt már más­na­pos – elő­for­dul­hat eset­leg has­me­nés, bár igen rit­ka. Az éhség­ér­zet jelent­ke­zé­se­kor tör­té­nő las­sú víz­ivás azért fon­tos mert az első toxi­nok a nyál­ka­hár­tyá­kon keresz­tül távoz­nak, így pél­dá­ul a gyo­mor­fa­lon keresz­tül- és ha vala­ki elkö­ve­ti azt a hibát hogy gyors tűz­ol­tás gya­nánt ledob egy pohár vizet,nem biz­tos hogy fel van készül­ve arra a fáj­da­lom­ra amit ilyen­kor át lehet élni, ezt én is meg­tet­tem és keser­ve­sen meg­bán­tam. Jó hír hogy az ilyen és ehhez hason­ló tüne­tek álta­lá­no­san három napon ‑ese­tem­ben öt- belül meg­szűn­nek.

HARMADIK TÉVESZME: “én biz­tos elájul­nék” – mon­da­tod.

Egy­ál­ta­lán nem jelent­ke­zik áju­lás, vagy gyen­ge­ség érzet ha az ember ele­gen­dő vizet fogyaszt. Sőt szin­te eufo­ri­kus han­gu­lat­ba kerül, bizo­nyos idő eltel­te után. Való­ban lehet­nek vér­cu­kor­szint inga­do­zá­sok, eze­ket ki lehet véde­ni azzal, hogy ha nagyon kri­ti­kus­nak érzi az ember fogyaszt­hat zöld­ség­le­ve­ket, levest és gyü­mölcs­le­ve­ket.

NEGYEDIK TÉVESZME: “én biz­tos meg­hal­nék éhen és fél­re­ka­jál­nék” – gon­do­la­tok.

Megint azt kell mon­da­nom, hogy aki így megy bele, az biz­to­san fél­re is kajál, hogy ezzel a szak­ki­fe­je­zés­sel éljek. De nem nagyon való­szí­nű ha már a har­ma­dik napon túl van. Való­já­ban a szi­lárd táp­lá­lék szin­te kifor­dul az ember szá­já­ból. Ami­re viszont oda kell figyel­ni az a száj kiszá­ra­dá­sa, akkor min­den­kép­pen inni kell. Meg­ha­tá­ro­zott mennyi­ség nincs, a test rend­kí­vül pro­fi módon pre­cí­zen köz­li az ember­rel az igé­nye­it.

A víz­di­é­ta és az ördög kap­cso­la­ta: mivel a víz­di­é­ta egy radi­ká­lis tisz­tí­tó­kú­ra ezért nem csak a fizi­kai kosz távo­zik, vagy kerül a fel­szín­re, hanem bizony a men­tá­lis is. Főleg azok­nál az embe­rek­nél, akik sok kof­fe­int, niko­tint, eset­leg alko­holt és egyéb szubsz­tan­ci­á­kat fogyasz­ta­nak. Nos igen a víz­di­é­tá­nak a men­tá­lis része a leg­ne­he­zebb, el kell bán­nod a fel­szín­re törő gon­do­la­ta­id­dal és a leg­ne­he­zeb­ben emészt­he­tő álma­id is az első három nap­ban jelent­kez­nek, majd meg­szűn­nek. Tapasz­ta­la­tok alap­ján az eset­le­ges alvás­za­va­rok, ha hosszan fenn­áll­nak egy víz­di­é­tá­val min­den­kép­pen mér­sé­kel­he­tő­ek.

ÖTÖDIK TÉVESZME: annyi kiló, ahány nap

Ez az amit sem­mi­kép­pen sen­ki ne higgyen el. A víz­di­é­ta nem sor­vaszt, tehát nagyobb fogyást csak nagyobb túl­súly­nál lehet elér­ni. Így ha vala­ki 14 nap alatt 14 kilót fogyott az vagy hazu­dik, vagy azon­nal for­dul­jon orvos­hoz. Test­moz­gás­sal ter­mé­sze­te­sen nagyobb fogyást érhe­tünk el. Az első három nap­ban meg­ter­he­lő edzést min­den­kép­pen kerül­ni kell, utá­na már lehet emel­ni a lécet. Erre sin­csen iga­zán recept, az ember érzi med­dig mehet el.

Van olyan, aki azt állít­ja, hogy lehet­sé­ges kever­ni a víz­di­é­tát egyéb zsír­ége­tő hatá­sú folyadékokkal,mint a zöld tea ‚vagy magas kof­fe­in­tar­tal­mú ita­lok. Ezzel vala­mi­lyen szin­ten vitat­koz­nék. Még a zöld tea talán rend­ben van, de aki ugyan­ezt ener­gia­ital­lal kíván­ja meg­ol­da­ni annak szá­mí­ta­nia kell nagyon komoly szé­dü­lés­re, sem­mi­kép­pen nem éri meg, vala­mint az ener­gia­ita­lok ren­ge­teg cuk­rot tar­tal­maz­nak.

HATODIK TÉVESZME: a víz­di­é­ta után nem lehet vissza híz­ni

Pedig bizony hogy lehet,csupán az elért ered­mé­nyek tartósabbak,és ez tény. Tar­tó­sab­bá azál­tal tud­juk vál­toz­tat­ni az ered­mé­nye­ket, ha evés előtt egy pohár vizet megiszunk,és evés előtt pihe­nünk egy pár per­cet. Az a sze­mé­lyes tapasz­ta­la­tom, hogy sok­kal több­ször eszünk annál, mint amennyi­szer való­ban éhe­sek vagyunk, és a leg­több­ször össze­ke­ver­jük az éhség­ér­ze­tet a szom­jú­ság­gal. Aki végig­csi­nál egy két hetes kúrát az rá fog jön­ni hogy ez mennyi­re igaz.

HETEDIK TÉVESZME: a víz­di­é­ta befe­jez­te a víz­di­é­ta utol­só nap­ja.

Vélet­le­nül sem. A dié­ta befe­je­zé­se nem jelen­ti azt hogy a továb­bi­ak­ban nem kell oda­fi­gyel­ni a víz­fo­gyasz­tás­ra és vissza­tér­he­tünk azon­nal a lán­golt kol­bász vajas kenyérhez,hiszen nem tud­nánk meg­emész­te­ni. Dié­ta után vissza áll­ni a nor­má­lis kerék­vá­gás­ba eltart­hat egy dara­big, de abban a pil­la­nat­ban, ahogy az ember szi­lárd táp­lá­lék­kal töri meg a dié­tát meg­ter­he­li a gyom­rát, ezért ele­in­te érde­mes leve­se­ket tur­mi­xo­kat fogyasz­ta­ni. Olyan las­sú­ság­gal ahogy a víz­di­é­tá­hoz szok­tunk fogunk olyan tem­pó­ban fogunk vissza­szok­ni a szi­lárd éte­lek­re.

ÉS VÉGÜL: a dié­ta ered­mé­nyes­sé­ge a későb­bi­ek­ben az élet­mó­dun­kon múlik, nem az élet­ben egy­szer elkö­ve­tett víz­di­é­ta vált­ja meg későb­bi bűne­in­ket. Ter­mé­sze­te­sen min­den­ki tes­te más és más, így való­szí­nű­leg a dié­ta is más­kép­pen fej­ti ki a hatá­sát. 

for­rás: borí­tó­kép

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

WakeUp Magazin további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!