nap
óra
perc
vegan egytaleterl,

Készülj tuda­to­san a nya­ra­lás­ra — gyors és iste­ni vegán egy­tál­étel

Hirdetés

Nya­ra­lás előtt arra törek­szem, hogy min­den fris­set, rom­lan­dót fel­hasz­nál­jak a kony­hám­ban. Így ter­ve­zem a menüt, ezzel biz­to­sít­va, hogy sem­mi nem vész kár­ba! Ha hosszabb idő­re elmész ott­hon­ról, akkor javas­lom te is gyor­san nézz szét a spájz­ban és a hűtő­ben, milyen rom­lan­dó dol­got találsz ben­nük, ami nem élné túl az az idő­sza­kot, amit nem töl­tesz ott­hon. Vegán kalan­do­zás Kur­di Beá­ta élet­mód tanács­adó­val.

Miu­tán körül­néz­tél gon­dold végig milyen íny­csik­lan­dó finom­sá­got készít­hetsz belő­le. Ha vélet­le­nül neked is pont ugyan­azok a kony­hád­ban, mint nekem, akkor kaland­ra fel és főz­zünk együtt! Ami rom­lan­dó nekem most itt­hon volt: édes­bur­go­nya, sima krump­li, vörös és lila­hagy­ma, fok­hagy­ma, cit­rom. Per­sze min­den­ből csak pár darab, így hát ezek­ből készült a követ­ke­ző egy­tál­étel.

A hagy­mát fel­szel­tem fél kari­kák­ra, a fok­hagy­mát apró­ra, bur­go­nyá­kat koc­ká­ra. Mivel (szin­te) min­dig van a fagyasz­tóm­ban zöld­bor­só, gon­dol­tam azzal szí­ne­sí­tem, dúsí­tom. A bur­go­nyá­kat kicsi vízen párol­ni kezd­tem, amint a víz elpá­rol­gott meg­lo­csol­tam olí­va olaj­jal és pirí­tot­tam őket.( fűsze­rek: só, bors meg vala­mi zöld­fű­szer érzés sze­rint). Köz­ben a hagy­má­kat is meg­pá­rol­tam és hoz­zá­ad­tam a fagyasz­tott bor­sót. Végül fűsze­rez­tem (só, bors, pet­re­zse­lyem, kori­an­der), és fedő alatt kész­re sütöt­tem.

Mialatt sült, készí­tet­tem egy könnyed és gyors már­tást. Rizs­lisz­tet, kemé­nyí­tőt növé­nyi tej­jel és víz­zel cso­mó­men­tes­re kever­tem, mar­ga­rint olvasz­tot­tam, fok­hagy­mát zúz­tam bele, fűsze­rez­tem sóval bors­sal, kur­ku­má­val feke­te­só­val és fel­ön­töt­tem a lisz­tes kemé­nyí­tős keve­rék­kel. Addig főz­tem, míg besű­rű­sö­dött már­tás álla­gú­ra, folya­ma­tos kever­ge­tés­sel. Bele­csa­var­tam fél cit­rom levét és már kész is. A bor­sót össze­ke­ver­tem a bur­go­nyá­val és tálal­tam.

Hiszek ben­ne, hogy a vegán étke­zés nem igé­nyel nagyobb oda­fi­gye­lést, mint a hagyo­má­nyos étrend. Igaz, hogy egy kis kre­a­ti­vi­tás­ra van szük­ség, de az már az élet elen­ged­he­tet­len részét kép­zi nap­ja­ink­ban. Ha kipró­bál­tad recep­te­met jelölj meg raj­ta nyu­god­tan engem vagy a Wake­Up Maga­zin felü­le­tét.

Facebook
Email
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Threads

Kurdi Beáta további írásai

Úgy gondoljuk még ezek az írásaink is érdekelnek téged

Kövesd oldalunkat!

Ahhoz, hogy ne maradj le semmiről kövesd a WakeUp Magazin oldalait Facebook-on és Instagram-on is! Így elsőként vehetsz részt nyereményjátékainkon is!